Mudiadau chwarae a gwaith chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae cydweithwyr mewn mudiadau ledled y DU a thu hwnt wedi rhyddhau nifer o gyhoeddiadau a blogiau i gefnogi’r sector, yn ogystal â rhieni, i ddarparu cyfleoedd chwarae i blant.

Adnoddau

Llywodraeth Cymru
Mae canllawiau a gwybodaeth ar gyfer rhieni, ysgolion, lleoliadau gofal plant a chwarae yn cael eu diweddaru yn rheolaidd wrth i’r sefyllfa ddatblygu ac wrth i reoliadau newid. Am y cyngor diweddaraf, ymwelwch â adran plant a theuluoedd gwefan Llywodraeth Cymru.

Play Safety Forum
COVID-19 and Children’s Play – papur ymchwil sy’n crynhoi ymchwil a gwybodaeth ffeithiol i helpu penderfynwyr sydd â chyfrifoldeb am ddarpariaeth chwarae. Daw’r awduron, Yr Athro David Ball, Tim Gill ac Andy Yates, i’r casgliad bod y buddiannau i blant wrth chwarae yn yr awyr agored yn ystod y pandemig coronafeirws yn fwy na’r risigiau. Cefnogir y papur ymchwil hefyd gan y Children’s Play Policy Forum.

International Play Association
IPA Play in Crisis – adnoddau a ddatblygwyd i helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi hawl plant i chwarae. Mae’r pynciau yn yr adnoddau’n cynnwys pwysigrwydd chwarae mewn argyfwng a sut i ymateb i anghenion chwarae plant.

Policy@Manchester Blogs
Prioritising play to promote wellbeing – erthygl blog sy’n ystyried pwysigrwydd chwarae plant yn ystod y cyfnod clo i hyrwyddo iechyd meddwl positif. Wedi’i ysgrifennu ar y cyd gan Cathy Atkinson, Uwch-ddarlithydd Addysg a Seicoleg Plant ym Mhrifysgol Manceinion, a Marianne Mannello, Cyfarwyddwraig Gynorthwyol Chwarae Cymru, mae hefyd yn archwilio ffyrdd y gall ysgolion hyrwyddo chwarae unwaith maent yn ailagor.

Play England
Play after lockdownpapur briffio i gefnogi ymarferwyr i ail-gyflwyno cyfleoedd ar gyfer chwarae plant, unwaith y bydd y cyfyngiadau yn ymwneud â’r pandemig coronafeirws wedi eu llacio. Gyda chyflwyniad wedi ei ysgrifennu gan Bob Hughes, mae’n cynnig canllawiau ar gyfer darparwyr darpariaeth chwarae.

PlayBoard Northern Ireland
Fostering resilience through play – adnodd sy’n cynnig gwybodaeth am fuddiannau chwarae tu allan, rôl oedolion mewn chwarae plant ac enghreifftiau o amgylcheddau chwarae cyfoethog. Mae’r adnodd hefyd yn archwilio sut y gall chwarae gefnogi iechyd meddwl plant.

Play Scotland
Home play pack – adnodd i gefnogi plant a theuluoedd i chwarae a dysgu gartref. Mae’n cynnwys gwybodaeth am bwysigrwydd chwarae a syniadau ar gyfer chwarae gartref.

Active Play Games – adnodd sy’n llawn gemau a syniadau chwarae i gefnogi gweithgarwch corfforol plant.

Indoor Play Ideas – adnodd sy’n llawn syniadau all gael eu gwneud drwy ddefnyddio eitemau sydd i’w cael o amgylch y tŷ.

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Gwaith Chwarae wedi Covid-19 – rhifyn arbennig o gylchgrawn Y Bont i gefnogi lleoliadau gofal plant i ddapraru cyfleoedd chwarae i blant gan ddilyn Mesurau Diogelu mewn Lleoliadau Gofal Plant Llywodraeth Cymru.

Play First
Play First: Supporting Children’s Social and Emotional Wellbeing During and After Lockdown – mewn llythyr at weinidogion allweddol, mae arbenigwyr iechyd meddwl plant yn annog llywodraethau i flaenoriaethu chwarae pan fydd ysgolion yn ail-agor. Mae argymhellion yr arbenigwyr, sydd wedi eu seilio ar dystiolaeth, yn canolbwyntio ar bwysigrwydd rhoi cyfleoedd i blant i chwarae i gefnogi eu lles cymdeithasol ac emosiynol.

Researching relationships and everyday geographies
Improving safe access to street space for children’s play and physical activitypapur briffio sy’n archwilio’r dystiolaeth i ganiatáu teuluoedd gyda phlant i gael mwy o fynediad i fannau yn eu cymdogaethau lleol iawn. Byddai’r newidiadau a awgrymwyd gan yr awduron, Yr Athro Alison stenning a Dr Wendy Russell, yn caniatáu plant i chwarae’n ddiogel o fewn rheolau cadw pellter corfforol.

Ymchwil

Mae nifer o fudiadau yn brysur yn cynnal ymchwil i effaith Covid-19 ar fywydau plant – mae rhywfaint o’r canfyddiadau eisoes wedi cychwyn cael eu dadansoddi a’u cyhoeddi.

Comisiynydd Plant Cymru
Coronafeirws a fi – adroddiad am ganfyddiadau arolwg a gwblhawyd gan 23,700 o blant a phlant yn eu harddegau, 3 i 18 oed yng Nghymru. Dengys yr ymchwil bod 53 y cant o blant 7 i 11 oed yn chwarae mwy, gan gynnwys chwarae yn yr awyr agored. Mae canlyniadau ar gyfer y rhai 12 i 18 oed yn dangos bod 61 y cant yn dweud eu bod yn chwarae ac ymlacio fwy ers bod adref.

HAPPEN
Happen at homecanlyniadau cynnar arolwg gan yr Health & Attainment of Pupils in a Primary Education Network (HAPPEN) sy’n dangos fod plant ar hyn o bryd yn fwy egnïol ac yn teimlo’n fwy diogel yn eu hardaloedd lleol. Hyd yma, dengys y canlyniadau fod plant yn cael profiad cadarnhaol mewn cysylltiad â’r pandemig coronafeirws, efallai oherwydd bod ganddynt ragor o amser rhydd i chwarae a bod yn egnïol gyda’u teuluoedd meddai’r ymchwilwyr.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.