Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Meddygon yn galw am i blant gael yr ‘haf gorau erioed’

25-06-2020

Mewn llythyr at Weinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, mae grŵp o feddygon yn galw am ‘Gyllid heb oedi ar gyfer mudiadau cymunedol ac awdurdodau lleol i redeg gweithgarwch gwyliau sy’n oedran-addas am 30 awr yr wythnos dros yr haf ar gyfer pob plenty drwy mis Gorffennaf ac Awst 2020 – dewch inni roi’r “Haf Gorau Erioed” i blant.’ Mae’r meddygon yn gofyn i lywodraethau i ‘achub plentyndod’ drwy flaenoriaethu newidiadau i ynysu cymdeithasol sy’n cael effaith ar les corfforol a meddyliol plant.

Mae’r rhai sydd wedi arwyddo’r llythyr hefyd yn gofyn am sicrwydd y bydd pob plentyn yn derbyn addysg llawn amser erbyn yr Hydref ac i reoliadau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer plant mewn ysgolion cynradd ac uwchradd gael eu hadolygu.

Arwyddwyd y llythyr gan 260 o feddygon ymgynghorol a pediatryddion – gydag 18 ohonynt yng Nghymru.

Dywed Chwarae Cymru:

‘Rydym yn cytuno gyda’r meddygon pan ddywedant bod plant wedi cael eu heffeithio yn ddifrifol a’u hanfanteisio gan y mesurau cadw pellter cymdeithasol. Mae plant wedi cael eu hamddifadu o fywyd normal o chwarae a chymdeithasu â ffrindiau. Gall tyfu i fyny mewn amgylchiadau niweidiol gael effaith arwyddocaol ar ddatblygiad corfforol a meddyliol plant.

Mae’r gwyliau haf fel arfer yn amser lle mae plant yn adrodd bod ganddynt fwy o amser i chwarae. Mae arolwg graddfa fechan a gynhaliwyd yn ddiwedddar yn dangos bod y mwyafrif o ddarparwyr chwarae mynediad agored yng Nghymru, ble mae’n bosib, yn barod ac yn fodlon addasu eu harfer gwaith chwarae i gwrdd â’r heriau ac maent yn dod o hyd i ffyrdd i ddarparu ar gyfer chwarae yn ystod gwyliau’r haf ac i’r dyfodol.

Mae nifer o blant wedi cael amser i chwarae gyda aelodau o’u teuluoedd yn ystod y cyfyngiadau symud. Wrth i’r rhain gael eu llacio, rydym yn gobeithio y bydd plant yn adennill y rhyddid i chwarae allan a chymdeithasu â ffrindiau, oherwydd bod plant yn adrodd mai chwarae gyda ffrindiau maent yn ei fethu fwyaf.’

Rhagor o wybodaeth