Pam fod P3 mor dda?

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae deunyddiau cwrs a chymwysterau Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) yn rhyngwladol unigryw ac wedi eu datblygu’n arbennig gan Chwarae Cymru a’r Scottish Qualifications Authority (SQA).

Ar hyn o bryd Chwarae Cymru yw’r unig Ganolfan SQA sy’n cynnig y cymwysterau hyn ar Lefel 2 a Lefel 3 ac rydym yn gweithio â thimau hyfforddi ar draws Cymru i gynorthwyo gyda’u trosglwyddo i’r trydydd sector.

Beth sy’n gwneud P3 mor arbennig? Sut y byddwn yn sicrhau ansawdd profiad y dysgwr a bod canlyniadau ar gyfer cyflogwyr a’r plant y gorau posibl?

Mae cymwysterau P3 yn cynrychioli penllanw rhaglen waith a gychwynnodd 12 mlynedd yn ôl pan gynhyrchodd a chyhoeddodd Chwarae Cymru’r ddogfen arloesol Yr Hawl Cyntaf ... fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae, a’r cyhoeddiad dilynol Yr Hawl Cyntaf – Prosesau Dymunol – proses asesu ansawdd a argymhellir yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol.

Yn fuan wedyn, cytunodd Llywodraeth Cymru i ariannu’r adolygiad, Y Tybiaethau a’r Gwerthoedd ar gyfer Gwaith Chwarae. Arweiniodd Chwarae Cymru’r datblygiad hwn, gan weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr o SkillsActive a’r sector gwaith chwarae yn y DU. Adnabyddir y rhain bellach fel yr Egwyddorion Gwaith Chwarae.

Ar yr un pryd, ymgynghorodd Chwarae Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â SkillsActive, â’r sector yng Nghymru i greu Strategaeth Datblygu Gweithlu Chwarae Plant ar gyfer Cymru. Yn ystod y broses yma daeth yn amlwg bod Cymru angen cymwysterau gwaith chwarae newydd i ateb anghenion penodol sy’n adlewyrchu natur y gweithlu, mewn gwlad ddwyieithog.

Arweiniwyd datblygiad cymwysterau P3 gan Chwarae Cymru, mewn partneriaeth â’r SQA a gyda chefnogaeth SkillsActive. Arianwyd y datblygiadau allweddol hyn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

Athroniaeth a strwythur

 • Mae P3 wedi ei strwythuro o amgylch yr Egwyddorion Gwaith Chwarae (y fframwaith moesegol a phroffesiynol ar gyfer chwarae a gymeradwywyd gan y sector) sy’n sail i’r safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer gwaith chwarae.
 • Mae P3 yn hyfforddiant gwirioneddol chwarae-ganolog ble mae anghenion y plentyn yn chwarae yn dod gyntaf.
 • Mae gwaith chwarae cynhwysol a chwrdd ag anghenion chwarae plant anabl wedi eu gwreiddio'n ddwfn trwy'r cyrsiau P3.
 • Cafodd deunyddiau cwrs P3 eu hysgrifennu, eu dylunio a’u golygu gan rai o arbenigwr gwaith chwarae pennaf Prydain.
 • Mae strwythur P3 yn un modwlar ac mae'r cymwysterau lefel 2 a lefel 3 wedi eu rhannu'n dri rhan: Gwobr, Tystysgrif a Diploma. Gellir trosglwyddo ac achredu pob rhan ar wahân.
 • Mae P3 ar y Fframwaith Credydau a Chymwysterau newydd (QCF) ac yn un o ddim ond dwy gyfres o gymwysterau galwedigaethol gwaith chwarae sydd ar gael yng Nghymru.
 • Mae P3 ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mae Chwarae Cymru wedi datblygu geirfa newydd yn y Gymraeg i gynorthwyo gyda dealltwriaeth o theori gwaith chwarae’n ddwyieithog.


Dysgu

 • Mae P3 yn gyfuniad o theori ac ymarfer: bydd dysgwyr yn gallu egluro'r hyn y maent yn ei wneud a pham eu bod yn ei wneud, a disgwylir iddynt roi'r hyn y maent wedi ei ddysgu ar waith.
 • Mae P3 yn unigryw yn y modd y bydd yn asesu dysgwyr; sy’n golygu ei fod yn wahanol iawn i gymwysterau gwaith chwarae eraill. Caiff dulliau asesu eu teilwra i natur rôl y swydd, er mwyn sicrhau cydlyniad rhwng dysg ac arfer.
 • Caiff cymhwyseddau craidd P3 (fel sut y bydd dysgwyr yn hwyluso chwarae) eu hasesu trwy asesu ymarfer, tra y defnyddir cwestiynau ysgrifenedig a myfyrio i asesu gwybodaeth sylfaenol.
 • Cefnogir P3 gan ystod o ddeunyddiau o safon uchel yn cynnwys llawlyfr lliw cynhwysfawr i ddysgwyr a ffilm a gomisiynwyd yn arbennig, Gwthio Eddie yn y Danadl Poethion gyda Connor, sy'n dangos plant yn chwarae mewn amrywiol amgylcheddau ar draws Cymru.

 

Trosglwyddiad

 • Caiff P3 ei drosglwyddo gan rai o hyfforddwyr gwaith chwarae mwyaf bywiog ac ysbrydoledig y DU. Mae pob un o hyfforddwyr P3 yn weithwyr chwarae galwedigaethol gymwys ac yn hyfforddwyr gwaith chwarae cymwysedig sydd wedi cwblhau hyfforddiant arbenigol ychwanegol ar gyfer hyfforddwyr chwarae a drosglwyddir ac a asesir gan Chwarae Cymru.
 • Mae profiad dysgu P3 yn un rhyngweithiol, dynamig sy'n sicrhau y bydd dysgwyr yn ei gael yn brofiad diddorol a llawn symbyliad waeth beth fo'u harddull dysgu.
 • Mae P3 ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg (yn cynnwys yr holl ddeunyddiau cefnogol).
 • Gellir trosglwyddo P3 mewn modd hyblyg i weddu i anghenion lleol, a gellir trafod yr amser yn ogystal â'r lleoliad. Gellir ei drosglwyddo unai fel cymhwyster cydnabyddedig neu fel cwrs hyfforddi syml, ychydig yn fyrrach.

 

 

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.