Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

‘Iach a Hapus’ – adroddiad Estyn ar wreiddio lles ym mywyd yr ysgol

04-07-2019

Mae adroddiad newydd Estyn, Iach a hapus – effaith yr ysgol ar iechyd a llesiant disgyblion, yn gwerthuso pa mor dda y mae ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru yn cefnogi iechyd a lles disgyblion. Mae’r adroddiad yn cynnwys nifer o gyfeiriadau at amser chwarae ac amser egwyl yr ysgol.

Mae’r adroddiad yn pwysleisio bod ysgolion sy’n mabwysiadu agwedd ysgol gyfan tuag at gefnogi iechyd a lles yn darparu amgylchedd, cyfleusterau a lle i chwarae, cymdeithasu ac ymlacio’n ystod amser egwyl. Mae’n nodi hefyd:

  • bod mynediad i ofod chwarae awyr agored mewn nifer o ysgolion yn cael ei golli’n aml yn ystod tywydd garw
  • bod gan rai ysgolion ddiffyg gofod awyr agored a’u bod yn gorfod cyfyngu mynediad i rai grwpiau o ddisgyblion.

 

Mae’n mynegi pryderon bod disgyblion yn yr ysgolion hyn yn llai corfforol egnïol ac y gallant ei chael yn anodd ymlacio’n ystod amserau chwarae, sy’n effeithio ar eu lles.

Mae argymhellion yr adroddiad yn cynnwys:

  • Mabwysiadu agwedd ysgol gyfan tuag at gefnogi iechyd a lles pob disgybl
  • Hyfforddi athrawon newydd i ddeall a chefnogi disgyblion.

 

Dywed Chwarae Cymru:

Mae Chwarae Cymru’n croesawu bod adroddiad Estyn yn cynnwys pwysigrwydd darparu amserau chwarae ac egwyl digonol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Fodd bynnag, mae’n destun siom bod yr adroddiad yn canolbwyntio’n unig ar yr amgylchedd a’r cyfleusterau ar gyfer amser chwarae ac nad yw’n cyfeirio at yr angen am ddigon o amser i chwarae.

Rydym yn pryderu bod nifer o ysgolion yng Nghymru’n bwriadu byrhau’r diwrnod ysgol trwy gwtogi amser chwarae a bod eraill yn atal amser chwarae fel cosb fel rhan o strategaethau rheoli ymddygiad. Mae amser chwarae yn yr ysgol yn allweddol i blant ar gyfer cael hwyl ac ymlacio yn ogystal ag ar gyfer eu hiechyd a’u lles.

Mae Chwarae Cymru’n annog cyrff llywodraethu ac arweinyddion ysgolion i ystyried y gwerth i les disgyblion wrth lunio penderfyniadau ar gynllunio a hyd y diwrnod ysgol, yn cynnwys amserau chwarae ac amser cinio. Rydym yn gobeithio y bydd y cwricwlwm newydd arfaethedig ar gyfer Cymru yn gosod mwy o bwyslais ar yr angen i ddarparu amser digonol ar gyfer chwarae. Rydym yn cynghori y dylai Estyn wneud darpariaeth egwyliau digonol i chwarae yn orfodol a’u harchwilio fel rhan o’u harolygon statudol.’

Mwy o wybodaeth