Gwobr mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Bwriedir i’r cwrs newydd, Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol sy’n Ddyfarniad Lefel 3, gynnig cymhwyster i’r rheini sydd wedi cofrestru fel Personau Cyfrifol cynlluniau chwarae’n ystod gwyliau’r ysgol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac sy’n cyflawni’r criteria canlynol:

  • Mae rhaid ichi fod dros 19 mlwydd oed
  • Mae rhaid ichi feddu ar gymhwyster Lefel 3 perthnasol (neu uwch) mewn gweithio â phlant a phobl ifanc fel addysgu, gwaith cymdeithasol, gwaith ieuenctid, gofal plant neu ddatblygu cymunedol 
  • Mae rhaid ichi fod â phrofiad o weithio mewn darpariaeth chwarae wedi ei staffio.


Dim ond ar gyfer cynlluniau chwarae’n ystod gwyliau’r ysgol y mae’r cwrs hwn yn berthnasol. Mae dal gofyn i bobl sy’n gweithio fel Personau Cyfrifol mewn clybiau ar ôl ysgol trwy gydol y flwyddyn, feddu ar gymhwyster gwaith chwarae Lefel 3, sydd wedi ei gynnwys ar restr SkillsActive o gymwysterau cydnabyddedig.

Mae’r Dyfarniad Lefel 3 Rheoli Cynllun Chwarae dros y Gwyliau wedi ei dylunio i gyflawni gofynion cofrestru ar gyfer person cofrestredig / person cyfrifol sy’n gyfrifol am gynllun chwarae dros y gwyliau. Os nad yw’r person sy’n gyfrifol am gynllun chwarae dros y gwyliau’n meddu ar gymhwyster diploma gwaith chwarae lefel 3, fel sy’n ofynnol, gallant feddu ar gymhwyster dysgu, gwaith ieuenctid neu gymhwyster perthnasol arall ar lefel 3 neu uwch, ynghyd â’r Dyfarniad Lefel 3 Rheoli Cynllun Chwarae dros y Gwyliau. Hefyd, dylai deilydd y swydd feddu ar y sgiliau rheoli a’r profiad perthnasol i reoli cynllun chwarae dros y gwyliau’n effeithiol. 

O Haf 2016 bydd angen i Bersonau Cyfrifol cynlluniau chwarae’n ystod gwyliau’r ysgol, sydd wedi eu cofrestru gydag AGC, feddu ar Ddyfarniad Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol neu gymhwyster gwaith chwarae Lefel 3.

Gwybodaeth cwrs

Yn ogystal â chefnogi datblygiad proffesiynol staff sy’n rheoli darpariaeth tymor byr i gyflawni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol (NMS) a gofynion cyfreithiol AGC, bydd yn cynnig budd ychwanegol o ddatblygu dealltwriaeth am bwysigrwydd chwarae i ddatblygiad plant a sut y gellir ei hwyluso mewn amrywiol leoliadau.

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd dysgwyr:

  • Yn gallu arwain a rheoli cynllun chwarae’n ystod gwyliau’r ysgol
  • Yn gallu rhoi’r Egwyddorion Gwaith Chwarae ar waith mewn cynlluniau chwarae’n ystod gwyliau’r ysgol
  • Yn cymhwyso i fod yn Berson Cyfrifol cofrestredig gydag AGC.
     

Mae Dyfarniad MAHPS yn cynnwys dwy uned lefel 3 sy’n werth dau gredyd yr un. Cynhelir llawer o’r tasgau asesu yn yr ystafell ddosbarth, gyda thasg fyfyrio ysgrifenedig ychwanegol ar ddiwedd pob diwrnod. Mae Uned 1 yn ymwneud â chymhwyso Egwyddorion Gwaith Chwarae i gynllun chwarae yn ystod y gwyliau tra bod Uned 2 yn canolbwyntio ar y gofynion deddfwriaethol a rheoliadol sydd ynghlwm wrth arwain a rheoli cynllun chwarae yn ystod y gwyliau.

Cyrsiau arfaethedig

Cysylltwch â ni os hoffech fanylion cyrsiau (a ariennir ac na ariennir) yn eich ardal chi. Bydd costau’r cyrsiau’n amrywio’n dibynnu ar y mudiad arweiniol a’r mathau o leoliadau y mae’r dysgwyr yn gweithio ynddynt.

I gofrestru eich diddordeb mewn cyrsiau Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol sy'n cael eu rhedeg gan ein partner Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, cwblhewch ffurflen gais os gwelwch yn dda. 

Gall unrhyw Ganolfan Agored Cymru drosglwyddo Dyfarniad Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol, felly gall dysgwyr sydd â diddordeb cyflawni’r cymhwyster holi darparwyr lleol Agored Cymru os ydynt yn bwriadu darparu’r Dyfarniad.

Trosglwyddo eich Cwrs Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol

Bydd angen i hyfforddwyr ac aseswyr sydd am drosglwyddo’r cwrs weithio i un o ganolfannau Agored Cymru neu fod mewn partneriaeth â mudiad sydd.

Bydd angen i hyfforddwyr ac aseswyr feddu ar ddealltwriaeth dda, a phrofiad o, waith chwarae a chynlluniau chwarae’n ystod gwyliau’r ysgol. Bydd angen iddynt hefyd fod yn hyfforddwyr / aseswyr cymwysedig a meddu ar gymhwyster perthnasol.

Mwy o wybodaeth am ganllaw ac unedau’r cymhwyster

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu pecyn adnoddau cyflawn ar gyfer tiwtoriaid a dysgwyr, yn cynnwys deunyddiau asesu ar gyfer y cymhwyster hwn. Am fanylion pellach, cofiwch gysylltu â ni.

Adborth

Adborth yn dilyn y cyrsiau peilot a ariannwyd gan Addysg Oedolion Cymru | Addysg Oedolion Cymru: 

‘Roedd y cwrs yn ddifyr ac yn heriol. Roedd yn gyfle i fyfyrio ar ein profiadau amrywiol ein hunain ac eraill; pethau mae rhai ohonon ni wedi bod yn eu gwneud ers blynyddoedd lawer, beth oedd yn dda, a beth gallen ni wella. Roedd y tasgau asesu yn berthnasol i’n gwaith ac yn gofyn ein bod ni’n ystyried ein rolau o ran rheoli ein cynlluniau chwarae ein hunain yn ystod y gwyliau, a sut mae sicrhau bod plant yn cael y cyfleoedd chwarae gorau. Roedd digon i gnoi cil arno.’  Mike Greenaway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru a’r person cofrestredig â gofal yng Nghynllun Chwarae Llandeilo Ferwallt (Bishopston)

'Wir wedi mwynhau'r cwrs ac wedi dysgu lot am waith chwarae. Rwy'n teimlo'n fwy hyderus am fynd i'r afael â newidiadau CGGC.' 

'Braf rhwydweithio gyda phobl o wahanol ardaloedd/mannau gyda phrofiadau gwahanol.'

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.