Lefelau cymwysterau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Er y bydd rhai gweithwyr chwarae'n dechrau gweithio heb gymhwyster, bydd disgwyl i bob gweithiwr chwarae ennill un yn y pen draw.

Mae'r rhan fwyaf o gymwysterau gwaith chwarae'n galw am ddysgu trwy brofiad ymarferol mewn sefyllfa chwarae, wedi ei gyfuno â rhywfaint o waith astudio. Bydd gofyn am rywfaint o waith ysgrifenedig a ymarfer myfyriol.

Pa lefelau o gymwysterau sydd ar gael?

Mae gwahanol lefelau o gymwysterau'n ofynnol yn ddibynnol ar natur y swydd:

Ymsefydlu

Mae cyrsiau ar y lefel yma'n cynnig cyflwyniad i ddysgwyr i'r sgiliau a'r wybodaeth y bydd gweithiwr chwarae eu hangen. Er nad ydynt yn cynnig cymhwyster achrededig, mae'n bosibl y byddant yn fan cychwyn da i ddysgwyr sydd heb brofiad o weithio â phlant mewn sefyllfa chwarae ond hoffai ddysgu rhagor a chael blas o'r hyn y mae'r swydd yn galw amdano.

Bydd cyrsiau'n cynnwys edrych ar ddealltwriaeth o chwarae a rôl y gweithiwr chwarae fel hwylusydd, yn ogystal â materion iechyd a diogelwch, amddiffyn plant, a gweithio fel rhan o dîm. Wedi mynychu'r cwrs byr, yn aml bydd gofyn i ddysgwyr ar gwrs ymsefydlu i weithio â phlant am gyfnod byr iawn (am dâl neu'n ddi-dâl), ac i gofnodi a myfyrio'n gryno ar eu meddyliau a'u teimladau.

Lefel 2 

Mae cymwysterau ar lefel dau yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau ar gyfer gweithwyr chwarae sy'n gweithio mewn rôl cynorthwyol.

Er nad oes, gan amlaf, unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i gyrsiau byddai disgwyl i ddysgwyr fod yn gweithio â phlant mewn sefyllfa chwarae. Mae cyrsiau lefel dau yn gyfwerth â safon TGAU, ac maent yn fwy sylweddol na chyrsiau lefel ymsefydlu, a byddant fel arfer yn cymryd nifer o fisoedd i'w cwblhau, er y gellir cyflawni llawer mewn camau.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys dealltwriaeth o chwarae a rôl a chyfrifoldebau'r gweithiwr chwarae cynorthwyol tra'n gweithio â phlant, gan gynnwys hwyluso chwarae yn yr amgylchedd chwarae, arfer cynhwysol, a gofynion cyfreithiol yn cynnwys lles plant.

Mae Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Chwarae (L2APP) ar gael ar lefel 2. 

Mae Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) ar gael ar lefel 2.  

Lefel 3

Mae cymwysterau ar lefel tri ar gyfer gweithwyr chwarae profiadol sy'n gweithio, neu sy'n dymuno gweithio, fel uwch-weithiwr chwarae neu oruchwylydd sefyllfa chwarae. Mae'r gofynion mynediad yn amrywio - mae rhai cyrsiau'n mynnu bod dysgwyr wedi cyflawni cymwysterau gwaith chwarae lefel dau, tra bo eraill heb unrhyw ofynion o'r fath. Mae cyrsiau lefel tri gyfwerth â safon Lefel 'A' ac mae'n bosibl y byddant yn cymryd blwyddyn neu fwy i'w cwblhau.

Mae'r cyrsiau'n delio â dealltwriaeth o chwarae (mewn mwy o ddyfnder na Lefel 2) yn ogystal â rôl a chyfrifoldebau'r uwch-weithiwr chwarae wrth reoli pob agwedd o'r sefyllfa gwaith chwarae.

