Ein polisïau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Eich preifatrwydd

Mae Chwarae Cymru wedi ymrwymo i sicrhau preifatrwydd pob un sy’n defnyddio ein gwefan a’n gwasanaethau. Darllenwch ein Polisi Diogelu Data i weld sut byddwn yn defnyddio a gwarchod y wybodaeth y byddwch yn ei darparu. Mae Chwarae Cymru wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth bersonol. Byddwn yn wastad yn cadw’ch gwybodaeth yn ddiogel, dim ond cyhyd ac mae ei hangen a bydd ond yn cael ei defnyddio at y dibenion y’i casglwyd.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Chwarae Cymru’n credu bod gan bawb hawl i gael eu trin â pharch ac urddas. Ein nod, a’n hymrwymiad, yw darparu pob un o’n gwasanaethau mewn modd teg a chyfiawn. Mae Chwarae Cymru wedi ymrwymo i arferion cyflogaeth deg, diduedd a gwrthrychol ac amgylchedd gwaith sy’n rhydd rhag aflonyddu ac erledigaeth.

Darllenwch ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gofalu am yr amgylchedd

Mae Chwarae Cymru’n ymdrechu i sicrhau bod yr elusen yn cael ei rhedeg mewn modd cynaliadwy.

Darllenwch ein Polisi Amgylcheddol

Cwyno

Mae Chwarae Cymru’n anelu i ddarparu gwasanaethau o safon i bob un o’n defnyddwyr. Ond, os ydych yn anfodlon gyda’r modd y cawsoch eich trin neu gydag ansawdd ein gwasanaeth, byddem yn eich annog i ddweud wrthym.

Darllenwch ein Polisi Cwyno

Cyfathrebu

Bydd Chwarae Cymru’n darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’r rheini sy’n dymuno cynnal eu busnes â’r sefydliad trwy gyfrwng y Gymraeg, boed yn rhannol neu’n gyfan gwbl. Bydd pob un o’n llythyrau cyffredinol a chyhoeddiadau a gynhyrchir gan Chwarae Cymru yn Gymraeg a Saesneg.

Darllenwch ein Polisi’r Gymraeg

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.