Gwobr mewn Arfer Gwaith Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru wedi datblygu Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) trwy ariannu a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.

Datblygwyd y Dyfarniad newydd yma gan grŵp llywio, yn cynnwys: Chwarae Cymru, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, SkillsActive, Agored Cymru a Chlybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. Bwriedir iddo ateb anghenion ymarferwyr sy’n gweithio mewn ystod o amrywiol sefyllfaoedd, yn cynnwys:

 • Ymarferwyr mewn lleoliadau gofal plant sydd am gynyddu eu dealltwriaeth o waith chwarae
 • Cynlluniau chwarae dros y gwyliau wedi eu lleoli yn y gymuned
 • Hyfforddiant dewisol neu ddatblygiad proffesiynol parhaus i ddarparu ar gyfer gwella dealltwriaeth ac arfer ystod o staff sy’n gweithio i gefnogi chwarae ar gyfer plant hyd at 16 oed, yn cynnwys: goruchwylwyr amser cinio; gweithwyr ieuenctid; staff gofal plant; staff datblygu cymunedol a staff mewn ysbytai.

 

Mae L2APP yn cynnwys dwy uned sydd wedi eu mapio yn erbyn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Chwarae, a ddiwygiwyd yn ddiweddar:

 • Uned 1 – Deall agwedd gwaith chwarae
 • Uned 2 – Rhoi agwedd gwaith chwarae ar waith

 

Mae’r uned ‘Rhoi agwedd gwaith chwarae ar waith’ yn seiliedig ar sgiliau ymarferol a bydd disgwyl i ddysgwyr gyflwyno ystod eang o dystiolaeth i arddangos eu meistrolaeth yn y gweithle.

Mae’r ddwy uned yn llawn cynnwys ar:

 • Beth yw chwarae
 • Pwysigrwydd chwarae
 • Deddfwriaeth a pholisi
 • Theori gwaith chwarae
 • Ymyrraeth gwaith chwarae
 • Rheoli risg
 • Creu mannau ar gyfer chwarae
 • Cynhwysiant
 • Arfer myfyriol

 

Bydd datblygu deunyddiau dysgu ac addysgu’n gyfrifoldeb y canolfannau cyflenwi. Bydd Chwarae Cymru’n gweithio mewn partneriaeth gyda Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i fireinio deunyddiau dysgu ac addysgu ar gyfer trosglwyddo L2APP yn seiliedig ar adnoddau parod Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3). Fydd y deunyddiau dysgu hyn ond ar gael ar gyfer cyrsiau sy’n cael eu rhedeg gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

 

I gofrestru eich diddordeb mewn cyrsiau Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) sy'n cael eu rhedeg gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, cwblhewch ffurflen gais os gwelwch yn dda. 

Er mwyn sicrhau sicrwydd ansawdd trylwyr ar gyfer y cymhwyster newydd hwn, bydd disgwyl i diwtoriaid ac aseswyr gymryd rhan mewn gweithgareddau safoni ar y cyd. Os hoffech fwy o wybodaeth am sut i gael mynediad i’r cymhwyster L2APP, neu ar ei drosglwyddo yn eich ardal chi, e-bostiwch ni

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.