Sylw Cyffredinol 17 ar Erthygl 31

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ar 1 Chwefror 2013 mabwysiadodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Sylw Cyffredinol sy’n egluro ystyr a phwysigrwydd Erthygl 31 o’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn i lywodraethau ar draws y byd.

Dywedodd Lesley Griffiths, Y Gweinidog Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol:

‘Mae Cymru eisoes yn chwarae rhan flaenllaw wrth hyrwyddo hawliau plant ac erthyglau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’r hawl i blant brofi rhyddid a mwynhad chwarae a gweithgareddau adloniadol o’r pwys mwyaf inni. Yn ddiweddar fe wnaethom gychwyn y dyletswydd ar ein awdurdodau lleol i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn eu hardaloedd lleol. Dyma’r cam cyntaf wrth sicrhau fod gennym fannau diogel, digonol i’n plant chwarae ynddynt, yn awr ac ymhen blynyddoedd i ddod.’

Mae Sylw Cyffredinol yn ddatganiad swyddogol sy’n ymhelaethu ar ystyr elfen o’r Confensiwn sy’n ymddangos fel ei fod angen dehongliad neu bwyslais pellach. Nod y Sylw Cyffredinol yw cynyddu pwysigrwydd Erthygl benodol a chynyddu atebolrwydd ymysg gwledydd sydd wedi arwyddo’r Confensiwn.

Mae’r International Play Association (IPA) wedi darparu tystiolaeth i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn (gweler isod) sydd wedi eu perswadio bod angen egluro Erthygl 31 ymhellach – caiff yr eglurhad yma ei gyhoeddi trwy Sylw Cyffredinol.

Mae'r International Play Association (IPA) wedi cymryd rôl blaenllaw yn natblygiad y Sylw Cyffredinol. Bydd y ddogfen (a chrynodeb a fydd yn cael ei gynhyrchu gan yr IPA) ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf.

Lawrlwytho'r Sylw Cyffredinol 17 ar Erthygl 31

Lawrlwytho crynodeb o'r Sylw Cyffredinol ar Erthygl 31

Amcanion y Sylw Cyffredinol 

Amcanion Sylw Cyffredinol 17 yw:

a) I gyfoethogi dealltwriaeth am bwysigrwydd Erthygl 31 er lles a datblygiad plant, ac er mwyn cyflawni hawliau eraill a geir yn y Confensiwn.
b) I ddarparu dehongliad i Bartïon Wladwriaethau ynghylch y darpariaethau, a’r oblygiadau perthnasol, sy’n gysylltiedig ag Erthygl 31.
c) I ddarparu arweiniad ar y mesurau deddfwriaethol, barnwrol, gweinyddol, cymdeithasol ac addysgol sy’n angenrheidiol i sicrhau ei weithredu er mwyn pob plentyn, heb wahaniaethu ac ar sail cyfle cyfartal.

Rhagor o wybodaeth am Sylwadau Cyffredinol

Beth fydd y Sylw Cyffredinol yn ei wneud? 

Bydd y Sylw Cyffredinol yn cynnig arweiniad i lywodraethau’r 192 o wledydd (Pleidiau-Wladwriaethau) sydd wedi arwyddo’r Confensiwn, ynghylch darpariaethau CCUHP yng nghyddestun chwarae ac adloniant, gorffwys a hamdden, bywyd diwylliannol a’r celfyddydau. Bydd yn cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd y rhain ym mywydau bob dydd plant trwy’r byd i gyd.

Gobaith yr IPA yw sicrhau lle mwy canolog i Erthygl 31 yng nghyd-destun llawnach Confensiwn y CU, gan bwysleisio natur annatod erthyglau’r Confensiwn (er enghraifft, mae’r hawl i chwarae’n gwbl gysylltiedig â’r hawl i gael eich cynnwys ac i fod yn iach) ac hefyd i roi rhywfaint o bwyslais ar rôl cyfleoedd plant i chwarae yn eu ffordd eu hunain, sy’n wynebu heriau cynyddol.

Bydd y Sylw Cyffredinol ar Erthygl 31 yn offeryn defnyddiol ar gyfer harneisio egni byd-eang i hyrwyddo hawl plant i chwarae ar draws y byd i gyd. Gall llywodraethau ac awdurdodau chwarae rhan allweddol wrth helpu i sicrhau bod plant yn tyfu lan dan amodau ble y gallant arddel eu hawl i chwarae.

Am eglurhad manwl am bwrpas Sylw Cyffredinol gweler ein erthygl 'Chwarae a Hawliau Plant' yn rhifyn Gwanwyn 2011 cylchgrawn Chwarae dros Gymru (tudalen 6 a 7). 

Rhagor o wybodaeth

Datganiad ar y cyd gan Gomisiynwyr Plant y Deyrnas Unedig

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.