Diwrnod Chwarae 2014

Digwyddodd Diwrnod Chwarae 2014 ar Ddydd Mercher 6 Awst. 

Plant Cymru yn mynd allan i chwarae ar ddiwrnod chwarae – adroddiad newydd yn pwysleisio buddiannau ehangach chwarae

Heddiw, bydd plant a phobl ifainc o Gymru yn ymuno â miloedd o bobl ifainc eraill o bob cwr o Loegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon i ddathlu Diwrnod Chwarae – y diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae – wrth i waith ymchwil newydd amlygu, am y tro cyntaf, y gwahaniaeth mesuradwy y mae chwarae’n ei wneud, nid yn unig i blant ond i deuluoedd a chymunedau hefyd.

Mae’r adroddiad, The Play Return: A review of the wider impact of play initiatives, a gomisiynwyd gan Children’s Play Policy Forum y DU, yn dyst i bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd, lles, a datblygiad addysgol a chymdeithasol plant; a phwysigrwydd chwarae wrth gefnogi plant i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth allweddol wrth iddynt aeddfedu.

Meddai Tim Gill, awdur yr adroddiad:

‘Wrth galon yr adroddiad mae’r neges bod chwarae’r tu allan, nid yn unig yn effeithio’n sylweddol ar fywydau plant a phobl ifainc, ond ei fod hefyd, mewn nifer o achosion, yn gallu darparu sail ar gyfer trawsnewidiad cymunedau ehangach’.

Ychwanegodd Tim:

‘O safbwynt gwleidyddion a llunwyr polisïau, mae’r adroddiad yn pwysleisio y gall, a bod, buddsoddi mewn chwarae yn arwain at fuddiannau niferus yn cynnwys gwell cyraeddiadau addysgol, cymdeithas sy’n fwy iach a lefelau gwell o oddefgarwch ymysg a rhwng cymunedau’.

Mae canfyddiadau’r adroddiad yn amlwg yn atgyfnerthu negeseuon ymgyrch Diwrnod Chwarae 2014. Bellach yn ei 27ain mlynedd, mae Diwrnod Chwarae’n cynnig cyfle i blant, pobl ifainc, rhieni a chymunedau i ddod ynghyd i fwynhau chwarae. Yn ogystal â bod yn ddathliad o hawl plant i chwarae, mae Diwrnod Chwarae’n ymgyrch sy’n amlygu pam fod chwarae’n allweddol i iechyd, lles a hapusrwydd plant a phobl ifainc.

Meddai Mike Greenaway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru:

‘Mae chwarae’n hybu datblygiad, creadigrwydd ac annibyniaeth plant. Mae chwarae’n fodd i wneud ffrindiau a chwrdd â phobl newydd, dysgu am y byd o’n hamgylch, datblygu sgiliau newydd ac mae’n fodd i blant herio eu hunain.’

Ychwanegodd Mike:

‘Eleni rydym wedi derbyn mwy o ddiddordeb nag erioed o’r blaen gan Aelodau’r Cynulliad sy’n dymuno ymweld â digwyddiadau Diwrnod Chwarae yn eu hetholaethau – arwydd arall o’r gydnabyddiaeth cynyddol i bwysigrwydd chwarae ym mywydau plant.’

Heddiw, ar draws Cymru, cynhelir nifer o ddigwyddiadau Diwrnod Chwarae, yn amrywio o sesiynau chwarae bychain cymunedol i ddigwyddiadau chwarae mwy o faint a drefnir mewn cymunedau a pharciau lleol gan Awdurdodau Lleol a mudiadau gwirfoddol.

Am wybodaeth ynghylch digwyddiadau eraill Diwrnod Chwarae a gynhelir ar draws Cymru, ymwelwch â’r adran Digwyddiadau

Lawrlwytho The Play Return: A review of the wider impact of play initiatives

Thema Diwrnod Chwarae 2014 

Thema ymgyrch Diwrnod Chwarae 2014 yw Chwarae yw …

Mae ymgyrch Chwarae yw ... Diwrnod Chwarae 2014 yn lledaenu’r gair pam fod chwarae’n allweddol i iechyd, lles a hapusrwydd plant a phobl ifainc. Mae’r ymgyrch yn cydnabod:

  • Bod chwarae’n cefnogi lles emosiynol a chorfforol plant.
  • Bod chwarae’n hybu annibyniaeth, creadigrwydd a datblygiad plant.
  • Bod chwarae’n caniatáu i blant ddysgu amdanynt eu hunain a’r byd o’u hamgylch.
  • Bod chwarae’n hwyl ac y dylai plant a phobl ifainc fwynhau eu hunain.

 

Rydym yn lansio tudalen Facebook newydd i gefnogi ymgyrch Diwrnod Chwarae 2014. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn diweddaru’r dudalen Facebook gyda holl newyddion diweddaraf yr ymgyrch, yn cynnwys sut y gallwch ddefnyddio ymgyrch Chwarae yw … i ledaenu’r gair am bwysigrwydd chwarae ar gyfer plant a phobl ifainc. Gallwch hefyd dderbyn y newyddion diweddaraf trwy Twitter. Yn y cyfamser, dyma rai syniadau sut y gallech ymuno yn yr hwyl:

  • Cynnal dathliad Diwrnod Chwarae – yn fawr neu fach, bydd beth bynnag y byddwch yn ei wneud yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant a phobl ifainc i chwarae.
  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Ail-drydarwch negeseuon o’n tudalennau Twitter a Facebook a defnyddiwch yr hashnod #DiwrnodChwarae2014.
  • Cofrestru i fod yn Gefnogwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, cysylltwch â ni i ddysgu mwy am fod yn Gefnogwr Diwrnod Chwarae 2014.

Waeth sut y penderfynwch gefnogi’r ymgyrch, ceir llawer o gyngor ac arweiniad ar ein tudalen Facebook i roi cychwyn ar bethau – a cheir mwy yn fuan iawn!  

Felly, os oes gennych chi blant, os ydych yn gweithio â phlant neu os ydych yn blentyn mawr eich hun, mae Diwrnod Chwarae eich angen chi!

Am wybodaeth am ddathliadau Diwrnod Chwarae sy'n digwydd ar hyd a lled Cymru ymwelwch â'n adran Digwyddiadau

Ymweld å thudalen Facebook Diwrnod Chwarae 2014
 

Adnoddau 2014 

Lawrlwytho poster ymgyrch (A5)

Lawrlwytho poster ymgyrch (A4)

Lawrlwytho poster ymgyrch (A3)

 

Lawrlwytho poster digwyddiad (A5)

Lawrlwytho poster digwyddiad (A4)

Lawrlwytho poster digwyddiad (A3)

Adnoddau eraill

Cynhyrchwyd yr adnoddau hyn ar gyfer ymgyrchoedd Diwrnod Chwarae yn y gorffennol ond efallai y byddent o ddefnydd gyda chynllunio digwyddiadau eleni.

Get organised guide (2010)

Playday - Your guide to holding an inclusive event

Playday event planning checklist

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.