Warning: getimagesize(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed in /home/playwale/public_html/init_og.php on line 79

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /home/playwale/public_html/init_og.php on line 79

Warning: getimagesize(http://www.playwales.org.uk/assets/images/Play-Wales-logo-web.jpg): failed to open stream: operation failed in /home/playwale/public_html/init_og.php on line 79
Play Wales | Chwarae Cymru

Pwy sy'n gweithio yma

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

 

Mike Greenaway - Cyfarwyddwr

Mae Mike yn Gyfarwyddwr ar Chwarae Cymru ers ei sefydlu ym 1998. Mae’n aelod o Fwrdd Byd-eang yr International Play Association ac yn aelod o Gyngor Polisi Plant yng Nghymru. Mae Mike hefyd yn aelod o Fforwm Diogelwch Plant y DU a’r Fforwm Polisi Chwarae Plant. Bu’n athro, yn ffermwr cymunedol, yn weithiwr chwarae ar feysydd chwarae antur, yn weithiwr ieuenctid, yn ymgynghorydd addysg, ac mae’n parhau i arfer gwaith chwarae bob haf gan ei fod yn Gadeirydd cymdeithas chwarae’r pentref y mae’n byw ynddo.

 
 
 

Paula Harris – Swyddog Prosiect

Paula yw swyddog y prosiect Llysgenhadon Chwarae Cymunedol ac mae’n gyfrifol am gydlynu ystod eang o weithgarwch hyfforddi a datblygu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg fel rhan o raglen Y Gronfa Iach ac Egnïol. Cychwynnodd Paula ei gyrfa gwaith chwarae ar ddiwedd yr 80au gan weithio mewn amrywiol leoliadau. Ers hynny, mae wedi ei chyflogi fel swyddog datblygiad chwarae, cydlynydd prosiect cymdeithas chwarae a swyddog gweithredol rhanbarthol yn gyfrifol am Ferthyr Tudful, Blaenau Gwent a Chaerffili ac, yn ddiweddaraf, fel Uwch-gyfarwyddwraig ‘Duffryn Community Link’ yng Nghasnewydd. Mae Paula wedi bod yn hyfforddwraig gwaith chwarae ers 25 mlynedd a chwblhaodd radd Meistr mewn Chwarae a Gwaith Chwarae ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw yn 2012. Yn ystod ei hamser rhydd cewch hyd iddi mewn gigs cerddoriaeth punk a heavy metal neu’n iompio ar y bryniau.

 
 

Lowri Jenkins – Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Digidol

Ymunodd Lowri â Chwarae Cymru ym mis Tachwedd 2019 a hi yw ein Cynorthwy-ydd Cyfathrebiadau Digidol. Mae’n cynorthwyo gyda’r gwasanaeth gwybodaeth sy’n cynnwys diweddaru gwefannau Chwarae Cymru a Phlentyndod Chwareus, cydlynu ein gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol, a thynnu’r e-fwletin misol ynghyd. Graddiodd Lowri o Brifysgol Caerlŷr gyda gradd mewn Cymdeithaseg, sbardunodd ei diddordeb mewn gweithio gyda phlant. Cyn ymuno â Chwarae Cymru, enillodd Lowri brofiad fel cynorthwyydd addysgu Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd, swyddog sicrhau ansawdd ac fel intern gyda chwmni cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebiadau. Pan nad yw’n gweithio, mae Lowri’n mwynhau treulio amser yn coginio neu’n bwyta allan gyda’i theulu a’i ffrindiau neu fynd i ambell sesiwn yn y gampfa.

 
 

Martin King-Sheard - Swyddog Datblygu’r Gweithlu 

Martin sy’n bennaf gyfrifol am ddatblygiad strategol a pholisi sy’n berthnasol i ddysg a datblygiad proffesiynol y gweithlu chwarae a gwaith chwarae yng Nghymru. Mae wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru ac mae’n gweithio i Chwarae Cymru ers 2006. Cychwynnodd ei yrfa gwaith chwarae yn 2002, fel gweithiwr datblygu chwarae yn Nottingham. Pan nad yw’n gweithio, rydych yn debygol o’i ganfod yn chwarae â’i deulu ar y traeth, yn jyglo neu’n ymarfer ar gyfer triathlon.

