Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cais am dystiolaeth Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd – canfyddiadau allweddol

29-08-2019

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi crynodeb o’r canfyddiaddau allweddol i’r cais am dystiolaeth ynghylch y Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010.

Derbyniodd y cais am dystiolaeth, a gynhaliwyd yn gynharach eleni, 20 ymateb gan amrywiaeth o fudiadau, gan gynnwys awdurdodau lleol, gofalwyr plant a mudiadau elusennol sy’n cefnogi chwarae, fel Chwarae Cymru.

Mae’r adroddiad yn cynnwys crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i bob cwestiwn a ofynnwyd yn y cais am dystiolaeth. Mae materion allweddol wedi eu nodi ac mae’r camau nesaf yn cynnwys:

  • Mae’r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cytuno i gymryd camau i ddarparu rhagor o wybodaeth i rieni mewn perthynas â’r gwahaniaeth rhwng darpariaeth gofal plant cofrestredig ac anghofrestredig.
  • Caiff y llyfryn Dewis Gofal Plant a gafodd ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru a’i ddosbarthu drwy’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd, ei adnewyddu gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni o rai o’r gwahaniaethau hyn.
  • Bydd y Dirprwy Weinidog hefyd yn anelu at gyhoeddi ymgynghoriad llawn ar y Gorchymyn cyn diwedd 2020.


Rhagor o wybodaeth