Diwrnod Chwarae

Mae'r Diwrnod chwarae yn ddathliad blynyddol yn y DU o hawl plant i chwarae, a gaiff ei gynnal bob blwyddyn ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst. Bob blwyddyn ceir thema sy'n amlygu testun neu agwedd benodol o chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n gweld y Diwrnod chwarae fel cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae plant a'r angen am ddarpariaeth chwarae o safon, bob dydd o'r flwyddyn ym mhob cwr o Gymru. Ar y diwrnod Chwarae yn y gorffennol rydym wedi rhoi cyfweliadau radio a theledu a darparu datganiadau i'r wasg ar gyfer papurau newydd a chylchgronau. 

Diwrnod Chwarae yw'r dathliad blynyddol o hawl plant i chware ac fe'i cydlynir gan Chwarae Cymru, Play EnglandPlay Scotland a PlayBoard Northern Ireland.

Cynhelir Diwrnod Chwarae 2021 ar Ddydd Mercher 4 Awst.

Rhowch Haf o Chwarae i blant

Heddiw, mae miloedd o blant a’u teuluoedd yn chwarae mewn cymunedau ac mewn digwyddiadau lleol ledled Cymru a gweddill y DU, yn dathlu Diwrnod Chwarae – y diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae.

Dros y flwyddyn a hanner diwethaf mae plant wedi wynebu heriau ac ansicrwydd – maent angen mwynhau amser i chwarae’n rhydd o gyfyngiadau, gyda’u ffrindiau, yn cael hwyl. Mae cydnabod pwysigrwydd chwarae plant a chefnogi hawl plant i chwarae ar Ddiwrnod Chwarae a bob dydd, yn bwysicach nag erioed.

Er mai Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU, eleni rydym yn annog teuluoedd a chymunedau i helpu plant i fwynhau Haf o Chwarae. Rydym yn galw ar deuluoedd a chymunedau ledled Cymru i roi digonedd o gyfloedd i blant chwarae a chael hwyl tu allan gyda ffrindiau heddiw a thrwy’r haf.

Mae chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles meddyliol a chorfforol plant. Mae’n helpu plant i ymdopi gyda straen a gorbryder ac yn meithrin gwytnwch, gan alluogi plant i ddelio’n well gyda heriau. Mae chwarae yn hanfodol i hapusrwydd plant, ac mae plant hapus yn arwain at gymunedau hapusach.

Meddai Mike Greenaway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru:

‘Efallai y bydd Diwrnod Chwarae eleni’n wahanol i flyneddoedd blaenorol, ond mae plant a phlant yn eu harddegau yn dal eisiau ac angen cyfleoedd a rhyddid i chwarae. Fel cymdeithas, yn ystod cyfnod o argyfwng, mae angen inni gydnabod a gwerthfawrogi, fwy nag erioed, bod gan bob plentyn hawl i chwarae – ar Ddiwrnod Chwarae a bob dydd o’r flwyddyn. Ymunwch â ni heddiw a thrwy’r gwyliau ysgol i roi Haf o Chwarae i blant. Y mwyaf o leisiau fydd yn galw gyda ni i gynnal hawl plant i chwarae, y cryfaf fydd ein neges.

Yn un o helfeydd trysor mwyaf Cymru ’rydym ni, ynghyd â’n partneriaid, wedi cuddio 3000 o becynnau llyfrau stori ledled y wlad i annog plant a’u teuluoedd i fynd allan i chwarae a chael hwyl yn eu cymuned. Edrychwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth ac i gael cliwiau ar ble i ddod o hyd i'r trysor!’

Helfa Drysor Llyfrau Stori

I ddathlu Diwrnod Chwarae, mae Chwarae Cymru yn gweithio gyda phartneriaid ar draws Cymru i rannu 3000 o becynnau llyfrau stori rhad ac am ddim gyda phlant a’u teuluoedd. Mae’r pecynnau hefyd yn cynnwys adnoddau chwareus i helpu i roi Haf o Chwarae i blant. Mae’n partneriaid wedi bod yn brysur yn cuddio’r pecynnau llyfrau stori yn eu cymunedau, i blant a theuluoedd maent yn gweithio â hwy, ddod o hyd iddynt ar Ddiwrnod Chwarae.

Yn ystod y dydd, bydd mudiadau, cynghorau a thimau chwarae yn rhannu cliwiau ar eu cyfryngau cymdeithasol am lle i ddod o hyd i’r pecynnau llyfrau stori yn lleol. Bydd rhai cliwiau hefyd yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol Chwarae Cymru a Plentyndod Chwareus.

Diolch yn fawr i’n holl bartneriaid – allem ni ddim fod wedi gwneud i’r Helfa Drysor Llyfr Stori ddigwydd heboch chi.

Adnoddau Diwrnod Chwarae 2021

Gwneud digwyddiadau cymunedol yn chwareus 

Taflen wybodaeth i gefnogi cymunedau i wneud eu digwyddiadau lleol yn fwy chwareus ar gyfer plant a phlant yn eu harddegau. Mae'n cynnig syniadau ar gyfer creu profiad chwareus a syniadau chwarae syml a rhad.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer dathlu Diwrnod Chwarae 

Rhestr o awgrymiadau anhygoel i gefnogi lleoliadau sy'n gweithio gyda phlant i ddathlu Diwrnod Chwarae. Mae'n cynnig awgrymiadau ymarferol ar gyfer rhoi amser, lle a chaniatâd i blant chwarae. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Thema Diwrnod Chwarae 2021

Y thema ar gyfer Diwrnod Chwarae eleni yw ... Haf o Chwarae.

Mae thema Diwrnod Chwarae 2021 yn cydnabod yr heriau y mae plant a phobl ifanc wedi eu wynebu dros y flwyddyn ddiwethaf a’r angen i fwynhau amser i chwarae’n rhydd o gyfyngiadau, gyda’u ffrindiau, yn cael hwyl.

Er mai Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU, eleni rydym yn annog teuluoedd, gwarchodwyr, a chymunedau i helpu plant i fwynhau Haf o Chwarae.

  • Mae chwarae yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles meddyliol plant.
  • Mae chwarae yn helpu plant i ymdopi gyda straen a gorbryder ac yn meithrin gwytnwch, gan alluogi plant i ddelio’n well gyda heriau.
  • Mae chwarae yn rhoi cyfle i blant gael hwyl, chwerthin, cael seibiant, ymlacio, a gwneud ffrindiau.
  • Mae chwarae y tu allan yn caniatáu i blant werthfawrogi natur, yr amgylchedd, a theimlo’n rhan o’u cymuned.
  • Mae chwarae yn hanfodol i hapusrwydd plant, ac mae plant hapus yn arwain at gymunedau hapusach.
     

Rydym yn edrych ymlaen at glywed am y ffyrdd creadigol yr ydych yn bwriadu dathlu Haf o Chwarae a Diwrnod Chwarae yn eich cymuned.

Am y diweddaraf am yr ymgyrch eleni, dilynwch ni ar FacebookTwitter a rhannwch eich cynlluniau gyda ni trwy ddefnyddio’r hashnodau #DiwrnodChwarae2021 a #HafOChwarae.

Rhagor o wybodaeth

Cymryd rhan

Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod Chwarae trwy:

  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae – #DiwrnodChwarae2021 #Playday2020 a #HafOChwarae.
  • Gofrestru i fod yn gefnogwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, beth am fod yn gefnogwr ymgyrch?
  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.