Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Pwyllgor y Cynulliad yn cefnogi dod â chosbi plant yn gorfforol i ben

12-08-2019

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei fod yn cefnogi’r cynnig i gael gwared ar amddiffyniad cosb rhesymol yng nghyfraith Cymru.

Ar 25 Mawrth 2019, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru). Os caiff ei basio, bydd y gyfraith hon yn golygu na fydd hi’n gyfreithiol mwyach i blant yng Nghymru gael eu cosbi’n gorfforol.

Mae mwyafrif o aelodau’r Pwyllgor yn cefnogi Bil Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, yn eu adroddiad newydd Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor, mae’r Pwyllgor yn argymell dau beth sy’n hanfodol yn eu barn nhw er mwyn i’r Bil fod o fudd i blant a’u teuluoedd: 

  1. Mae’n hanfodol fod ymgyrch eang yn cael ei gynnal er mwyn codi ymwybyddiaeth am yr hyn y bydd y Bil hwn yn ei wneud. Mae’r Pwyllgor yn credu bod hyn yn sylfaenol i lwyddiant y ddeddfwriaeth hon ac, felly, mae’n rhaid bod dyletswydd gyfreithiol ar Lywodraeth Cymru i gyflawni hyn.
  2. Rhaid bod cefnogaeth gyffredinol ar gael i rieni ledled Cymru. Mae angen gwneud llawer mwy i helpu pob teulu gyda’r heriau anochel a ddaw yn sgil magu plant.


Wrth lansio’r adroddiad ar ran y Pwyllgor, dywedodd y Cadeirydd, Lynne Neagle AC: 

‘Fel Pwyllgor, rydym yn cydnabod yn llwyr bod safbwyntiau cryf ar ddwy ochr y ddadl ynghylch a ddylai Bil Llywodraeth Cymru ddod yn gyfraith ... Ar ôl pwyso a mesur, mae mwyafrif y Pwyllgor yn credu bod dadl gref y bydd y Bil hwn yn lleihau’r risg o niwed posibl i blant a phobl ifanc.’

Cynhelir dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn 17 Medi 2019. Yn ystod y ddadl hon, bydd cyfle i holl Aelodau’r Cynulliad drafod y Bil. Ar ôl y ddadl, gofynnir i Aelodau’r Cynulliad bleidleisio p’un a ddylai’r Bil symud ymlaen i’r cam nesaf.

Rhagor o wybodaeth