Gyrfaoedd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Gall gweithwyr chwarae ymarfer ar nifer o wahanol lefelau a gallant ddilyn llwybrau gwahanol - popeth o waith rhan-amser dros dro i swyddi parhaol llawn amser yn datblygu neu'n rheoli sefyllfaoedd chwarae.

Rydym yn gweithio ar y cyd â SkillsActive, y cyngor sgiliau sector, i sicrhau bod gan weithwyr chwarae'r sgiliau a'r wybodaeth i wneud eu swydd yn dda ac i wneud yn siŵr bod ganddynt fynediad i lwybrau gyrfa.

Dychmygwch bod posibiliadau gyrfa'n ffrâm ddringo ...
Gallwch ddringo i fyny i lefelau uwch yn yr un math o waith. Wrth ichi ddringo, bydd y gwaith yn cynnwys mwy o gyfrifoldeb ac efallai oruchwylio gweithwyr eraill. Os y byddwch yn dringo i'r ochr, byddwch yn symud i mewn i wahanol feysydd gwaith o fewn y gweithlu plant. Yn y ffrâm ddringo hon y grisiau fydd yn eich helpu i symud o amgylch yw hyfforddiant a chymwysterau.

Gweithiwr Chwarae

'Beth ydych ei angen i fod yn weithiwr chwarae? Amynedd, synnwyr o hwyl, bod yn weddol ddidaro ... bod ag empathi tuag at blant.'

Bydd gweithwyr chwarae'n gweithio i gefnogi plant trwy:

  • Greu cyfleoedd iddynt greu mannau newydd a gwahanol ar gyfer chwarae; mannau bach a mawr, y tu mewn neu'r tu allan, sy'n ddeniadol ac sy'n cynnig rhyddid i chwarae
  • Darparu, neu sicrhau bod pob math o 'sdwff' bob dydd ar gael y gallai plant ei ddefnyddio wrth chwarae
  • Gwylio a dysgu oddi wrth blant am chwarae a sut i'w cefnogi'n well
  • Bod ar gael os oes eich angen


Yn ogystal, bydd gweithwyr chwarae'n gwrando ar blant, yn llunio perthnasau gyda nhw, yn meithrin eu hunan-barch, yn annog annibyniaeth, yn eu helpu pan fyddant yn gofyn am gymorth ac yn sefyll i fyny drostynt. Fel gweithwyr chwarae rydym hefyd yn cefnogi plant i greu ansicrwydd a her fel rhan o'u chwarae - gan asesu'r risgiau cysylltiedig a chamu i mewn ble fo'n gwbl angenrheidiol. Byddwn yn delio ag anafiadau ac afiechyd fel y byddant yn codi, yn trafod â rhieni ac yn eiriol dros hawl plant i chwarae yn eu cymuned. Er efallai y gallwch ddechrau yn y swydd hon heb gymhwyster perthnasol bydd disgwyl ichi ennill un yn y pen draw.

Uwch-weithiwr Chwarae

Mae rôl yr uwch-weithiwr chwarae yr un fath â rôl gweithiwr chwarae o ran cefnogi chwarae plant, ond ar yr un pryd mae'n ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol am y prosiect chwarae. Gall y cyfrifoldebau ychwanegol gynnwys goruchwylio gwirfoddolwyr a gweithwyr chwarae, datblygu prosiect newydd, trin cyllideb neu gynrychioli'r prosiect chwarae mewn cyfarfodydd â phobl broffesiynol eraill.

Bydd angen i uwch-weithiwr chwarae fod wedi ennill o leiaf gymhwyster Lefel 2, a chymhwyster Lefel 3 os oes modd, mewn gwaith chwarae. Os mai uwch-weithiwr chwarae yw'r 'person cofrestredig' ar y cofrestriad darpariaeth gyda AGGCC, bydd yn rhaid iddynt feddu ar gymhwyster Lefel 3 cydnabyddedig ac o leiaf 2 flynedd o brofiad.

Hyfforddwr Gwaith Chwarae

Mae'n rhaid i hyfforddwyr gwaith chwarae'n fod yn weithwyr chwarae cymwys; mae'n hanfodol bod unrhyw un sy'n hyfforddi gweithwyr chwarae mewn gwaith chwarae'n meddu ar brofiad eang o wneud y gwaith eu hunain.

Gall hyfforddwyr weithio yn y system addysg (gan amlaf mewn colegau Addysg Bellach) neu'n annibynnol, waeth ble y maent yn gweithio, bydd angen iddynt feddu ar gymhwyster hyfforddi.

Un o'r cymhwysterau sylfaenol a argymhellir gan Gwaith Chwarae Cymru yw City and Guilds Award in Preparing to Teach in the Lifelong Learning Sector (PTLLS), gaiff ei gydnabod yn genedlaethol ac sy'n anghenraid sylfaenol ar gyfer hyfforddwyr gwaith chwarae. Mae'n helpu i gynyddu hyder mewn sgiliau hyfforddi sylfaenol ac yn ymbaratoi hyfforddwyr i drosglwyddo dysg gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i gefnogi arddulliau dysgu gwahanol ddysgwyr.

