Rhaglen Chwarae Plant Cronfa Loteri FAWR

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ym mis Awst 2006 derbyniodd Chwarae Cymru gytundeb dros dair blynedd i helpu i drosglwyddo rhaglen Chwarae Plant Y Gronfa Loteri FAWR yng Nghymru. Daeth y cytundeb hwn i ben ym mis Awst 2009.

Ein rôl o fewn y Rhaglen Plant oedd:

  • datblygu arolwg strategol o chwarae plant yng Nghymru
  • gweithio gyda mudiadau lleol i'w cynorthwyo i glustnodi bylchau yn y ddarpariaeth a chytuno ar flaenoriaethau ar gyfer buddsoddiad
  • darparu cyngor arbenigol i ymgeiswyr a'u cynorthwyo i ddatblygu prosiectau sy'n cwrdd â blaenoriaethau lleol y cytunwyd arnynt ac sy'n cydweddu â strategaethau cenedlaethol.


Mae nodau'r Rhaglen Chwarae Plant yn cynnwys:

  • datblygu gofodau chwarae newydd ar gyfer plant yn eu cymunedau;
  • datblygu cyfleoedd chwarae sy'n darparu gofod i blant ddewis sut y maent am chwarae;
  • datblygu cyfleoedd chwarae mynediad agored wedi eu staffio.


Anelwyd y rhaglen Chwarae Plant at blant hyd at 12 mlwydd oed oedd yn byw yng Nghymru, ac yn arbennig plant rhwng 8-12 oed. Roedd yn rhaglen strategol oedd yn anelu i gael effaith sylweddol ar chwarae plant yng Nghymru. Yn ystod rownd un y rhaglen, cefnogodd Chwarae Plant ddatblygiad y fframwaith oedd ei angen i drosglwyddo chwarae a helpodd i staffio deg o rwydweithiau chwarae rhanbarthol oedd yn cwmpasu Cymru gyfan.

Dyfarnodd Rownd 2 o’r rhaglen grantiau i rwydweithiau chwarae rhanbarthol oedd yn cynnig cyfleoedd chwarae’n uniongyrchol. Roedd y rhaglen Chwarae Plant yn canolbwyntio ar agweddau newydd tuag at brosiectau chwarae wedi eu staffio, ac roedd disgwyl i brosiectau feddwl am brosiectau chwarae creadigol oedd yn cynnig heriau a chyfleoedd amrywiol.

Trwy’r rhaglen hon dyfarnodd MAWR grantiau oedd yn werth cyfanswm o £13miliwn.
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.