Diwrnod Chwarae

Mae'r Diwrnod chwarae yn ddathliad blynyddol yn y DU o hawl plant i chwarae, a gaiff ei gynnal bob blwyddyn ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst. Bob blwyddyn ceir thema sy'n amlygu testun neu agwedd benodol o chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n gweld y Diwrnod chwarae fel cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae plant a'r angen am ddarpariaeth chwarae o safon, bob dydd o'r flwyddyn ym mhob cwr o Gymru. Ar y diwrnod Chwarae yn y gorffennol rydym wedi rhoi cyfweliadau radio a theledu a darparu datganiadau i'r wasg ar gyfer papurau newydd a chylchgronau. 

Diwrnod Chwarae yw'r dathliad blynyddol o hawl plant i chware ac fe'i cydlynir gan Chwarae Cymru, Play EnglandPlay Scotland a PlayBoard Northern Ireland.

Bydd Diwrnod Chwarae 2019 yn digwydd Ddydd Mercher 7 Awst. 

Diwrnod Chwarae - Cymru

‘Gadewch inni fynd allan i chwarae’ – medd plant ledled Cymru

Er mwyn cefnogi Diwrnod Chwarae 2019, mae Chwarae Cymru’n rhyddhau uchafbwyntiau o ymchwil newydd sy’n adrodd yr hyn ddywed 6000 o blant am chwarae yng Nghymru.

Er bod y rhan fwyaf o’r plant (92 y cant) yn adrodd eu bod yn teimlo’n ddiogel pan fyddant yn mynd allan i chwarae, nid yw’r mwyafrif o blant (87 y cant) yn chwarae’r tu allan yn eu cymdogaeth – neu ond yn chwarae yn eu tŷ neu eu gardd eu hunain, neu rai ffrind. Mae’r ymchwil yn dangos cysylltiad cryf rhwng ymdeimlad o ddiogelwch a phlant yn cael caniatâd gan eu rhieni i chwarae’r tŷ allan.

Mae chwarae’r tu allan gyda’u teuluoedd o oedran ifanc yn helpu plant a chymdogion i ddod i adnabod ei gilydd yn well. Mae hyn yn golygu, pan fyddan nhw’n ddigon hen a digon hyderus i chwarae’r tu allan yn rhydd, bod y plant yn teimlo’n abl i chwarae gyda’u ffrindiau mewn amrywiaeth o fannau.

Mae digwyddiadau cymunedol lleol, fel dathliadau Diwrnod Chwarae, yn cynnig cyfle delfrydol i ddod â phlant, teuluoedd a’r gymuned ehangach ynghyd. Y gwahaniaeth pennaf y gall pob un ohonom ei wneud yn ein cymdogaeth yw gwella’r amgylchedd a’r amodau i’w gwneud hi’n haws i blant o bob oed chwarae’r tu allan.

Rydym yn galw ar bawb – yn rhieni, neiniau a theidiau, gofalwyr a darparwyr gofal plant a staff cymorth ledled Cymru i’n helpu i adael i blant chwarae’r tu allan yn eu cymdogaeth trwy gydol y flwyddyn.

Mae cael rhyddid i chwarae’r tu allan gyda ffrindiau’n helpu plant i ddod i adnabod a theimlo’n ddiogel yn eu cymdogaeth ac i dyfu’n unigolion hyderus, gwydn.

Mae thema Diwrnod Chwarae 2019 – Mae chwarae’n adeiladu plant – yn pwysleisio’r amrywiol ffyrdd y mae chwarae yn dda i blant:

  • Mae Chwarae’n Creu Cyfeillgarwch – mae chwarae’n caniatáu i blant ryngweithio gydag eraill, datblygu perthnasau, ymdopi â gwrthdaro, a dysgu parch a goddefgarwch.
  • Mae Chwarae’n Cynyddu Gwytnwch – mae chwarae’n rhoi hwb i hyder plant, i’w creadigedd, eu sgiliau datrys problemau a’u dyfalbarhad, gan eu galluogi i ymdopi â straen a heriau trwy gydol bywyd.
  • Mae Chwarae’n Hybu Iechyd a Lles – mae bod yn egnïol trwy chwarae’n helpu plant yn gorfforol ac yn emosiynol, gan gyfrannu at eu hiechyd a’u hapusrwydd.
  • Mae Chwarae’n Creu Cymunedau – mae chwarae’n caniatáu i blant ddysgu am y byd.


Dywedodd Mike Greenaway, Cyfarwyddwr Chwarae Cymru:

“Mae’n wych gweld bod y mwyafrif o blant, pan fyddant yn cael caniatâd i fynd allan a gallu chwarae yn y mannau y maen nhw’n eu dewis, yn hapus gyda’r lle a’r cyfleoedd chwarae sydd ar gael. Fodd bynnag, mae llawer o blant, oherwydd cyfyngiadau a osodir gan eu rhieni - sy’n aml yn seiliedig ar bryderon llawn bwriadau da am eu diogelwch - ddim yn cael ‘chwarae’r tu allan’ ac sydd, o ganlyniad, ddim yn profi’r effaith cadarnhaol gaiff chwarae ar eu hiechyd, lles, datblygiad ac, yn bwysicaf oll, ar eu hapusrwydd. Mae Chwarae Cymru’n gweithio i hysbysu rhieni am bwysigrwydd rhoi caniatâd a rhyddid i blant chwarae’r tu allan.

“Fel cymdeithas, mae angen inni gydnabod a gwerthfawrogi bod gan bob plentyn hawl i chwarae. Pan gaiff plant ddigon o amser a chyfleoedd i chwarae’r tu allan ger eu cartrefi, maent yn teimlo’n fwy diogel yn eu cymdogaethau. Mae angen inni barhau i weithio gyda’n gilydd i wneud ein cymunedau’n fwy chwarae-gyfeillgar er mwyn cynyddu a gwella cyfleoedd chwarae awyr agored ar gyfer ein plant - ar Ddiwrnod Chwarae a phob diwrnod arall o’r flwyddyn. Mae plant a phlant yn eu harddegau ledled Cymru’n gofyn am fwy o amser, lle a chaniatâd i chwarae mewn cymunedau sy’n malio amdanyn nhw… ’Does bosib’ bod hynny’n gofyn gormod?

Rhagor o wybodaeth am Diwrnod Chwarae 2019

Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod Chwarae trwy:

  • Gynnal dathliad Diwrnod Chwarae – yn fawr neu fach, bydd beth bynnag y byddwch yn ei wneud yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant a phobl ifainc i chwarae. Cofrestrwch eich digwyddiad ar-lein
  • Helpu i ledaenu’r gair am Diwrnod Chwarae – postiwch, trydarwch, blogiwch! Helpu i ledaenu’r gair am hawl ac angen plant i chwarae – #Playday2018.
  • Gofrestru i fod yn gefnogwr Diwrnod chwarae – os yw eich sefydliad chi’n frwd dros chwarae plant a phobl ifainc, beth am fod yn gefnogwr ymgyrch?
  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol – Facebook a Twitter.

 

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Diwrnod Chwarae.

Adnoddau eraill

Cynhyrchwyd yr adnoddau hyn ar gyfer ymgyrchoedd Diwrnod Chwarae yn y gorffennol ond efallai y byddent o ddefnydd gyda chynllunio digwyddiadau eleni.

Get organised guide (2010)

Playday - Your guide to holding an inclusive event

Playday event planning checklist

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.