Addysgydd Gwaith Chwarae

Mae addysgydd gwaith chwarae, neu ddarlithydd, yn gweithio ym maes Addysg Uwch - yn y brifysgol ac ar lefel gradd. Yng Nghymru ceir darlithwyr mewn gwaith chwarae ym Mhrifysgol Glyndŵr, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Morgannwg.

Er mwyn dysgu ar y lefel yma bydd angen i ddarlithydd fod wedi cyrraedd lefel graddedig ei hun, bydd angen iddynt fod yn weithiwr chwarae cymwysedig a byddant hefyd yn meddu ar, neu'n gweithio tuag at dystysgrif mewn addysgu ar y lefel hon.

Gweithiwr/Cydlynydd Datblygu Chwarae

Mae gweithiwr/cydlynydd datblygu chwarae'n gyfrifol am gefnogi datblygiad darpariaeth chwarae o safon, megis cynlluniau chwarae a meysydd chwarae antur wedi eu staffio. Mae'n bosibl y byddant yn gyfrifol am gynllunio'r ddarpariaeth, creu cysylltiadau gydag aelodau o'r gymuned leol ac asiantaethau eraill a rheoli gweithwyr chwarae sy'n rhedeg y ddarpariaeth.

Neu, byddant yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i grwpiau cymunedol sydd â diddordeb rhedeg darpariaeth eu hunain. Yma, byddant yn cefnogi datblygiad cyfleoedd chwarae o safon sy'n cydymffurfio â dyletswyddau deddfwriaethol yng nghyd-destun darpariaeth chwarae.

Yn ddelfrydol bydd ganddynt gymhwyster lefel 4 neu uwch mewn chwarae plant. 

Swyddog Datblygu Chwarae

Mae swyddog datblygu chwarae'n gyfrifol am gydlyniad strategol cyfleoedd chwarae'n lleol - er enghraifft, mewn ardal awdurdod lleol. Nid yw hyn yn golygu eu bod yn cymryd cyfrifoldeb uniongyrchol dros redeg darpariaeth chwarae. Yn hytrach, byddant yn rheoli datblygiad, gweithrediad a monitro strategaeth chwarae leol.

Defnyddir strategaeth chwarae i gynllunio darpariaeth chwarae lleol, wedi ei staffio yn ogystal â heb ei staffio. Caiff ei datblygu a'i gweithredu trwy weithio â nifer o bartneriaid o wahanol adrannau o fewn yr awdurdod lleol (megis cynllunio, tai, priffyrdd ac addysg) ac asiantaethau eraill o fewn y sector gwirfoddol, megis cymdeithas chwarae rhanbarthol.

Yn ddelfrydol bydd ganddynt gymhwyster lefel 4 neu uwch mewn chwarae plant. 

Therapi Chwarae

Mae therapi chwarae'n defnyddio angen plant i chwarae er mwyn eu cefnogi i weithio trwy faterion ymddygiad neu iechyd meddwl. Prif amcan chwarae therapiwtig yw lles emosiynol plant.

Bydd therapyddion chwarae'n derbyn hyfforddiant mewn datblygiad a seicoleg plant, fel arfer ar lefel ôl-raddedig wedi iddynt ennill mwy na dwy flynedd o brofiad o weithio â phlant. Mae therapi personol ac ymarfer wedi ei oruchwylio'n elfennau hanfodol o'r hyfforddiant.

Cyflogir Therapyddion Chwarae gan wasanaethau iechyd, addysg a chymdeithasol a gan asiantaethau gwirfoddol - bydd rhai yn gweithio fel therapyddion annibynnol.

Rhagor o wybodaeth

Gweithiwr Chwarae Ysbyty

Gall staff chwarae ysbyty fod wedi eu lleoli ar ward y plant neu ward y bobl ifanc neu mewn ystafell chwarae neu ardal chwarae yn unrhyw ran o'r ysbyty, gan gynnwys yr adran achosion brys, yr adran pelydr-x ar adran cleifion allanol, neu gall fod tîm bychan o staff chwarae sy'n gyfrifol am yr holl ardaloedd sydd angen gwasanaeth chwarae trwy'r ysbyty gyfan.

Fel arfer byddai disgwyl i weithiwr chwarae mewn ysbyty feddu ar gymhwyster lefel 3 mewn gwaith chwarae, gofal, dysg a datblygiad plant neu nyrsio oed meithrin.

Rhagor o wybodaeth

Galwedigaethau Perthnasol Eraill

Mae gwaith chwarae'n un o nifer o broffesiynau sy'n llunio'r gweithlu plant. Mae'r gweithlu plant yn cynnwys athrawon, cynorthwywyr dysgu, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr ieuenctid, nyrsus, cyfiawnder ieuenctid, artistiaid cymunedol, gweithwyr teulu, gweithwyr blynyddoedd cynnar, rhieni maeth, gwarchodwyr plant a gweithwyr chwarae - pawb sy'n gweithio â phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Mae dealltwriaeth o anghenion chwarae ac ymddygiadau plant a phobl ifanc yn allweddol i unrhyw waith â phlant a phobl ifanc. Chwarae yw un o agweddau pwysicaf eu bywydau ac mae'r angen i chwarae'n dylanwadu ar eu hymddygiad ble bynnag y byddan nhw a phwy bynnag ydyn nhw.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.