Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyhoeddiadau Chwarae Cymru 2021

06-07-2021

Hyd yma yn 2021, rydym wedi cynhyrchu a dosbarthu amrywiaeth o gyhoeddiadau newydd i gefnogi a hysbysu’r rheiny sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am chwarae plant. Dyma grynodeb o’r cyhoeddiadau – mae bob un ohonynt ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

Canllawiau gwaith chwarae

Plentyndod, chwarae a’r Egwyddorion Gwaith Chwarae 
Mae’r canllaw hwn yn edrych ar rai o’r damcaniaethau sy’n dylanwadu ar y modd mae oedolion yn deall plant, rôl chwarae a phlentyndod, yn ogystal ag egwyddorion gweithio gyda phlant sy’n chwarae. Mae’n archwilio rhai o’r syniadau, y cysyniadau a’r damcaniaethau datblygiad plant a phlentyndod sydd wedi dylanwadu, ac sy’n dal i ddylanwadu, ar ddealltwriaeth o blant a’u chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ymarfer gwaith chwarae 
Mae’r canllaw hwn yn rhoi cyfle i’r bobl hynny sy’n newydd i waith chwarae i archwilio rhai o’r syniadau, y cysyniadau a’r fframweithiau, a’r defnydd ymarferol o ddulliau ac agweddau sydd wrth galon arfer gwaith chwarae. Mae’n ystyried cysyniadau fel fforddiannau a’r amgylchedd affeithiol, sy’n galluogi pobl sy’n arfer gwaith chwarae i ddynodi, creu neu gyfoethogi mannau ar gyfer chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Datblygu a rheoli prosiect gwaith chwarae 
Mae’r canllaw hwn yn canolbwyntio ar elfennau ymarferol datblygu a rheoli darpariaeth gwaith chwarae o ddydd-i-ddydd. Mae’n cael ei danategu gan yr Egwyddorion Gwaith Chwarae ac mae wedi ei gynhyrchu ar gyfer y bobl hynny sydd â dealltwriaeth dda o ddamcaniaethau ac arfer chwarae a gwaith chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Mae’r gyfres hon o bedwar canllaw gwaith chwarae yn gasgliad o adnoddau ar gyfer pawb sy’n gweithio gyda phlant sy’n chwarae. Cyhoeddir y callaw olaf yn ystod yr wythnosau nesaf. Rydym wedi gweithio gyda Ludicology i gynhyrchu’r canllawiau gwaith chwarae.

Pecyn cymorth

Datblygu a rheoli mannau chwarae 
Mae’r pecyn cymorth wedi ei ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n derbyn cyfrifoldeb am reoli neu ddatblygu man chwarae mewn cymuned. Bwriedir i’r argraffiad hwn o’r pecyn cymorth, a olygwyd gan Ludicology, fod yn ffynhonnell cefnogaeth a chyfeirio unigol ar gyfer grwpiau cymunedol, i lywio eu ffordd trwy rai o’r heriau o reoli neu ddatblygu man chwarae.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Cylchgrawn Chwarae dros Gymru

Lle i chwarae tu allan 
Rhifyn 57 (Gwanwyn 2021)

Mae’r rhifyn hwn yn tynnu sylw at bwysigrwydd mannau o safon dda i blant chwarae tu allan. Mae’n cynnwys erthyglau fel ‘Strydoedd, trefi a dinasoedd cyfeillgar at blant’ gan Tim Gill a ‘Creu mannau cynhwysol i chwarae’ gan Theresa Casey.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Taflen wybodaeth

Cyrchu pwerau therapiwtig chwarae: canllaw i weithwyr chwarae
Mae’r daflen wybodaeth hon, a ysgrifennwyd gan Maggie Fearn, yn archwilio’r hyn all gweithwyr chwarae ei wneud os nad yw plentyn yn gallu chwarae oherwydd eu bod yn teimlo’n bryderus, yn gofidio neu’n ofnus ynghylch y dyfodol. Mae wedi ei ddylunio i gefnogi gweithwyr chwarae mewn lleoliadau cymunedol i ddeall rhywfaint o sgiliau a syniadau chwarae therapiwtig.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ffocws ar chwarae

Cydnabod a deall pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored yn y gymuned 
Mae rhifyn hwn yn canolbwyntio ar gydnabod a deall pwysigrwydd darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored yn y gymuned. Mae’n archwilio sut mae chwarae’n cyfrannu at wytnwch a lles plant a sut mae darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored yn cynnig cymorth i bob plentyn a’u rhieni.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Cynghorau tref a chymuned 
Mae’r rhifyn hwn ar gyfer cynghorau tref a chymuned yn cynnig gwybodaeth ar sut i gefnogi cyfleoedd gwell i blant chwarae yn eu cymunedau. Mae cynghorau tref a chymuned, ac felly gynghorwyr hefyd, yng Nghymru mewn sefyllfa dda i fod yn hyrwyddwyr chwarae ar ran y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac yn byw ynddynt.

Lawrlwytho | gweld ar-lein