Comisiynydd Plant Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Comisiynydd Plant Cymru

Mudiad: Comisiynydd Plant Cymru

Lleoliad: Port Talbot

Cyflog: £90,000 i £95,000 y flwyddyn

Dyddiad cau: 28 Mehefin 2021 (4:00pm)

Dyddiad cyfweliad: 8 i 19 Tachwedd 2021

Prif nod rôl Comisiynydd Plant Cymru yw diogelu a hyrwyddo hawliau a lles plant.

Mae hon yn rôl uchel ei phroffil sydd â phroffil sylweddol yn y cyfryngau ac yn gyhoeddus. Gwneir penodiadau gan y Prif Weinidog yn dilyn proses drylwyr sy’n cynnwys plant a phobl ifanc, panel penodi o bobl ifanc a phanel penodi trawsbleidiol.

Mae cylch gwaith Comisiynydd Plant Cymru yn cwmpasu pob maes o bwerau datganoledig Senedd Cymru i'r graddau y maent yn effeithio ar hawliau a lles plant.

Mae dyletswyddau’r rôl yn cynnwys:

  • Diogelu a hyrwyddo hawliau a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru
  • Ysbrydoli pobl i sicrhau gwell canlyniadau i holl blant a phobl ifanc Cymru ym mhob maes polisi, deddfwriaeth, penderfyniadau ac arferion sy’n effeithio ar eu bywydau yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol
  • Darparu arweinyddiaeth genedlaethol a gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc drwy sefydlu a chynnal partneriaethau cryf a pherthynas bwerus gyda phobl a sefydliadau
  • Eirioli dros Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP).


Mae rhinweddau, y sgiliau a’r profiad yn y meini prawf ar gyfer y penodiad yn cynnwys:

  • Profiad o ymgysylltu â chynrychioli safbwyntiau eraill a sefyll lan dros eu hawliau
  • Natur ddeallgar a dealltwriaeth o’r heriau penodol o gynrychioli safbwyntiau plant a phobl ifanc
  • Sylfaen wybodaeth gadarn ac ymrwymiad i hybu hawliau plant
  • Sgiliau dylanwadu ardderchog, yn cynnwys y gallu i wrando, cyfathrebu ac ennyn hyder ymhlith amrywiaeth o randdeiliaid
  • Y gallu i fynegi materion cymhleth yn syml a chlir a chyflwyno tystiolaeth mewn modd clir a symbylol.


Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.