Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Lansio Siarter Creu Lleoedd Cymru

05-10-2020

Mae Siarter Creu Lleoedd Cymru newydd yn anelu i gynnig dealltwriaeth gyffredin o’r ystod o ystyriaethau sy’n cyfrannu at sefydlu a chynnal lleoedd da. Mae wedi’i datblygu ar y cyd â Phartneriaeth Creu Lleoedd Cymru, sef grŵp eang o sefydliadau sy’n ymrwymo i greu gwell lleoedd ar gyfer pobl ar yng Nghymru. Mae Chwarae Cymru yn aelod o’r bartneriaeth ac wedi cymeradwyo’r Siarter.

Mae’r Siarter yn hyrwyddo chwech egwyddor wrth gynllunio, dylunio a rheoli lleoedd newydd a phresennol, sef:

  • Pobl a’r gymuned – caiff anghenion, dyheadau, iechyd a lles pobl eu hystyried o’r dechrau’n deg.
  • Lleoliad – mae lleoedd yn tyfu ac yn datblygu mewn modd sy’n defnyddio tir mewn modd effeithlon, yn cefnogi ac yn gwella lleoedd presennol ac sydd â chysylltiadau da.
  • Symud – caiff cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus eu blaenoriaethu.
  • Cymysgedd o ddefnyddiau – mae gan leoedd wahanol ddibenion sy’n creu cyfleoedd ar gyfer datblygu cymunedau, tyfu busnesau lleol a sicrhau mynediad at wasanaethau a chyfleusterau.
  • Tir y cyhoedd – mae strydoedd a mannau cyhoeddus wedi’u diffinio’n dda, yn groesawgar, yn ddiogel ac yn gynhwysol gyda hunaniaeth unigryw.
  • Hunaniaeth – caiff nodweddion positif ac unigryw lleoedd presennol eu gwerthfawrogi a’u parchu.


Mae Comisiwn Dylunio Cymru wedi cynhyrchu Canllaw Creu Lleoedd Cymru sy’n adeiladu ar Siarter Creu Lleoedd Cymru. Mae’r Canllaw’n amlinellu yn fanylach beth mae creu lleoedd yn ei feddwl, er mwyn i bawb sy’n ymwneud â siapio’r amgylchedd adeiladig yng Nghymru fod â dealltwriaeth glir. Mae’n cynnwys agweddau allweddol creu lleoedd ac mae’n cyfeirio tuag at sawl cyhoeddiad Chwarae Cymru.

Rhagor o wybodaeth