Llywodraethu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru'n elusen gofrestredig ac yn cwmni a gofrestrwyd yng Nghymru.

Mae gennym Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n goruchwylio rhedeg Chwarae Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein amcanion mewn modd effeithiol ac effeithlon yn unol â'r gyfraith. Ceir hefyd nifer o Sylwedyddion i'r Bwrdd, sy'n cynorthwyo'r Ymddiriedolwyr ond sydd heb bleidlais.

Caiff ein ymddiriedolwyr eu hethol gan ein aelodau neu eu cyfethol i gynrychioli maes arbenigol penodol. 

Mae gennym hefyd nifer o grwpiau ymgynghorol sy'n cefnogi a monitro meysydd penodol o'n gwaith, fel ein bod yn gwybod ein bod yn gwneud ein gorau glas wrth eiriol dros chwarae plant a gwaith chwarae.

Bwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru 

Caiff ein gwaith ei reoli gan Fwrdd Ymddiriedolwyr a Sylwedyddion.

Dr Rhian Barrance

Mae Rhian yn Ymchwilydd Cyswllt yn Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), sy’n rhan o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Mae’n gweithio ar hyn o bryd ar brosiect ymchwil Addysg i WISERD, astudiaeth cohort hydredol ar raddfa fawr sydd wedi bod yn holi disgyblion ledled Cymru ar agweddau o’u bywydau ac addysg dros y saith blynedd diwethaf.

Cwblhaodd ei PhD yn y Ganolfan Hawliau Plant ym Mhrifysgol Queen’s, Belfast. Ers ymuno â Phrifysgol Caerdydd mae wedi cwblhau dau brosiect ar ran Comisiynydd Plant Cymru, yn cynnwys adolygiad o dystiolaeth ar hawliau dynol plant yng Nghymru.

 

Anne Crowley

Mae Anne Crowley yn ymgynghorydd polisi ac ymchwil ac yn Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd, ble y cwblhaodd radd doethur yn ddiweddar ar effaith cyfranogaeth plant ar lunio polisïau. Rhwng 1999–2009 gweithiodd Anne fel Isgyfarwyddwraig (Polisi ac Ymchwil) gydag Achub y Plant yng Nghymru. Cyn dechrau gweithio ym maes polisi ac ymchwil gweithiodd Anne â phobl ifanc sydd ar gyrion cymdeithas fel gweithwraig gymdeithasol a swyddog prawf.

 

Matluba Khan PhD 

Mae Matluba yn ddarlithydd Dylunio Trefol ym Mhrifysgol Caerdydd. Cyn hynny bu’n gymrawd ymchwil yng Ngholeg Prifysgol Llundain ac yn Athro Cynorthwyol mewn Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Peirianneg a Thechnoleg Bangladesh. Gan weithio mewn meysydd ymarferol ac academaidd, mae Matluba’n anelu i leihau’r bwlch rhwng ymchwil ac ymarfer ac mae wedi cydsefydlu’r elusen ‘A Place in Childhood’. Mae wedi cyflwyno’n rhyngwladol ar destun dylunio ar gyfer dysg ac iechyd plant a chynnwys pobl ifanc mewn dylunio, yn cynnwys mewn ‘TEDx talk’ yn 2017. Derbyniodd y safle ysgol a gyd-ddyluniodd ym Mangladesh nifer o wobrau rhyngwladol arobryn yn cynnwys gwobr ‘EDRA Great Places Award 2016’ a’r ‘ASLA Honor Award 2017’.
    
Mae Matluba, pensaer tirwedd ‘cadwedig’, wedi ei hyfforddi mewn pensaernïaeth ac mae wedi tyfu i fod yn gyd-ddylunydd ac yn ymchwilydd gweithredu ar fuddiannau gorau plant a’r gymuned. Mae Matluba’n arbenigwr ar ddylunio cyfranogol, ymchwil ymyrraeth a gwerthuso’r amgylchedd adeiledig ar gyfer dysg, iechyd a lles plant.

