Ymchwil ac Adnoddau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae'r canlynol yn adnoddau ac ymchwil sy'n ymwneud â risg, her a chwarae.

Rheoli Risg mewn Darpariaeth Chwarae: Canllaw Gweithredu - David Ball, Tim Gill a Bernard Spiegal (Play England, 2013). Mae'r canllaw hwn yn seiliedig ar ddatganiad sefyllfa y Play Safety Forum, Managing Risk in Play Provision  (2002). Ysgrifennwyd y canllaw hwn ar gyfer y rheini sy'n gyfrifol am reoli darpariaeth chwarae, a'r rheini sydd ynghlwm â dylunio a chynnal darparieth o'r fath.

Ffurflen Asesu Risg-Budd (ffurflen wag) - wedi ei gynhyrchu gan y Play Safety Forum ac fe'i crewyd ar y cyd gan Yr Athro David Ball, Tim Gill a Bernard Spiegal (2014). Mae'n offeryn rhwydd i’w ddefnyddio sy’n cynorthwyo darparwyr chwarae i gydbwyso buddiannau unrhyw weithgaredd gydag unrhyw risgiau cynhenid, gan ystyried y risgiau tra’n cydnabod buddiannau profiadau chwarae heriol i blant a phobl ifanc. Bydd yn amhrisiadwy ar gyfer pob un sy’n rheoli mannau a lleoliadau ble y bydd plant yn chwarae, ac i’r rheini sy’n rhan o ddylunio a chynnal a chadw’r mannau hyn. Mae'n seiliedig ar Rheoli Risg mewn Darpariaeth Chwarae: Canllaw Gweithredu

Mae'r Ffurflen Asesu Risg-Budd hefyd ar gael fel esiampl wedi ei chwblhau, sy'n seiliedig ar siglen rhaff ar goeden. 

Chwarae a Hamdden Plant - Hyrwyddo agwedd gytbwys tuag at risg (2012) mae datganiad lefel uchel Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn hybu agwedd gytbwys tuag at reoli risg mewn chwarae plant. Pwysleisia'r datganiad: tra'n cynllunio a darparu cyfleoedd, y nod fydd nid dileu risg, ond pwyso a mesur y risgiau a'r buddiannau - fydd yr un plentyn yn dysgu am risg os yw wedi ei lapio mewn gwlân cotwm.

Managing Risk in Play Provision (2002) - datganiad safle a gyhoeddwyd gan y Fforwm Diogelwch Chwarae, grŵp o fudiadau cenedlaethol sy'n ymwneud â risg mewn chwarae,  sy'n gosod y mater mewn cyd-destun, sy'n egluro buddiannau risg ac sy'n egluro rhai o'r pwyntiau y bydd llawer o ddarparwyr chwarae yn eu cael yn anodd.

No Fear: Growing up in a risk averse society (Tim Gill, 2007). Mae'n dadlau bod plentyndod yn cael ei danseilio gan dwf troi cefn ar risg a'r modd y mae hyn yn tarfu ar bob agwedd o fywyd plant.

Play for a Change: Play, Policy and Practice: A review of contemporary perspectives - Stuart Lester a Wendy Russell (2008). Mae'n cynnig dadansoddiad manwl o waith ymchwil a llenyddiaeth a gyhoeddwyd ers 2001 y mae dealltwriaeth cyfoes o bwysigrwydd chwarae yn seiliedig arno a sut y mae hyn yn berthnasol i arfer a pholisi cymdeithasol.

How to Live Dangerously: why we should all stop worrying, and start living (Warwick Cairns, 2008). Mae hwn yn lyfr difyr a rhwydd i'w ddarllen sy'n cyflwyno ystadegau defnyddiol ar ffurf straeon cofiadwy. Bydd yn cynnig cyd-destun defnyddiol i unrhyw un sy'n eu cael eu hunain yn dadlau o blaid chwarae plant.

The risk benefit toolkit (2013) Mae Bath and North East Somerset Council wedi cynhyrchu'r pecyn cymorth i gefnogi mudiadau a phobl eraill sy'n gweithio â phlant i wneud penderfyniadau effeithiol ar beth yw'r gwir risgiau i blant wrth chwarae ac sut i'w rheoli. 

Myth of the Month - adnodd defnyddiol ar wefan y Weithgor Iechyd a Diogelwch.

Pleserau syml - ysgrifennai Ben Tawil am ei brofiadau chwarae 'mentrus', cyhoeddwyd yr erthygl hon yn rhifyn gaeaf 2007 o gylchgrawn Chwarae dros Gymru.  

Mae Chwarae Cymru hefyd wedi cyhoeddi:

Canllaw gweithiwr chwarae i risg - wedi ei ysgrifennu gan Simon Bazley mae'r daflen wybodaeth yma'n cynnwys gwybodaeth am ddarparu agwedd gytbwys tuag at reoli risg mewn lleoliadau chwarae trwy ddefnyddio’r agwedd asesu risg-budd, a gefnogir yn gyffredinol. Mae hefyd yn archwilio’r ddeddfwriaeth gyfredol a’r gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth ystod eang o ffynonellau, yn ogystal ag edrych ar rywfaint o’r theori gwaith chwarae cyfoes sy’n cefnogi gweithwyr chwarae i weithio mor effeithlon ac y gallwn i ymestyn a chyfoethogi cyfleoedd plant i chwarae. Anelir at weithwyr chwarae ond mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unryw un sydd â chyfrifoldeb am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae. 

Rheoli risg dynamig ymddygiadau chwarae cyffredin allai fod yn beryglus - Ysgrifennwyd gan Mike Barclay, Simon Bazley a Dave Bullough. Mae’r papur cyfarwyddyd yma’n cyflwyno crynodeb o asesiad risg-budd manwl sy’n ystyried ymddygiadau chwarae cyffredin, ond allai fod yn beryglus, y bydd plant yn eu harddangos yn ystod sesiynau chwarae wedi eu staffio. 

Chwarae - pwysigrwydd risg - rhifyn Gwanwyn 2016 o gylchgrawn Chwarae dros Gymru. Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys: Golygyddol Gwadd gan Gadeirydd y Play Safety Forum, Robin Sutcliffe; Sicrhau bod iechyd a diogelwch yn ‘chwarae plant’ – Judith Hackitt CBE, Cadeirydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE); Chwarae a gwytnwch – Yr Athro Angie Hart; Chwarae mentrus i bob plentyn – Ally John; Risg a budd emosiynol; Blwyddyn Antur Cymru – Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth; Astudiaeth: Cyfleoedd chwarae awyr agored yn y DU a’r Almaen.

Chwarae a risg - wedi ei hysgrifennu gan Tim Gill, mae’r daflen wybodaeth yn anelu i amlinellu pam fod angen agwedd gytbwys, feddylgar tuag at reoli risgiau mewn chwarae plant. Mae’n anelu hefyd i gynnig trosolwg o asesu risgbudd, y mae llawer yn cydnabod sy’n agwedd addas.

Gwnewch i ffwrdd â'r bubble wrap - sut y gall oedolion gefnogi angen plant am chwarae'n llawn risg

Diogelwch, iechyd a chwarae - cyhoeddwyd yr erthygl hon gan yr Athro David Ball yn rhifyn Gaeaf 2007 ein cylchgrawn Chwarae dros Gymru.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.