Cymwysterau gofynnol gwaith chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Fel rhan o’i swyddogaeth weithredol, mae PETC Cymru’n cymeradwyo cymwysterau i’w cynnwys yn y Rhestr o Gymwysterau Gofynnol i weithio yn y Sector Gwaith Chwarae yng Nghymru.

Mae’r Rhestr o Gymwysterau Gofynnol i weithio yn y Sector Gwaith Chwarae yng Nghymru yn darparu arweiniad i gyflogwyr ac ymarferwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff rheoleiddio a sefydliadau eraill ar y cymwysterau galwedigaethol gofynnol ar gyfer y rheini sy’n gweithio yn y sector gwaith chwarae gyda phlant dan ddeuddeg oed.

Dylid defnyddio’r rhestr hon ar y cyd â’r fframwaith cymwysterau a gynhyrchwyd gan Ofal Cymdeithasol Cymru ac unrhyw gyngor sgiliau sector arall sy’n gyfrifol am adrannau o’r gweithlu blynyddoedd cynnar sy’n gweithio mewn gwahanol sectorau (e.e. iechyd, addysg). Dylid ei defnyddio hefyd ar y cyd â safonau a rheoliadau gwasanaeth, fel yr amodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Mae’r rhestr hon yn disodli’r holl fersiynau blaenorol.

Lawrlwytho Rhestr o Gymwysterau Gofynol i weithio yn y Sector Gwaith Chwarae yng Nghymru PETC Cymru (Medi 2021)

Mae Rhestr o’r cymwysterau gofynnol i weithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu canllawiau i gyflogwyr, ymarferwyr, darparwyr dysgu a sefydliadau eraill ym maes y blynyddoedd cynnar a gofal plant ar y cymwysterau galwedigaethol gofynnol i’r rheini sy’n gweithio ym maes y blynyddoedd cynnar a gofal plant gyda phlant o dan wyth oed. 

Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol Cymru

Llifsiart Cymwysterau Gwaith Chwarae

Er mwyn cynnig canllawiau clir mae PETC Cymru wedi datblygu Llifsiart Cymwysterau sy’n dangos pa gymwysterau gwaith chwarae sydd eu hangen yn seiliedig ar y math o leoliad a rôl y swydd.

Nodiadau

  1. Dyma’r gofynion cymwysterau ar gyfer lleoliadau sy’n bodoli eisoes a rhai sydd newydd gofrestru, yng nghyd-destun gwaith chwarae
  2. Am y gofynion cymwysterau craidd ar gyfer gwarchodwyr plant, gofal dydd llawn, gofal dydd sesiynol a chyfleusterau crèche cofrestredig, dylid cyfeirio at Gofal Cymdeithasol Cymru 
  3. Mae amser cyflwyno i leoliadau ennill cymwysterau gwaith chwarae o 30 Medi 2022
  4. Y cymwysterau yn y siartlif hon yw’r cymwysterau a argymhellir fel y cyfeirir atynt yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol. Os yw staff yn meddu ar gymwysterau, gwybodaeth a phrofiad perthnasol eraill yna siaradwch gydag Arolygiaeth Gofal Cymru am yr opsiynau
  5. Am fwy o fanylion am gymwysterau penodol, dylid cyfeirio at Restr PETC Cymru o Gymwysterau Gofynnol i weithio yn y Sector Gwaith Chwarae yng Nghymru 


Lawrlwytho Llifsiart Cymwysterau Gwaith Chwarae

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.