 

Malcolm King OBE - The Venture 

Mae Malcolm wedi chwarae rhan flaenllaw, yn broffesiynol ac yn wleidyddol, wrth ddatblygu gwasanaethau a pholisïau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yn lleol ac yn genedlaethol ers dros 30 o flynyddoedd. Mae’n Rheolwr maes chwarae antur The Venture yn Wrecsam ers 1984. Ym 1989 etholwyd Malcolm i wasanaethu fel Cynghorydd Sir Clwyd dros etholaeth Parc Caia ac yn fuan wedyn fe’i penodwyd yn gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol gan gyflwyno nifer o ddiwygiadau. Ers 1996, am amrywiol gyfnodau, bu’n arweinydd Cyngor Wrecsam, yn gadeirydd y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau, ac yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol.

Ers 2000 mae Malcolm wedi chwarae rhan arweiniol yng Nghymdeithas Awdurdodau’r Heddlu (APA). Fe arweiniodd gyfraniad APA at ddatblygu plismona cymdogaeth ers 2001. Yn ddiweddar, mae wedi arwain ar yr ymateb polisi i’r Ddeddf Plant, gan ddatblygu polisïau ar amddiffyn plant a throseddau ieuenctid. Yn ogystal, bu Malcolm yn un o Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru am ddeng mlynedd rhwng 2003 a 2013.

 

Yr Athro Ronan Lyons – Prifysgol Cymru Abertawe

Graddiodd Ronan mewn meddygaeth o Goleg y Drindod, Dulyn ym 1983 ac wedi nifer o flynyddoedd fel meddyg mewn ysbytai, arbenigodd mewn iechyd y cyhoedd ac epidemioleg. Symudodd i Gymru ym 1993 gan weithio mewn nifer o swyddi fel meddyg iechyd y cyhoedd ac mewn adrannau brys cyn symud ymlaen i academia. Ar hyn o bryd mae’n Athro Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn ymgynghorydd mygedol gydag Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’n gweithio ar nifer o astudiaethau arsylwadol ac ymyriadol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn bennaf ym meysydd atal a rheoli anafiadau, gwella iechyd a iechyd plant, y mae nifer ohonynt yn cael eu cefnogi gan ei ddatblygiadau ym maes cysylltu cofnodion trwy drwch y boblogaeth. Mae ganddo nifer o swyddogaethau ymchwil yn y DU, yn cynnwys Cyfarwyddwr Y Ganolfan er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd trwy E-ymchwil Iechyd (CIPHER) a Chyd-Gyfarwyddwr DECIPHer - Y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd, a ariennir gan Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y DU.  

 

Dr Mike Shooter CBE (Cadeirydd) - Seiciatrydd Ymgynghorol (wedi ymddeol)

Daeth Mike Shooter i faes meddygaeth wedi graddio mewn hanes a’r gyfraith, ac ar ôl gweithio ym maes newyddiaduriaeth, dysgu a llu o swyddi eraill. Fel Seiciatrydd Ymgynghorol gweithiodd â phlant a theuluoedd yng Nghaerdydd a’r Cymoedd am dros 30 mlynedd. Mae Mike yn gyn-Lywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, a chyn hynny bu’n Gofrestrydd a Chyfarwyddwr Addysg Gyhoeddus y Coleg. Ers ei ymddeoliad clinigol mae wedi cadeirio neu wedi bod yn ymddiriedolwr nifer o fudiadau trydydd sector, yn cynnwys Plant yng Nghymru, y Sefydliad Iechyd Meddwl, Young Minds a’r Samariaid.

Mae Mike yn briod â chyn-bennaeth ysgol gynradd sy’n ynad, ac mae ganddynt bedwar o blant ac wyth o wyrion. Ar hyn o bryd mae’n gwneud ei orau i gael trefn ar ardd pum acer sydd hanner ffordd i fyny ochr mynydd, yn ogystal ag ysgrifennu nofelau ias a chyffro troseddol a leolir yn ne Cymru ac mae’n dal i freuddwydio am chwarae yn safle’r blaenwr canol dros Derby County!

 
                           

Keith Towler

Bu Keith yn Gomisiynydd Plant Cymru (2008 – 2015) a bellach mae’n Ymgynghorydd Annibynnol. Mae’n arbenigwr uchel iawn ei barch ar hawliau plant, gyda dros 30 mlynedd o brofiad ym meysydd gwaith cymdeithasol, gwaith ieuenctid a chyfiawnder ieuenctid. Fel ail gomisiynydd plant Cymru, cyhoeddodd nifer o adroddiadau gan gynnwys rhai ar chwarae, eiriolaeth, amddiffyn pant, masnachu mewn plant, gofalwyr ifainc, plant a phobl ifainc anabl a phlant sy’n derbyn gofal.

