Meysydd chwarae ac amseroedd chwarae ysgolion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Meysydd chwarae ac amseroedd chwarae ysgolion

Bydd plant yn dweud mai amser chwarae yw adeg pwysicaf y diwrnod ysgol iddyn nhw. Mae ganddynt hawl i gael lle ac amser i chwarae fel rhan o’u diwrnod ysgol.

Yng Nghymru mae amser rhydd plant yn mynd yn llai a llai ac mae cyfleoedd ar gyfer chwarae yn yr awyr agored yn lleihau’n raddol. Felly mae amser chwarae yr ysgol yn hanfodol i blant, o ran cael hwyl ac ymlacio yn ogystal ag o ran eu hiechyd a’u lles. Mae’n rhan o’u 'cydbwysedd gwaith / bywyd'.

Mae angen i feysydd chwarae ysgolion ddarparu amgylchedd chwarae cyfoethog ar gyfer plant.

Amser chwarae yn yr Ysgol

Dylai’r diwrnod ysgol ganiatáu amser a lle i blant ymlacio a chwarae’n rhydd â’u ffrindiau. Bydd plant yn treulio cryn dipyn o amser yn yr ysgol, felly dylid dylunio’r gofod i fod yn gynhwysol a hyblyg. Bydd plant yn dweud mai amser chwarae yw adeg pwysicaf y diwrnod ysgol iddyn nhw.

Dywed 73% o’r plant a gyfwelwyd gan ICM, fel rhan o ymchwil National Playday (2009), mai’r ysgol yw’r prif gyfle y maent yn ei gael i chwarae â’u ffrindiau. Mae 55% o blant yn dweud y byddant weithiau’n rhuthro eu cinio yn yr ysgol fel bod ganddynt amser i chwarae, a dywed 84% o rieni eu bod yn erbyn cwtogi amser chwarae yn yr ysgol.

Mae’r gwaith ymchwil yn dangos bod amser i chwarae yn yr ysgol yn cael ei ystyried yn elfen bwysig iawn gan y plant yn ogystal â’u rhieni. Canfyddodd yr ymchwil bod 88% o rieni ac 80% o blant yn teimlo bod plant yn hapusach yn eu gwersi os y byddant yn cael rhyddid i chwarae adeg amser chwarae, ac mae’r ffigwr hwn yn codi i 99% ar gyfer rhieni plant 5-6 mlwydd oed. Mae 94% o rieni’n mynnu ei bod yn bwysig neilltuo amser ar gyfer chwarae yn ystod oriau ysgol.

Rydym wedi datblygu awgrymiadau ar gyfer ffyrdd y gellid cynnwys chwarae mewn amrywiol feysydd o'r cwricwlwm.

Lawrlwytho Syniadau ar gyfer datblygu'r cwricwlwm

Meysydd chwarae ysgolion

Mae dylunio meysydd chwarae a thirlunio ysgolion yn cynnig cyfleoedd i wella ansawdd yr amser a dreulir y tu allan, i’r disgyblion yn ogystal â’r staff. Bydd gwell dylunio meysydd chwarae ysgol yn cefnogi buddiannau cadarnhaol megis:

  • lleihau ymddygiad ymladdgar ar faes chwarae’r ysgol
  • darparu profiadau cymdeithasol cadarnhaol ar gyfer plant
  • cynnydd mewn talu sylw a gweithgarwch yn yr ystafell ddosbarth.
     

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.