Gweithio gyda phlant

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ar hyd a lled Cymru, mae ymarferwyr yn gweithio mewn amryw o ffyrdd i barhau i gefnogi plant yn ystod y pandemig coronafeirws. Roedd amser i baratoi a chynllunio ar gyfer hyn yn brin, ond rydym i gyda am barhau i gefnogi plant i chwarae yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Mae’r adnoddau ymarferol canlynol yn anelu i helpu ymarferwyr sy’n gweithio â phlant a’u teuluoedd mewn amryw o leoliadau:

Chwarae tu allan

Ffocws ar chwarae: Ailagor parciau, ardaloedd chwarae a mannau agored ar gyfer chwarae plant
Mae’r rhifyn hwn yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad i swyddogion parciau a mannau agored a rheolwyr meysydd chwarae. Mae’n amlinellu rhywfaint o’r ffactorau i’w hystyried wrth lunio penderfyniadau ynghylch pa fannau fydd ac a hyrwyddir ar gyfer chwarae a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Gwaith chwarae

Awgrymiadau anhygoel: Gwaith chwarae a coronafeirws
Mae’n bosibl bod rhai gweithwyr chwarae ddim yn gweithio wyneb-yn-wyneb gyda phlant ar hyn o bryd ond mae llawer o ffyrdd ymarferol a defnyddiol i barhau i gefnogi plant ac i eiriol dros chwarae – o gadw mewn cysylltiad gyda theuluoedd, i feddwl am yr adnoddau sydd ar gael, i ddal i fyny gyda rhywfaint o ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ysgolion

Awgrymiadau anhygoel: Chwarae, ysgolion a coronafeirws
Mae staff ysgolion, darparwyr gofal plant a gweithwyr chwarae yn gweithio’n galed i ofalu am nifer o blant bregus neu blant gweithwyr allweddol. Mae’r awgrymiadau hyn yn anelu i helpu staff a’r plant dan eu gofal i gefnogi chwarae’n ystod cyfnodau o straen.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Ffocws ar chwarae: Ailagor ysgolion - blaenoriaethu chwarae 
Pan fydd plant yn dychwelyd i’r ysgol, dylai ymdrechion i wella lles ganolbwyntio ar ddarparu digon o amser a lle i chwarae. Mae’r rhifyn hwn yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer penaethiaid, athrawon a llywodraethwyr ysgolion. Mae’n ystyried rôl allweddol chwarae plant wrth hybu iechyd meddwl positif ac mae’n trafod ffyrdd y gall ysgolion hyrwyddo chwarae pan fyddant yn ail-agor.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Chwarae a lles

Chwarae: iechyd meddwl a lles
Mae chwarae’n ganolog i iechyd a lles meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol plant. Mae’r daflen wybodaeth hon, sydd wedi ei diweddaru, yn egluro yn gryno pwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad yr ymennydd ac iechyd meddwl. Mae hefyd yn archwilio sut mae chwarae yn cyfrannu at les emosiynol plant a sut mae’n cydgysylltu â’r ‘Pum Ffordd at Les’. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Chwarae: iechyd a lles
Mae chwarae yn bwysig i ddatblygiad corfforol, gwybyddol a chymdeithasol plant. Mae’r daflen wybodaeth hon, sydd wedi ei diweddaru, yn edrych ar pam fod chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles plant ac mae’n archwilio ffyrdd o gefnogi chwarae o safon dda. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am chwarae a gweithgarwch corfforol yn ogystal â chwarae a lles emosiynol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Awgrymiadau anhygoel: chwarae a lles
Mae chwarae yn cyfrannu at well lles yn ystod cyfnodau o ansicrwydd ac mae’n helpu plant i reoli eu hemosiynau a gwneud synnwyr o’u sefyllfa. Mae’r awgrymiadau anhygoel hyn yn anelu i helpu rhieni i gefnogi chwarae plant yn ystod adegau o straen.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Chwarae dros Gymru
Mae’r rhifyn ‘chwarae a bod yn iach’ o’r cylchgrawn yn pwysleisio pwysigrwydd chwarae’n ystod adegau o ansicrwydd a straen. Mae’r angen i ddarparu amser, lle a chaniatâd i chwarae cyn bwysiced ag erioed, fel y dengys yn yr erthyglau sydd wedi eu cynnwys.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Fideos Elfennau Hanfodol Gwaith Chwarae
Cyfres o gyflwyniadau byr i agweddau o waith chwarae ac maent hefyd yn cynnwys dolenni i adnoddau pellach. Mae’r fideos, sydd ar gael ar ein sianel – ‘Play Wales – Playwork’ ar YouTube, yn archwilio:


Bydd mwy o fideos ar agweddau eraill o waith chwarae i ddilyn.

Mae’r fideos wedi eu datblygu a’u ffilmio’n ystod y pandemig coronafeirws er mwyn cynorthwyo dysgwyr gwaith chwarae, ac unrhyw un arall sy’n gweithio gyda phlant, hoffai ddysgu mwy am ddefnyddio agwedd gwaith chwarae.

Rhestr ddarllen i athrawon
Gofynnwyd i lawer o athrawon dreulio rhywfaint o amser yn canolbwyntio ar eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) tra bo ysgolion ddim yn dilyn eu hamserlen arferol. I helpu gyda hyn rydym wedi rhoi rhestr o adnoddau argymelledig at ei gilydd ar gyfer meddwl am chwarae yn yr ysgol. Mae’n fan cychwyn ar gyfer myfyrio a DPP ar gyfer y rheini sydd â diddordeb gwella cyfleoedd plant i chwarae yn yr ysgol.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Chwarae yn y cyfryngau
Ers cychwyn y pandamig yn y DU rydym wedi tynnu ynghyd nifer o restrau ‘chwarae yn y cyfryngau’ sy’n cynnwys dolenni i erthyglau a blogiau am chwarae a gyhoeddwyd ar-lein. Mae’r rhestrau, sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer darllen pellach, ar gael yn adran Newyddion y wefan.

Llyfrau stori

Hwyl yn yr ardd
Hwyl yn yr ardd yw ein llyfr stori diweddaraf am hawl plant i chwarae. Mae’n lyfr dwyieithog ar gyfer plant ysgol gynradd a rhieni, gan gefnogi plant i sicrhau eu hawl i chwarae ac i rieni i eiriol dros chwarae’n lleol. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i gefnogi’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd. 

Rydym wedi gweithio gyda storïwr, cartwnydd, plant blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Charles Williams yng Nghaerleon a Petra Publishing i gynhyrchu’r llyfr stori.

Gall unrhyw un sydd yn byw neu’n gweithio yng Nghymru – ac sydd wedi cofrestru i’n rhestr bostio – archebu copi yn rhad ac am ddim. Os hoffech chi dderbyn copi yn y post, ebostiwch ni gyda’ch manylion, gan gynnwys cyfeiriad postio.

Hwyl yn y dwnjwn
Rydym hefyd wedi rhyddhau ein llyfr stori gwreiddiol – Hwyl yn y dwnjwn ar-lein i bawb allu ei ddarllen am gyfnod cyfyngedig. Rydym eisiau i hyd yn oed mwy o blant a’u teuluoedd yng Nghymru, a thu hwnt, allu mwynhau’r stori. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol ar gyfer sesiwn stori mewn amryw o leoliadau.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.