 
 
 

Marianne Mannello - Cyfarwyddwraig Gynorthwyol (Polisi, Cymorth ac Eiriolaeth)

Mae Marianne yn Gyfarwyddwraig Gynorthwyol (Polisi, Cefnogaeth ac Eiriolaeth). Mae ganddi dros 25 o flynyddoedd o brofiad mewn nifer o agweddau ar chwarae a gwaith chwarae, yn cynnwys ymgynghori a datblygu strategaethau chwarae. Mae Marianne yn aelod o Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Weithgarwch Corfforol, ac mae wedi gweithio â Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiad pecyn cymorth i helpu awdurdodau lleol i gynnal yr Asesiadau Digonolrwydd Chwarae. Mae’n Gydymaith Ymchwil Anrhydeddus yng Ngholeg Peirianneg, Prifysgol Abertawe. Yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau darllen, coginio a gwrando ar fandiau ifanc addawol (ac ambell i hen un sydd wedi ennill eu plwyf!) ac mae’n ymdrechu’n galed i feistrioli’r cylchyn hwla.

 
 

Kathy Muse - Rheolwraig Swyddfa

Kathy yw Rheolwraig y Swyddfa ac mae wedi gweithio i Chwarae Cymru ers 1998. Hi sy’n gyfrifol am drefnu a chydlynu gwaith y swyddfa o ddydd-i-ddydd ac mae’n gofalu am elfennau fel Aelodaeth Chwarae Cymru, adnoddau dynol, gwybodaeth y gronfa ddata, digwyddiadau a chyfarfodydd a llywodraethu’r mudiad. Pan nad yw yn y swyddfa mae Kathy’n mwynhau bod yn aelod o bwyllgor ei chlwb tenis lleol, gwersylla a cherdded mynyddoedd ac arfordiroedd Cymru a gofalu am ei theulu.

 
 
 

Ruth O’Donoghue – Swyddog Cyllid

Ymunodd Ruth â Chwarae Cymru ym mis Tachwedd 2015 a hi sy’n gyfrifol am y systemau ariannol a chyfrifo, gan weithio rhan amser yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Fe raddiodd o Brifysgol Morgannwg gyda gradd mewn Cyfrifeg Busnes a pharhaodd i astudio gan ennill ei chymhwyster cyfrifydd siartredig (ACCA) tra’n gweithio ar draws amrywiol sectorau mewn adrannau cyfrifon. Cyn ymuno â Chwarae Cymru, gweithiodd Ruth i elusen sy’n darparu llety â chymorth a gwasanaethau cynnal yng Nghymru. Pan nad yw’n gweithio, mae Ruth yn mwynhau bod gyda’i theulu ifanc a byth a hefyd yn ateb y cwestiwn ‘Pam?’!

 

 

 

Angharad Wyn Jones - Rheolwraig Cyfathrebiadau

Ymunodd Angharad â Chwarae Cymru yn 2006 ac mae bellach yn Reolwraig Cyfathrebiadau. Mae’n gyfrifol am y gwasanaeth gwybodaeth sy’n cynnwys diweddaru’r wefan, arwain y gwaith o gynhyrchu a phrawfddarllen cyhoeddiadau Chwarae Cymru, cydlynu ymholiadau’r cyfryngau a gwaith cyfieithu, a gofalu am y llyfrgell. Mae Angharad yn gyfrifol hefyd am ddiweddaru ffynonellau cyfryngau cymdeithasol yr elusen. Mae’n aelod o Grŵp Ymgynghorol y Children’s Play Information Service (CPIS) a Grŵp Llywio Diwrnod Chwarae. Pan nad yw’n gweithio mae Angharad yn mwynhau teithio i bob cwr o’r byd a gwylio tîm rygbi Cymru.

 
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.