Gwobr Yr Hawl i Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Derbyniodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, Wobr Hawl i Chwarae yr International Play Association (IPA) pan agorodd 18ed cynhadledd yr IPA yng Nghaerdydd ar 4 Gorffennaf 2011. Derbyniodd y Wobr ar ran yr holl bobl hynny yng Nghymru sy’n gweithio i wneud ein gwlad yn le gwell i blant yn chwarae.

Caiff y Wobr ei dyfarnu i brosiectau arloesol o amgylch y byd sy’n cefnogi hawl plant I chwarae – caiff ei chyflwyno bob tair blynedd yn y gynhadledd fyd-eang. Cymru yw’r wlad gyntaf erioed i dderbyn y Wobr Hawl I Chwarae.

Caiff y Wobr ei chyflwyno i gydnabod y cynnydd a wnaeth Llywodraeth Cymru wrth ddeddfu i gynnal hawliau plant – ac yn enwedig eu hawl i chwarae. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i fabwysiadu polisi chwarae cenedlaethol ac mae hyn wedi arloesi’r ffordd, neu gyfannu:

  • Ariannu rhaglen Chwarae Plant y Loteri FAWR ar gyfer sefydlu mudiadau ar draws Cymru i gefnogi mentrau lleol sy’n hyrwyddo a darparu ar gyfer cyfleoedd chwarae o safon i blant. Am y tro cyntaf mae gan Gymru fudiad chwarae ym mhob rhanbarth, o Wynedd i Went.
  • Strategaeth addysg y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 – 7 mlwydd oed sy’n hyrwyddo cwricwlwm sy’n seiliedig ar chwarae ar gyfer ein plantos lleiaf.
  • Deddfwriaeth arloesol sy’n gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu’n ddigonol ar gyfer plant yn chwarae. (Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010).

Chwarae Cymru gyflwynodd y cais am y Wobr Hawl i Chwarae ar ran yr holl bobl hynny sy’n gweithio i wneud Cymru’n fan chwaraegyfeillgar. Felly, caiff y Wobr Hawl i Chwarae ei chyflwyno hefyd i gydnabod gwaith pob un ar draws Cymru sy’n cefnogi’n weithredol angen a hawl pob plentyn a pherson ifanc i chwarae yn eu ffordd eu hunain.

Cymru – Gwlad Chwarae-Gyfeillgar ar Facebook

Mae Chwarae Cymru wedi creu tudalen Facebook ar gyfer Cymru – Gwlad Chwarae-Gyfeillgar er mwyn helpu i ffurfio rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer chwarae ar draws Cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gefnogwr trwy ‘hoffi’r’ dudalen. Gallwch hefyd ei defnyddio i leisio eich barn, i gyhoeddi eich lluniau ac i hysbysebu gweithgareddau lleol, ac i gael ysbrydoliaeth.

Cofiwch roi gwybod inni am yr hyn sy’n digwydd yn eich hardal chi sydd unai’n gwarchod neu’n atal hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Mae Cymru – Gwlad Chwarae-Gyfeillgar yn ymgyrch Chwarae Cymru y gall cymunedau ei defnyddio i sefydlu eu ymgyrchoedd lleol eu hunain dros chwarae plant a bod yn rhan o ymgyrch genedlaethol ar yr un pryd.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.