Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Parhau i gefnogi ein sector

24-06-2020

Mae ymarferwyr ledled Cymru yn parhau i weithio mewn gwahanol ffyrdd i gefnogi plant i chwarae yn ystod y cyfnod heriol hwn. I helpu ymarferwyr i gefnogi chwarae plant rydym wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau ymarferol.

Mae’r canlynol wedi eu cyhoeddi ers i ni rannu’r crynodeb diwethaf o adnoddau chwarae a gwaith chwarae newydd, fel rhan o’n hymateb i’r pandemig coronafeirws.

Ffocws ar chwarae: ailagor parciau, ardaloedd chwarae a mannau agored ar gyfer chwarae plant
Mae’r rhifyn hwn yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad i swyddogion parciau a mannau agored a rheolwyr meysydd chwarae. Mae’n amlinellu rhywfaint o’r ffactorau i’w hystyried wrth lunio penderfyniadau ynghylch pa fannau fydd ac a hyrwyddir ar gyfer chwarae a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ffocws ar chwarae: ailagor ysgolion
Pan fydd plant yn dychwelyd i’r ysgol, dylai ymdrechion i wella lles ganolbwyntio ar ddarparu digon o amser a lle i chwarae. Mae’r rhifyn hwn yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer penaethiaid, athrawon a llywodraethwyr ysgolion. Mae’n ystyried rôl allweddol chwarae plant wrth hybu iechyd meddwl positif ac mae’n trafod ffyrdd y gall ysgolion hyrwyddo chwarae pan fyddant yn ail-agor.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Chwarae dros Gymru
Mae’r rhifyn ‘chwarae a bod yn iach’ o’r cylchgrawn yn pwysleisio pwysigrwydd chwarae’n ystod adegau o ansicrwydd a straen. Mae’r angen i ddarparu amser, lle a chaniatâd i chwarae cyn bwysiced ag erioed, fel y dengys yn yr erthyglau sydd wedi eu cynnwys.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Chwarae: iechyd meddwl a lles
Mae chwarae’n ganolog i iechyd a lles meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol plant. Mae’r daflen wybodaeth hon, sydd wedi ei diweddaru, yn egluro yn gryno pwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad yr ymennydd ac iechyd meddwl. Mae hefyd yn archwilio sut mae chwarae yn cyfrannu at les emosiynol plant a sut mae’n cydgysylltu â’r ‘Pum Ffordd at Les’. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Chwarae: iechyd a lles
Mae chwarae yn bwysig i ddatblygiad corfforol, gwybyddol a chymdeithasol plant. Mae’r daflen wybodaeth hon, sydd wedi ei diweddaru, yn edrych ar pam fod chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles ac mae’n archwilio ffyrdd o gefnogi chwarae o safon dda. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am chwarae a gweithgarwch corfforol yn ogystal â chwarae a lles emosiynol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Awgrymiadau anhygoel: chwarae a lles
Mae chwarae yn cyfrannu at well lles yn ystod cyfnodau o ansicrwydd ac mae’n helpu plant i reoli eu hemosiynau a gwneud synnwyr o’u sefyllfa. Mae’r awgrymiadau anhygoel hyn yn anelu i helpu rhieni i gefnogi chwarae plant yn ystod adegau o straen.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Rhestr ddarllen i athrawon
Gofynnwyd i lawer o athrawon dreulio rhywfaint o amser yn canolbwyntio ar eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) tra bo ysgolion ddim yn dilyn eu hamserlen arferol. I helpu gyda hyn rydym wedi rhoi rhestr o adnoddau argymelledig at ei gilydd ar gyfer meddwl am chwarae yn yr ysgol. Mae’n fan cychwyn ar gyfer myfyrio a DPP ar gyfer y rheini sydd â diddordeb gwella cyfleoedd plant i chwarae yn yr ysgol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Fideos Elfennau Hanfodol Gwaith Chwarae
Cyfres o gyflwyniadau byr i agweddau o waith chwarae ac maent hefyd yn cynnwys dolenni i adnoddau pellach. Mae’r fideos, sydd ar gael ar ein sianel – ‘Play Wales – Playwork’ ar YouTube, yn archwilio:

  • Egwyddorion Gwaith Chwarae 1 a 2
  • Asesu risg-budd
  • Theori rhannau rhydd.


Bydd mwy o fideos ar agweddau eraill o waith chwarae i ddilyn yn yr wythnosau nesaf.

Mae’r fideos wedi eu datblygu a’u ffilmio’n ystod y pandemig coronafeirws er mwyn cynorthwyo dysgwyr gwaith chwarae, ac unrhyw un arall sy’n gweithio gyda phlant, hoffai ddysgu mwy am ddefnyddio agwedd gwaith chwarae.

Gwylio’r fideos

Ar gyfer rhieni a gofalwyr
Rydym yn parhau i ychwanegu cynnwys newydd ac amserol i’r adran chwarae dan do ar ein gwefan Plentyndod Chwareus. Efallai y bydd yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol i’w rhannu gyda’r plant a theuluoedd yr ydych chi’n gweithio â hwy.

  • Canllaw chwarae adref – llyfryn bach sy’n llawn syniadau chwarae a chynghorion i rieni 
  • 50 syniad chwarae dan do – rhestr o syniadau i’r teulu cyfan eu chwarae gartref 
  • Lliwio – detholiad o gartŵns chwareus y gellir eu lawrlwytho a’u hargraffu ar gyfer eu lliwio 
  • Chwarae mewn argyfwng – adnoddau ar gyfer rhieni a gofalwyr a ddatblygwyd gan yr International Play Association. 


Mae blog Plentyndod Chwareus hefyd yn cynnwys amrywiaeth o erthyglau newydd:


Diolch yn fawr
Yn olaf, mae Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru, Dr Mike Shooter wedi rhannu neges gyda’n holl gefnogwyr. Mae’r neges yn diolch i bob rhiant, gofalwr ac ymarferwr am barhau i helpu plant i gael hwyl, i gadw mewn cysylltiad, i gymryd risg o fewn terfynau diogel, i ehangu eu dychymyg, ac i gadw eu breuddwydion yn fyw – trwy chwarae.

Darllen y neges