 Mae Rheoli Cynlluniau Chwarae'n Ystod Gwyliau'r Ysgol (MAHPS) ar gael ar lefel 3. 

Mae Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) ar gael ar lefel 3. 

Gradd (Lefel 4, 5 a 6)

Mae cymwysterau ar lefel pedwar yn briodol ar gyfer gweithwyr chwarae sy'n gweithio ar lefel datblygiadol neu lefel rheoli. Mae'r gofynion mynediad yn amrywio ond mae pob cwrs yn galw am lefel dda o wybodaeth a phrofiad o chwarae a gwaith chwarae. Yn aml, mae cymwysterau lefel pedwar yn arbennig o seiliedig ar waith a gallant gymryd dwy neu dair blynedd i'w cwblhau.

Mae cyrsiau lefel pedwar yn delio ag ystod eang o faterion mewn cryn fanylder, gan gynnwys dealltwriaeth damcaniaethol o chwarae ac arfer gwaith chwarae, moeseg proffesiynol, polisïau a hawliau plant, a rheoli a datblygu.

Math newydd o gymhwyster sydd ar gael ar lefel pump yw'r Radd Sylfaen. Mae'r rhain yn gymwysterau hyblyg seiliedig ar waith sy'n canolbwyntio ar ymarfer.

Mae cymwysterau ar lefel chwech yn cynnwys gradd BA (Anrh) mewn gwaith chwarae a Diploma Graddedig. Mae'r cyrsiau hyn yn galw ar i ddysgwyr adolygu a gwerthuso gwybodaeth o ystod o ffynonellau mewn modd beirniadol. Gallant gymryd rhwng tair a pum mlynedd i'w cwblhau, ond gellir eu dilyn rhan amser yn ogystal â thrwy gwrs dysgu o hirbell weithiau.

Ol-raddedig

Mae cymwysterau ar y lefel hon yn briodol ar gyfer gweithwyr chwarae sy'n ymgymryd ag ymchwil datblygedig neu sydd â chyfrifoldebau allweddol dros bobl broffesiynol eraill. Mae'r cyrsiau'n gofyn i ddysgwyr arddangos meistrolaeth o wybodaeth a sgiliau cymhleth ac i gyflawni gwaith ymchwil neu weithgarwch proffesiynol datblygedig. Mae cyrsiau'n cynnwys Graddau Meistr a Thystysgrifau a Diplomâu Ôl-raddedig.

Yn olaf, ar lefel wyth gall dysgwyr ddewis i ymgymryd â Gradd Ddoethurol (PhD). Disgwylir i ddysgwyr ar y lefel yma wneud cyfraniad newydd a sylweddol i'r maes gan ddatblygu technegau neu arferion newydd.

Cymwysterau Galwedigaethol a Gyrfäol

Bydd cymwysterau gyrfäol fel arfer yn gofyn i ddysgwyr fynychu cwrs ac yna cael eu hasesu. Gall hyn gynnwys cynhyrchu aseiniad neu sefyll arholiad. Gan amlaf, ni chaiff dysgwyr eu hasesu yn y gweithle.

Mae Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3), yn cyfuno'r ddau arddull hwn gan drosglwyddo dysg trwy gwrs a ddysgir ond mae hefyd yn gofyn i ddysgwyr arddangos eu cymhwysedd yn y gweithle.


Mae SkillsActive, y cyngor sgiliau sector ar gyfer hamdden egniol, dysgu a lles, wedi cynhyrchu rhestr ddiwygiedig o'r Accepted qualifications for the playwork workforce in Wales (2011 - 2012) - ar gyfer gweithwyr chwarae, cyflogwyr gwaith chwarae, Arolygiaeth a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Llywodraeth Cymru a mudiadau cenedlaethol.

Mae cymhwyster Chwarae Cymru - Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) lefel 2 a lefel 3 ar y rhestr.

Lawrlwytho Rhestr o Gymwysterau Gofynol i weithio yn y Sector Gwaith Chwarae yng Nghymru PETC Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.