Ymchwil Digonolrwydd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru wedi gweithio gyda Phrifysgol Swydd Gaerloyw i gynhyrchu adroddiad sy’n cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil ar raddfa fechan sy’n edrych yn ôl dros y flwyddyn diwethaf ac ymlaen i gychwyn ail ran y Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae, er mwyn sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant.

Pwrpas yr ymchwil Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol oedd i:

  • Edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd dros y 12 mis diwethaf yn dilyn cyflwyno’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae
  • Edrych ar sut y mae awdurdodau lleol dethol wedi ymbaratoi ar gyfer ymateb i’r cam arfaethedig o gychwyn y dyletswydd i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol.

 

Casglwyd data ar gyfer yr adroddiad hwn trwy amrywiol ddogfennau, mynychu a chadw cofnodion mewn cyfarfodydd rhanbarthol i ymgynghori ar fersiwn drafft y Canllawiau Statudol ar gyfer ail rhan y Dyletswydd, a chyfweliadau lled-strwythuredig â rhanddeiliaid lleol a chenedlaethol.

Arianwyd y prosiect ymchwil hwn gan Lywdoraeth Cymru.

Lawrlwytho: Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol (ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd)

Mae Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol: Astudiaeth fer i’r paratoadau a wnaethpwyd ar gyfer cychwyn ail ran Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae Llywodraeth Cymru i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol, a ysgrifennwyd gan yr ymchwilwyr Stuart Lester a Wendy Russell, yn ddilyniant i adroddiad cynharach (Welingtons Croen Llewpard … ) wnaeth archwilio’r modd y gwnaeth awdurdodau lleol ymateb i gyflwyniad y dyletswydd i asesu cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant.
 

Welingtons Croen Llewpard, Het Silc a Phiben Sugnwr Llwch: Dadansoddiad o ddyletswydd Asesiad Digonolrwydd Chwarae, Cymru

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil graddfa fechan oedd yn archwilio sut y bu i awdurdodau lleol ymateb i gyflwyno’r dyletswydd i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae ar gyfer plant, rhan cyntaf y Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae, fel yr amlinellwyd ym Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, Adran 11.

Mae’n defnyddio data o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae (ADC) 20 o awdurdodau lleol, ynghyd â dogfennau perthnasol eraill, cyfweliadau a nodiadau o gyfarfodydd rhanddeiliaid tri astudiaeth achos o awdurdodau lleol, nodiadau a gasglwyd wrth fynychu cyfarfodydd rhanbarthol i rannu profiadau ar draws awdurdodau lleol, cyfweliadau â swyddogion Llywodraeth Leol a swyddogion allweddol o bartneriaid cenedlaethol (Chwarae Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) ac arolwg arlein ar gyfer rhanddeiliaid allweddol oedd ynghlwm â’r broses ADC.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Stuart Lester a Wendy Russell o Brifysgol Swydd Gaerloyw gyda chymorth Dr Owain Jones a Nick Lewis o athrofa The Countryside and Communities Research Institute (CCRI) a leolir ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw.

Ariennir yr astudiaeth ar y cyd gan Brifysgol Swydd Gaerloyw a Chwarae Cymru.

Lawrlwytho'r Crynodeb Gweithredol

Mae copïau electronig o’r adroddiad ymchwil ar gael ar gais – cofiwch ein ebostio neu galwch 029 2048 6050

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.