Diolch yn fawr

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Neges i'n holl gefnogwyr gan Dr Mike Shooter, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru:

'Mae pob un ohonoch, rwy’n gwybod, wedi cael eich peledu â chyfarwyddiadau: arhoswch gartref, cadwch hyd braich, cadwch yn iach. Ond rydw i am roi un darn arall o gyngor ichi.

Fel seiciatrydd plant, gallaf eich sicrhau bod chwarae’n hanfodol ar gyfer datblygiad corfforol, seicolegol a chymdeithasol plant iach. Hyd yn oed ar adegau fel hyn, pan mae’n ddigon anodd goroesi’r presennol, heb son am feddwl am y dyfodol.

Mae chwarae’n hwyl. Mae hynny’n beth rhyfedd i siarad amdano yng nghanol ein holl bryderon, ond mae angen i blant ystyried bywyd fel rhywbeth hapus a chyffrous. Felly, efallai y gallech roi eich pryderon personol i’r naill ochr am ychydig a chwarae gyda’ch plant neu’r plant sydd yn eich gofal, gyda gemau, tynnu lluniau a phaentio, neu jesd chwarae gwirion. Pwy a ŵyr, efallai y gwnaiff i chithau deimlo’n well hefyd.

Chwarae yw’r cyd-destun ble y bydd plant yn dysgu am eu hunain a phobl eraill. Mae hynny’n anodd tra bod rhaid inni gyd dreulio llawer mwy o amser yn ein cartrefi – ond gall plant ddal i greu cysylltiadau gyda’u grŵp cyfoedion trwy’r cyfryngau cymdeithasol. O’r blaen roedden ni’n poeni, yn ddigon teg, am yr amser yr oeddent yn ei dreulio o flaen sgrîn yn hytrach na mynd allan i chwarae gyda’i ffrindiau, ond nawr mae’n debyg ei fod yn ras achubol ar gyfer cadw mewn cysylltiad.

Chwarae yw’r modd y bydd plant yn cymryd risg a sylweddoli y gallant ei oresgyn, gydag ambell i gnoc a chlais ar y ffordd. Wrth gwrs, mae rhaid inni eu cadw’n ddiogel o ystyried yr holl beryglon o’n hamgylch, a bydd plant angen inni egluro’n ofalus y rhesymau sydd y tu ôl i’r cyfyngiadau. Ond bydd plant eisiau gwthio eu chwarae i’r eithaf, i sylweddoli y gallant feistroli’r risgiau a chynyddu eu hunanhyder. Ond, gan fod adrannau brys ysbytai’n ei chael yn anodd ymdopi, bydd angen inni gamu i mewn yn gynt nag arfer pan fo perygl cael anaf. Bydd yn anodd iawn taro’r man canol.

Mae chwarae’n anodd ei ddarogan, yn union fel bywyd. Un o’r pethau y gallwn ei roi i’n plant pan maent adref o’r ysgol, yw cysur patrwm dyddiol – amser bwyd, gwaith cartref os oes ganddynt beth, eistedd i lawr i ddysgu pethau gyda’n gilydd. Ond, maent angen lle yn y strwythur yna i gyd ar gyfer dychmygu hefyd. Gadewch iddyn nhw arbrofi, i ddilyn eu trywydd eu hunain, i dorri’r patrwm weithiau, i synnu eu hunain, a chithau. Cewch eich syfrdanu.

Mae chwarae’n rhoi cyfle i blant roi tro ar wahanol fersiynau o’u hunain, fel gwisgo i fyny. I daflu rhai i un ochr ond dal gafael mewn rhai eraill. Dyma fi – dyma’r hyn yr ydw i ei eisiau o fywyd. Ond, mae bywyd yn ansicr ar hyn o bryd a ’does neb yn siŵr beth sydd o’n blaenau. Mae angen i blant cael eu sicrhau y daw hyn i gyd i ben ryw ddydd, ac y gallan nhw ddal i ymarfer eu breuddwydion ar gyfer y dyfodol.

Felly pob lwc a diolch ichi – am helpu plant i gael hwyl, i gadw mewn cysylltiad, i gymryd risg o fewn terfynau diogel, i ehangu eu dychymyg, ac i gadw eu breuddwydion yn fyw. Trwy chwarae.'

Lawrlwytho’r neges

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.