Chwarae Cynhwysol - Anabledd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Gwyddom o waith ymchwil, o brofiad ac o hanes bod pob plentyn yn elwa o chwarae. Mae hawl gan bob plentyn, yn foesol ac yn gyfreithiol, i chwarae yn eu cymuned eu hunain beth bynnag fo'u diwylliant, eu anabledd, eu rhyw, eu hiaith, eu cefndir, eu hymddygiad neu eu hangen.

Golyga chwarae cynhwysol y caiff pob plentyn a pherson ifanc fynediad cyfartal i ddarpariaeth chwarae lleol o safon. Golyga hyn y gallant chwarae gydag eraill neu ar eu pen eu hunain fel y dymunant, mewn amgylchedd chwarae cyfoethog sy'n cefnogi eu hanghenion chwarae ac sy'n rhoi mynediad iddynt i ystod eang o gyfleoedd chwarae.

Caiff chwarae ei ddiffinio ym Mholisi Chwarae Llywodraeth Cymru fel chwarae gaiff ei ddewis yn rhydd ac a gaiff ei gyfeirio'n bersonol. Bydd y mwyafrif llethol o blant yn chwarae yn y modd hwn, efallai y bydd nifer fechan iawn angen ein cefnogaeth i allu gwneud dewisiadau a chael mynediad i gyfleoedd chwarae.

'Mae galluogi pob plentyn i chwarae, ac i chwarae gyda'i gilydd, o fudd i'r gymuned gyfan. Nid yw'n ymwneud â goresgyn rhwystrau cyfreithiol neu sicrhau darpariaeth costus ar gyfer adran fechan o'r gymuned. Os y caiff unrhyw blentyn ei rwystro rhag chwarae yna bydd yn lleihau profiad chwarae pob un.' (John a Wheway, 2004)*

Adnoddau

Creu mannau chwarae hygyrch - pecyn cymorth sydd wedi ei ddylunio i ddarparu gwybodaeth eglur a chryno fydd yn helpu i greu mannau chwarae sy’n galluogi pob plentyn i chwarae ynddynt, ynghyd â’u ffrindiau a’u teuluoedd. Mae’n cynnwys gwybodaeth y bwriedir iddi eich helpu i ddeall a mynd i’r afael â materion sy’n destun pryder ac mae’n cynnwys templedi ac offer cam-wrth-gam, ymarferol ar gyfer cyflawni gwaith sy’n gysylltiedig â chwalu rhwystrau sy’n wynebu plant anabl a’u teuluoedd.

Mae Chwarae Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth â Di Murray i gynhyrchu taflen wybodaeth Chwarae: darpariaeth cynhwysol. Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio’r rhwystrau agweddol, amgylcheddol a sefydliadol sy’n wynebu plant a phobl ifanc anabl wrth gael mynediad i ddarpariaeth chwarae – a sut allwn ni fel darparwyr chwarae a gweithwyr chwarae eu goresgyn.

Nodwch mai fersiwn wedi ei diweddaru o’r daflen wybodaeth Chwarae cynhwysol a gyhoeddwyd gan Chwarae Cymru yn 2007 yw Chwarae: darpariaeth cynhwysol.

Lawrlwytho The health benefits of play and physical activity for disabled children and young people (2010) a gyhoeddwyd gan KIDS - working with disabled children, young people and their families

*John, A a Wheway, R (2004) Can Play, Will Play: disabled children and access to outdoor playgrounds (Llundain, National Playing Fields Association).

Mae'r British Toy & Hobby Association wedi gweithio gyda amrywiaeth o fudiadau i gynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth sy'n 'anelu i wella bywydau plant gyda anghenion arbennig' - 'Toys & Play for childen who are blind or partially sighted'; 'Toys and play for young deaf children'; 'Toys & play for children with Down's Syndrome'; 'Toys & play for children with: Autism' - rhagor o wybodaeth.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.