Diwrnod Chwarae

Mae'r Diwrnod chwarae yn ddathliad blynyddol yn y DU o hawl plant i chwarae, a gaiff ei gynnal bob blwyddyn ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst. Bob blwyddyn ceir thema sy'n amlygu testun neu agwedd benodol o chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n gweld y Diwrnod chwarae fel cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae plant a'r angen am ddarpariaeth chwarae o safon, bob dydd o'r flwyddyn ym mhob cwr o Gymru. Ar y diwrnod Chwarae yn y gorffennol rydym wedi rhoi cyfweliadau radio a theledu a darparu datganiadau i'r wasg ar gyfer papurau newydd a chylchgronau. 

Diwrnod Chwarae yw'r dathliad blynyddol o hawl plant i chware ac fe'i cydlynir gan Chwarae Cymru, Play EnglandPlay Scotland a PlayBoard Northern Ireland.

Bydd Diwrnod Chwarae 2020 yn digwydd Ddydd Mercher 5 Awst. 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai thema Diwrnod Chwarae eleni fydd ... Rhyddid Bob Dydd, Anturiaethau Bob Dydd.

Mae thema Diwrnod Chwarae 2020 yn anelu i danlinellu pwysigrwydd rhoi rhyddid i blant a phlant yn eu harddegau i chwarae a chael anturiaethau bob dydd – adref. Yn ogystal â dathlu hawl plant i chwarae, mae ymgyrch Diwrnod Chwarae 2020 yn cydnabod effaith cyfyngiadau’r llywodraeth a phellhau cymdeithasol ar iechyd meddwl plant a chyfleoedd i chwarae’n rhydd gyda ffrindiau ac yn eu cymuned.

Eleni, rydym am ganolbwyntio ar nodweddion unigryw chwarae y gwyddom sy’n helpu plant i wneud synnwyr o’r byd o’u hamgylch ac all leddfu eu straen a’u pryder, yn enwedig yn ystod cyfnodau heriol ac ansicr.

  • Mae chwarae yn hwyl ac yn ganolog i hapusrwydd plant
  • Mae chwarae yn helpu iechyd a lles corfforol, meddyliol ac emosiynol plant
  • Mae chwarae yn cryfhau gwytnwch plant, gan eu galluogi i ymdopi gyda straen, gorbryder a heriau
  • Mae chwarae yn cefnogi plant i ddatblygu hyder, creadigedd a sgiliau datrys problemau
  • Mae chwarae yn cyfrannu at ddysg a datblygiad plant.

 

Fel yn y blynyddoedd diwethaf, rydym yn galw ar deuluoedd a gofalwyr i gefnogi plant i chwarae mewn ffyrdd dibryder, ar Ddiwrnod Chwarae a bob dydd! Bydd plant yn chwarae ble bynnag y maent a phryd bynnag y gallant – fel oedolion gallwn gefnogi hyn trwy wneud chwarae’n rhan o’n bywyd bob dydd.

Mae Diwrnod Chwarae’n ddiwrnod blynyddol i gydnabod hawl plant i chwarae. Er y bydd yn wahanol iawn i Ddiwrnodau Chwarae eraill, mae’n bwysig inni fwrw ymlaen gyda’r dathliad eleni, gan fod cydnabod pwysigrwydd chwarae plant yn bwysicach nag erioed.

Oherwydd canllawiau cyfredol y llywodraeth ar gynulliadau cymdeithasol a phellhau corfforol, fyddwn ni ddim yn gofyn ichi drefnu digwyddiadau Diwrnod Chwarae cyhoeddus ond rydym yn edrych ymlaen at glywed am y ffyrdd creadigol yr ydych yn bwriadu dathlu Diwrnod Chwarae yn eich ardal. Eleni, rydym yn annog teuluoedd i ddathlu hawl plant i chwarae adref. Mewn ymateb i’r amgylchiadau anarferol, nid fydd adran digwyddiadau Diwrnod Chwarae’r wefan ar gael eleni.

Am y newyddion diweddaraf ar yr ymgyrch eleni, dilynwch ni ar Facebook a Twitter – a rhannwch eich cynlluniau gyda ni gan ddefnyddio’r hashnodau #DiwrnodChwarae2020 #Playday2020.

Cymryd rhan

Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod Chwarae trwy:

  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae – #DiwrnodChwarae2020 #Playday2020.
  • Gofrestru i fod yn gefnogwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, beth am fod yn gefnogwr ymgyrch?
  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter.
     

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Diwrnod Chwarae.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.