Saih Nod Craidd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu saith nod craidd yn seiliedig ar Gytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn fel sail i'w holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae'r nodau hyn yn hysbysu penderfyniadau ar flaenoriaethau ac amcanion yn genedlaethol ac yn hysbysu strategaeth a darpariaeth gwasanaethaun lleol.

Mae'r saith nod craidd yn sicrhau fod pob plentyn a pherson ifanc:

1. wedi datblygu cychwyn da ar fywyd ar sail gorau posibl ar gyfer eu twf a'u datblygiad i'r dyfodol.

Mae darparu cyfleoedd chwarae o safon ar gyfer plant ifanc a theuluoedd yn cynorthwyo datblygiad cysylltiadau cynnar cadarnhaol. Mae chwarae yn hwyluso datblygiad corfforol, emosiynol a meddyliol a dysgu sgiliau sy'n cyfrannu at ddatblygiad iach plant. Mae hefyd yn cefnogi datblygiad sgiliau da ar gyfer magu plant.

2. â mynediad i ystod gynhwysfawr o gyfleoedd addysg, hyfforddiant a dysgu, gan gynnwys caffael sgiliau personol a chymdeithasol hanfodol.

Cydnabyddir y ffaith bod chwarae'n hanfodol i blant a phobl ifanc i ddysgu am eu hunain, am eraill a'r byd o'u hamgylch. Bydd gweithwyr chwarae'n hwyluso cyfleoedd chwarae ar gyfer plant ymhell i'w harddegau a phrofwyd bod darpariaeth fel prosiectau chwarae allanol a meysydd chwarae antur yn denu hyd yn oed ein plant mwyaf eithredig.

Mae darparu hyfforddiant gwaith chwarae o fewn y llwybrau 14 - 19 ar agenda Ymestyn Hawliau yn darparu profiad gwaith ar gyfer pobl ifanc. Bydd pobl ifanc ac oedolion ifanc sy'n cael cyfle i wirfoddoli gyda phrosiectau chwarae cymunedol lleol yn ennill ystod o sgiliau gwasanaethau plant ac entrepreneuriaeth cymdeithasol trosglwyddadwy.

3. yn mwynhau'r iechyd corfforol a meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol gorau posibl, gan gynnwys rhyddid rhag camdriniaeth, erledigaeth ac ecsbloetiaeth.

Mae cyfleoedd chwarae o safon yn darparu cryn fuddiannau iechyd corfforol a meddyliol i blant. Gall gweithwyr chwarae hwyluso a chyfoethogi cyfleoedd chwarae lleol yn agos i ble y mae plant yn byw. Mae eu presenoldeb yn caniatáu i blant greu amgylchedd sy'n meithrin eu chwarae ble y maent yn teimlo'n ddiogel yn eu cymuned eu hunain. Mae gweithwyr chwarae allanol, megis rhodwyr chwarae, yn cynorthwyo plant i adennill mannau agored ar gyfer chwarae. Bydd hyn yn cefnogi iechyd a lefelau gweithgarwch corfforol plant, tra'n datblygu ymdeimlad o bwysigrwydd o fewn eu cymunedau eu hunain.

Mae cyfleoedd chwarae wedi eu staffio'n caniatáu i blant brofi ymdeimlad o antur a risg, tra bo help wrth law os oes angen. Ble nad oes darpariaeth chwarae'n bodoli, gwyddom y bydd plant yn chwilio am hwyl a her mewn mannau ac mewn ffyrdd all fod yn beryglus.

4. â mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol.

Chwarae yw diwylliant plant. Bydd sefyllfaoedd chwarae o safon sy'n darparu amgylchedd chwarae cyfoethog yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc all weithredu fel sbardun i ymuno â gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol trefnedig. Yn ogystal, byddant yn darparu cyfle i blant sy'n dewis osgoi strwythur gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol trefnedig i ennill profiad yn eu ffordd eu hunain ac ar eu telerau eu hunain.

5. yn cael gwrandawiad, eu trin â pharch, a bod eu hil a'u hunaniaeth diwylliannol yn cael ei gydnabod.

Pan ofynnir beth sy'n bwysig iddynt, mae cyfleoedd chwarae o safon ymysg prif flaenoriaethau plant a phobl ifanc. Pan fyddwn yn gwerthfawrogi chwarae plant, byddwn yn gwerthfawrogi plant.

Mae sefyllfaoedd chwarae wedi eu staffio o safon wrth natur yn rhai cyfranogol ac yn rhai sydd ddim yn gwahaniaethu. Maent yn darparu amgylchedd ble y gall plant arbrofi ac archwilio eu hunaniaeth (pwy ydyn nhw a sut y maent yn edrych) a hunaniaeth eu cyfoedion.

Mae gwaith chwarae wrth natur yn annog a chefnogi cyfranogaeth. Bydd gweithwyr chwarae'n creu mannau ac yn hwyluso cyfleoedd sy'n caniatáu i blant a phobl ifanc newid ac addasu eu hamgylchedd eu hunain i weddu i'w anghenion au dymuniadau eu hunain.

Trwy arsylwi plant yn chwarae mewn amgylchedd cyfoethog, caiff cynllunwyr gyfle i ddysgu o'r hyn y byddant yn ei weld ac i gynllunio gwasanaethau sy'n ymateb yn well i angen ac awydd plant i chwarae.

Bydd darparu ystod o brofiadau ac ymweliadau fel rhan o ymarferion a digwyddiadau cyfranogol yn caniatáu i blant wneud dewisiadau deallus; dylem gofio mai gweddol gyfyng yw profiad plant ac y byddant yn dewis yr hyn y maent yn gyfarwydd ag e.

6. â chartref diogel a chymuned sy'n cefnogi lles corfforol ac emosiynol

Bydd darpariaeth chwarae wedi ei staffio'n darparu cyfle i blant brofi risg a datblygu eu sgiliau rheoli risg eu hunain, yn ogystal â'u strategaethau eu hunain ar gyfer delio â bwlis.

Fel rhan annatod o gymuned, mae darpariaeth chwarae o safon yn magu ymdeimlad o berchenogaeth ymysg plant a phobl ifanc. Ceir hanes cryf o gyfoethogi cydlyniad cymdeithasol trwy gynnwys pobl leol mewn darpariaeth chwarae.

7. ddim o dan anfantais oherwydd tlodi plant.

Mae darpariaeth chwarae mynediad agored sydd wedi ei staffio'n rhad ac am ddim yn y man ble caiff ei ddarparu.

Mae'r cysyniad o amddifadiad chwarae (ble y caiff iechyd, lles a datblygiad hir dymor y plentyn eu amharu gan ddiffyg cyfle i chwarae) yn dal i gael ei drafod, ond mae'n amlwg bod y fath beth â thlodi profiad yn bodoli, all ddigwydd waeth beth fo amgylchiadau neu gefndir cymdeithasol plentyn neu berson ifanc.

Mae darparu hyfforddiant chwarae o safon ar lefel gymunedol yn cynyddu sgiliau aelodau'r gymuned leol ac yn galluogi'r rheini sydd â diddordeb mewn gwaith chwarae, neu yrfa or fath, i ymuno âr gweithlu.

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.