Fforwm Polisi Chwarae Plant

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae’r Children’s Play Policy Forum (CPPF) yn gweithio i eiriol dros, i hyrwyddo a chynyddu dealltwriaeth o bwysigrwydd chwarae plant a darpariaeth chwarae cynhwysol o safon trwy weithio gyda llywodraethau datganoledig, yn genedlaethol a lleol; a’r sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat trwy’r Deyrnas Unedig.

Mae’r Children’s Play Policy Forum yn gorff awdurdodol sy’n gweithredu ar sail cytundeb barn ond nid yw’n grŵp llunio penderfyniadau gweithredol. Ni atelir aelodau-fudiadau rhag mabwysiadu eu safbwynt eu hunain ar faterion y tu allan i’r fforwm.

Mae’r Children's Play Policy Forum:

 • Yn cynnig llwyfan ar gyfer trafod a rhwydweithio i bobl sy’n gysylltiedig â chwarae fel y gallant gyfrannu at ddatblygiad a ffurfio ymatebion polisi cydlynol ar gyfer llywodraethau a chyrff eraill, yn enwedig ble fo polisi cenedlaethol y DU yn effeithio ar y bedair gwlad.
 • Yn cefnogi aelodau i weithio gyda ac i lobïo llywodraethau’r bedair gwlad er mwyn sicrhau gweithrediad llawn Erthygl 31 ac erthyglau perthynol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.
 • Yn cynrychioli’r safbwyntiau amrywiol sy’n bodoli yn y sector chwarae a gwaith chwarae, gan gynnwys y gweithlu chwarae; yn dynodi cydsyniad barn; ac yn lobïo ar ran y sector chwarae a thrwy hynny’n atgyfnerthu ymrwymiad i chwarae.


Cyfranogi ac Aelodaeth o’r Fforwm

Caiff y Children’s Play Policy Forum ei hysbysu gan, a bydd yn dwyn ynghyd, randdeiliaid allweddol sy’n cynnwys:

 • Cyrff blaenllaw sy’n gyfrifol am chwarae, gwaith chwarae a datblygu’r gweithlu ar draws ac o fewn Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban
 • Cyrff sy’n cynrychioli’r diwydiant sydd â diddordeb mewn cyfleoedd chwarae a darpariaeth chwarae
 • Cynrychiolwyr Llywodraeth leol, datganoledig a chenedlaethol a swyddogion sy’n cefnogi chwarae neu allai ddylanwadu’n gadarnhaol ar ddatblygiad chwarae
 • Arianwyr sy’n cyllido mentrau sylweddol perthnasol
 • Gellir gwahodd academyddion, arbenigwyr ac eraill sy’n dylanwadu a llunio dealltwriaeth a gwybodaeth am chwarae i ymuno â chyfarfodydd penodol a / neu i fynychu cyfarfodydd


Cadeirydd ac Is-gadeiryddion

Ar hyn o bryd mae gan y fforwm gadeirydd a thri is-gadeirydd. Mae’r rhain fel a ganlyn:

 • Cadeirydd – i’w benodi gan y Fforwm
 • Is-gadeiryddion


Play Scotland

Chwarae Cymru

PlayBoard Northern Ireland

Play England


Adolygir penodiad Cadeirydd ac Is-gadeiryddion Children's Play Policy Forum bob tair blynedd.

Caiff enwebiadau ar gyfer y Gadair, yn y man cyntaf, eu cyflwyno gan yr Is-gadeiryddion. Caiff y rhain eu hystyried gan yr aelodau’n gyffredinol, eu trafod a’u cytuno.

Aelodaeth

Gall aelodau Children's Play Policy Forum enwebu mudiadau newydd i ymuno â Children's Play Policy Forum, unai fel aelodau llawn neu fel sylwedyddion. Caiff enwebiadau aelodau newydd eu trafod a’u cytuno’n ystod cyfarfodydd Children's Play Policy Forum.

Aelodau Children's Play Policy Forum

 • Jacqueline O’Loughlin, PlayBoard Northern Ireland
 • Mike Greenaway, Chwarae Cymru
 • Marguerite Hunter Blair, Play Scotland
 • Robin Sutcliffe (Cadeirydd)
 • Helen Griffiths / Richard McKeever, Fields in Trust
 • Mark Hardy, Association of Play Industries
 • Nicola Butler, Play England
 • Carly Sefton, Learning Through Landscapes
 • Tim Gill, Rethinking Childhood
 • Roger Worthington, Forestry Commission England


Gwefan y Children's Play Policy Forum

Cyhoeddiadau

Corff plant cenedlaethol yn galw at bob plaid wleidyddol i fuddsoddi mewn cefnogaeth gost-effeithiol i chwarae plant

Mae Fforwm Polisi Chwarae Plant y Deyrnas Unedig yn galw ar holl bleidiau gwleidyddol y DU i fuddsoddi mewn chwarae plant oherwydd y manteision profedig a ddaw yn sgîl hynny i blant, teuluoedd a chymunedau.

