Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru wedi datblygu Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru i rannu ei flaenoriaethau ar gyfer cynyddu sgiliau’r gweithlu yn ymwneud â chwarae plant, ar gyfer y rheini sy’n gweithio wyneb-yn-wyneb â phlant a’r rheini y mae eu gwaith yn effeithio ar ble mae plant yn chwarae.

Er mwyn gweithredu y cynllun datblygu’r gweithlu hwn byddwn yn gweithio gyda amrywiaeth o bartneriaid, gan cynnwys: lleoliadau gwaith chwarae, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, ac mudiadau gofal plant a gwaith chwarae.

Mae’r cynllun yn cynnwys:

 • Diffiniadau clir a chryno o’r gweithlu gwaith chwarae a’r gweithlu chwarae
 • Heriau i fynd i’r afael â hwy ar gyfer y gweithlu gwaith chwarae a’r gweithlu chwarae
 • Blaenoriathau strategol ac gweithrediadol Chwarae Cymru ar gyfer y gweithlu gwaith chwarae a’r gweithlu chwarae

 

Mae’r blaenoriaethau a geir yn y cynllun datblygu gweithlu hwn wedi eu pennu trwy ymgynghori â’r sector ac mewn ymateb i flaenoriaethau a ddynodwyd trwy:

 • Adolygiad Chwarae Cymru o’r 22 Asesiad Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae gan awdurdodau lleol 2016
 • Rhwydwaith Chwarae Strategol Cymru
 • Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Cymru)
 • Trafodaethau unigol gyda rhanddeiliaid
 • Adolygiad 2016 Cymwysterau Cymru o Gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwaith Chwarae yng Nghymru

 

Nid oes dyddiad terfyn ar gyfer y cynllun hwn, ond caiff ei adolygu’n flynyddol fel rhan o’r cynllun gweithredu blynyddol a chynhelir adolygiad ehangach o’r blaenoriaethau yn dilyn yr Adolygiad o Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae nesaf yn 2019. Bydd Chwarae Cymru’n datblygu cynllun gweithredu blynyddol yn seiliedig ar y meysydd blaenoriaeth a geir yn y cynllun hwn.

Lawrlwytho Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru | gweld ar-lein

Cyflawniadau - blwyddyn yn ddiweddarach

Mae cyflawniadau allweddol ers lansio Gweithlu chwarae-gyfeillgar i Gymru yn cynnwys:

 • Gweithio gydag Addysg Oedolion Cymru i drosglwyddo L2APP, MAHPS a P3 i 234 o ddysgwyr yng Nghymru
 • Datblygu’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT)
 • Ymgysylltu â Chymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a Llywodraeth Cymru ar ddatblygu cymwysterau newydd Gofal, Chwarae, Dysg a Datblygiad Plant
 • Trosglwyddo gweithdai i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal Conwy a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
 • Gweithio gyda Phrifysgol Swydd Gaerloyw i drosglwyddo’r Rhaglen Datblygiad Proffesiynol yn Sir y Fflint
 • Trosglwyddo nifer o gynadleddau a digwyddiadau ar gyfer y gweithlu chwarae a gwaith chwarae
 • Ymgysylltu parhaus gyda’r sector ar ddyfodol hyfforddiant a chymwysterau.
   

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.