Polisi a chefnogaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru'n gweithio tuag at weld pob cymuned a chymdogaeth yn cefnogi ystod o gyfleoedd chwarae cynhwysol o safon fel bod gan bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru ddewis o fannau i gymdeithasu ac i chwarae yn ystod eu hamser rhydd.

Mae plant a rhieni’n adrodd am amrywiol rwystrau sy’n eu hatal rhag chwarae yn eu cymunedau fel y mae oedolion yn cofio ei wneud: ofnau ynghylch diogelwch, traffig, diffyg amser, llai o fannau i chwarae. Mae ein profiad yn dangos bod oedolion chwarae-gyfeillgar mewn cymunedau’n helpu i chwalu neu leihau’r rhwystrau hyn, sy’n golygu y gall mwy o blant gael mwy o ryddid i chwarae allan yn hyderus. 

Trwy ein gwaith polisi ac eiriolaeth, rydym yn anelu i sicrhau bod gan blant a phobl ifainc Cymru le a chyfle i chwarae fel rhan o’u bywydau bob dydd, yn yr ysgol ac mewn gwasanaethau eraill, gartref a thrwy ofodau cyhoeddus.

’Dyw hyn ddim yn ymwneud â meysydd chwarae’n unig, mae’n golygu llawer mwy. Golyga hyn bopeth o strydoedd chwarae-gyfeillgar i feysydd chwarae antur wedi’u staffio, cynlluniau chwarae, ardaloedd chwarae lleol, ysgolion, gofal plant, ysbytai a hosbisau.

Byddwn yn gwneud hyn trwy:

  • gefnogi partneriaethau chwarae rhanbarthol

  • cynyddu ymwybyddiaeth a hyrwyddo ansawdd

  • hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn darpariaeth chwarae.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.