Bu Keith yn aelod o Fforwm Diogelu Plant Cymru, Llywodraeth Cymru ac yn aelod panel o’r Adolygiad Cyfiawnder Teuluol – adolygiad annibynnol a gomisiynwyd gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Yr Adran Addysg a Llywodraeth Cymru – ble y cynrychiolodd fuddiannau plant. Roedd Keith yn aelod o Weithgor yr International Play Association (IPA) dderbyniodd gais gan Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn i gymryd rôl arweiniol wrth helpu i ddrafftio’r Sylw Cyffredinol ar Erthygl 31.

 

Dr Jacky Tyrie

Mae Jacky yn ymchwilydd a darlithydd Astudiaethau Plentyndod Cynnar ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Jacky wedi gweithio fel darlithydd Addysg Uwch ers 10 mlynedd, mewn swyddi ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Abertawe. Mae ei diddordeb ym maes plentyndod cynnar o bersbectif cymdeithasegol a daearyddol ac mae ei ffocws ymchwil ar blentyndod rhyngwladol, chwarae a hawliau cyfranogi plant. Mae Jacky yn arbenigwraig ac yn arweinydd cenedlaethol ar hawliau plant ac mae’n cydlynu rhwydwaith ‘Children’s Rights in Early Years (CREY) Network’. Mae wedi cyhoeddi erthyglau yn y cyfnodolion canlynol Cylchgrawn Addysg Cymru, The International Journal of Children’s Rights a The British Journal of Sociology.

 

Elspeth Webb

Magwyd Elspeth ar fferm fynydd yng ngogledd Cymru ac mae bellach yn Athro Pediatreg ag Iechyd Plant. Bu ei gyrfa ymgynghorol fel pediatregydd academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn ymddeol yn 2015. Mae gan Elspeth Gadair er Anrhydedd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae’n gweithio ar sail mygedol i’r brifysgol a’r bwrdd iechyd, yn dysgu ac yn gwneud gwaith clinigol.

Mae Elspeth yn awdur dros 50 o gyhoeddiadau yn cynnwys papurau ar awtistiaeth, ADHD, iechyd ffoaduriaid, hil ac iechyd, cam-drin domestig, cam-drin plant a hawliau plant. Mae ganddi ymrwymiad hirsefydlog i hawliau plant a gwasanaethodd ar grŵp ymgynghorol Comisiynydd Plant cyntaf Cymru, ac roedd yn aelod o Grŵp Monitro CCUHP Cymru am dros 10 mlynedd. Mae’n briod â chyd-aelod o Gôr Polyffonig Caerdydd a ganddi ddwy ferch ac mae’n mwynhau cerdded a seiclo.

   

 

Mudiadau Sylwedyddion
 


Catherine Davies, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Catherine yw Swyddog Polisi Plant, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), ac mae’n arwain ar bolisi’r Gymdeithas ym meysydd y blynyddoedd cynnar, tlodi plant, hawliau plant a diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae Catherine yn cynrychioli llywodraeth leol ar nifer o gyrff allanol yn cynnwys Gweithgor Gofal Plant Llywodraeth Cymru, Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru a Chyngor Polisi Plant yng Nghymru.

A hithau’n gyn-was sifil, wedi graddio, ymunodd Catherine â’r Swyddfa Gartref yn Llundain gan weithio ar draws amrywiol feysydd polisi ac yna yn Nhrysorlys ei Mawrhydi. Wedi dychwelyd adref i Gaerdydd yn 2001, gweithiodd Catherine yn adran addysg Llywodraeth Cymru cyn ymuno â CLlLC yn 2009.

 


              

Owen Evans, Plant yng Nghymru

Owen yw Prif Weithredwr Plant yng Nghymru – y corff ambarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru. Mae Plant yng Nghymru yn gorff aelodaeth, a daw ei aelodau o’r sectorau gwirfoddol, statudol ac annibynnol. Owen sy’n gyfrifol am arweiniad strategol cyffredinol y sefydliad ac mae’n cynrychioli’r sector plant yng Nghymru ar nifer o fforymau Cymreig a ledled y DU. Mae Owen hefyd yn Ymddiriedolwr gydag elusen faethu fawr yn y DU, ble mae’n eistedd ar y Pwyllgor Cyllid ac yn arwain ar recriwtio Ymddiriedolwyr.

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.