Mae ‘pedwar cais dros chwarae’ yn galw ar Lywodraeth y DU i wneud y canlynol:

 1. Cydnabod yr angen am chwarae cyn yr ysgol, yn ystod amserau chwarae/egwyliau ac ar ôl oriau ysgol
 2. Estyn y rhaglen sydd eisoes yn bodoli yn Lloegr dan nawdd yr Adran Iechyd, sy’n cefnogi sesiynau rheolaidd o gau ffyrdd mewn strydoedd preswyl, i bob dinas bwysig yn y Deyrnas Unedig
 3. Buddsoddi mewn rhaglen sy’n canolbwyntio ar gymunedau difreintiedig er mwyn annog chwarae priodol mewn mannau cyhoeddus, gan leihau gwrthdaro yn y gymdogaeth a’r pwysau ar amser yr heddlu o ganlyniad
 4. Darparu cefnogaeth i ddarpariaeth chwarae wedi’i staffio, er mwyn profi mentrau iechyd a lles arloesol yn y gymuned.

Bydd buddsoddi yn y ‘Pedwar cais dros chwarae’ yn arwain at welliannau i iechyd a lles plant, yn ôl y Children’s Play Policy Forum, ac yn sgîl hynny at leihau’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a’r pwrs cyhoeddus.

Dengys astudiaethau fod manteision iechyd hir dymor chwarae yn cynnwys rhoi hwb i lefelau gweithgaredd corfforol sy’n helpu i fynd i’r afael â gordewdra plant, a chefnogi plant i fod yn fwy gwydn. Mae mentrau chwarae hefyd o fudd i’r gymuned ehangach trwy annog agwedd gymdogol a gwell cydlyniant cymunedol. 

Meddai Robin Sutcliffe, Cadeirydd y Children’s Play Policy Forum:

‘Rydym ni’n gwybod bod manteision uniongyrchol a thymor hir i blant, pobl ifanc a’r gymuned ehangach yn deillio o chwarae. Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i sicrhau bod plant yn cael cyfleoedd i chwarae yn eu cymunedau. Rydym ni’n galw ar bob plaid wleidyddol i ddarparu ar gyfer mentrau chwarae ar draws y DU – lefel gymedrol o fuddsoddi fyddai’n angenrheidiol, ond byddai’n eithriadol o gost-effeithiol.’

Lawrlwytho ‘Pedwar cais dros chwarae’
 

Adroddiad newydd yn pwysleisio buddiannau ehangach chwarae

I gyd-fynd â Diwrnod Chwarae 2014 mae gwaith ymchwil newydd yn amlygu, am y tro cyntaf, y gwahaniaeth mesuradwy y mae chwarae’n ei wneud, nid yn unig i blant ond i deuluoedd a chymunedau hefyd.

Mae’r adroddiad, The Play Return: A review of the wider impact of play initiatives, a gomisiynwyd gan Children’s Play Policy Forum y DU, yn dyst i bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd, lles, a datblygiad addysgol a chymdeithasol plant; a phwysigrwydd chwarae wrth gefnogi plant i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth allweddol wrth iddynt aeddfedu.

Meddai Tim Gill, awdur yr adroddiad:

‘Wrth galon yr adroddiad mae’r neges bod chwarae’r tu allan, nid yn unig yn effeithio’n sylweddol ar fywydau plant a phobl ifainc, ond ei fod hefyd, mewn nifer o achosion, yn gallu darparu sail ar gyfer trawsnewidiad cymunedau ehangach’.

Ychwanegodd Tim:

‘O safbwynt gwleidyddion a llunwyr polisïau, mae’r adroddiad yn pwysleisio y gall, a bod, buddsoddi mewn chwarae yn arwain at fuddiannau niferus yn cynnwys gwell cyraeddiadau addysgol, cymdeithas sy’n fwy iach a lefelau gwell o oddefgarwch ymysg a rhwng cymunedau’.

Wrth groesawu’r adroddiad, dywedodd Cadeirydd y Children’s Play Policy Forum:

‘Mae’r adroddiad hwn yn cynnig dealltwriaeth gwerthfawr am bwysigrwydd sylfaenol chwarae i fywyd plant, nid yn unig yn nhermau lles a datblygiad ond hefyd eu mwynhad o blentyndod’.

Ychwanegodd Robin:

‘Ar lefel polisi llywodraeth credwn bod yr adroddiad hwn yn cynnig tystiolaeth cymhellol am y dylanwad all chwarae ei gael dros amrediad o feysydd polisi gan gynnwys iechyd ag addysg’.

Lawrlwytho The Play Return: A review of the wider impact of play initiatives
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.