Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Yr hawl i chwarae a hamdden – diweddaraid ar gynnydd Cymru

20-05-2020

Mae’r Papur Briffio Thematig Chwarae a Hamdden sydd newydd ei gyhoeddi gan Grŵp Monitro CCUHP Cymru yn cynnig persbectif interim ar i ba raddau mae cyfraith, polisi ac ymarfer yng Nghymru wedi symud ymlaen ers i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn gyflwyno eu Sylwadau Terfynol i’r DU a’r llywodraethau datganoledig yn 2016.

Cyn y cylch nesaf o adrodd, nododd Grŵp Monitro CCUHP Cymru nifer o feysydd thematig ac ystyried i ba raddau mae cyfraith, polisi ac ymarfer yng Nghymru wedi symud ymlaen ers 2016 yn unol ag argymhellion y CU.

Mae’r papur hwn yn cynnig diweddaraid ar i ba raddau mae’r amrywiol argymhellion wedi derbyn sylw ers 2016, gan gynnwys:

 • Darparu adnoddau ar gyfer yr hawl i chwarae
 • Mannau chwarae di-fwg
 • Ymgynghori â phlant.
   

Mae’r Grŵp hefyd yn argymell bod:

 1. Llywodraeth Cymru yn darparu llif ariannu mwy cyson i gefnogi awdurdodau lleol i weithredu’r Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae
 2.  Llywodraeth Cymru yn sefydlu Grŵp Monitro Digonolrwydd Chwarae sy’n cynnwys adrannau allweddol y llywodraeth, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), Chwarae Cymru a chyrff cenedlaethol eraill i fonitro’r cynnydd a wneir ar lefel leol a chenedlaethol
 3. Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau lleol, lle mae adnoddau’n caniatáu, i ystyried ariannu swydd Digonolrwydd Chwarae barhaol ar lefel uwch, sef rôl fydd yn gweithio’n strategol i asesu a gweithredu Digonolrwydd Chwarae yn lleol
 4. Llywodraeth Cymru yn parhau â’r gwaith sy’n cael ei wneud, fel rhan o’r Adolygiad Gweinidogol, i gynnal ac adrodd am broses fapio fydd yn dangos y perthnasoedd cyfredol a phosibl rhwng Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae a deddfwriaeth, polisïau a mentrau allweddol eraill
 5. Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y rhai sy’n gyfrifol am gwblhau Asesiadau Effaith ar Hawliau Plant (CRIA) yn ymwybodol o nodau’r Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae ac yn eu deall, fel ei bod yn cael ei chymryd i ystyriaeth mewn deddfwriaeth a fwriadwyd ar gyfer plant a phobl ifanc, a hefyd mewn polisïau a mentrau llesiant, amgylcheddol a chynllunio ehangach.
   

Drafftiwyd y papur hwn cyn i’r coronafeirws gyrraedd y DU. Mae wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu effaith gynnar yr ymateb i'r pandemig ar bolisi a mentrau chwarae Llywodraeth Cymru.

Mae Chwarae Cymru yn aelod o Grŵp Monitro CCUHP Cymru ac arweiniodd ar ddatblygiad y papur, gyda chefnogaeth y Grŵp.

Rhagor o wybodaeth