Cymdeithasau Chwarae Rhanbarthol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae deg cymdeithas chwarae ar draws Cymru.

Caerdydd a Bro Morgannwg

Re-create

Mae Re-Create yn bodoli ers dros 20 mlynedd ac mae’n gweithio i gefnogi cyfleoedd ar gyfer chwarae a chreadigedd, tra’n parhau i fod yn ymwybodol o faterion amgylcheddol. Mae Re-Create yn rhedeg y Ganolfan Adnoddau Chwarae sy’n gwasanaethu cymunedau ar draws Caerdydd a’r Fro. Mae gwaith y mudiad yn cynnwys hwyluso digwyddiadau'r sector chwarae a pharhau i gynorthwyo'r sector i ymwneud â'r broses cynllunio strategol.

Gwefan Re-create

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

Partneriaeth Chwarae Sir Gaerfyrddin/Sir Benfro

Mae'r prosiect isadeiledd yn hwyluso rhwydweithiau lleol a rhanbarthol ar draws Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro er mwyn datblygu mecanwaith cefnogaeth ar gyfer sefydliadau chwarae ar draws y rhanbarth. Mae’r bartneriaeth yn cydlynu prosiect chwarae rhanbarthol sef Llwybrau Porffor. 

Gwefan Llwybrau Porffor 

Ceredigion

RAY Ceredigion

Mae RAY Ceredigion yn trosglwyddo gwasanaeth chwarae mynediad agored symudol ar draws y sir mewn cymunedau gwledig yn ogystal â sesiynau chwarae wythnosol mewn ysgolion cynradd. Mae RAY Ceredigion yn cynnig sesiynau hyfforddiant chwarae i ystod eang o hyfforddeion yn cynnwys goruchwylwyr amser cinio, rhieni a gwirfoddolwyr ifainc. Mae’r prosiect yn gweithio â deunaw o gymunedau i ychwanegu nodweddion chwarae naturiol i fannau chwarae sy’n bodoli eisoes, ac mae’n cydweithio’n agos â chymdeithasau tai a chynghorau tref a chymuned.

Yn 2012 cynhyrchodd RAY Ceredigion DVD ysbrydoledig am ei weithgareddau ac yn 2013 lansiodd storfa sborion a gweithdai celf a chrefft yn seiliedig ar ddeunyddiau eilgylch a bydd yn trosglwyddo sesiynau Ysgol Traeth yn ystod gwyliau’r haf gyda thîm o arweinyddion Ysgol Traeth cymwysedig.

Ebostio RAY Ceredigion 
Gwefan RAY Ceredigion

Powys

Mae tair cymdeithas chwarae’n gweithredu mewn gwahanol ardaloedd ym Mhowys:  

Play Montgomeryshire (gogledd Powys): rhwydwaith o unigolion a sefydliadau sy’n cynnal gweithgareddau chwarae a hamdden ar gyfer plant a phobl ifanc, sydd â gwahanol ddoniau ac anghenion, o’u geni i 19 mlwydd oed. Mae’r gymdeithas chwarae hefyd yn cefnogi sefydliadau eraill sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Gwefan Play Montgomeryshire

Play Radnor (canolbarth Powys): sefydliad gwirfoddol sy’n datblygu cyfleoedd chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Faesyfed. Yn ogystal, mae’r gymdeithas chwarae’n anelu i ddatblygu gweithio partneriaeth gyda darparwyr gwasanaethau plant ar draws y sir i gyd.

Ebostio Play Radnor
Gwefan Play Radnor 

Brecknock Play Network (de Powys): sefydliad gwirfoddol sy’n cynorthwyo cymunedau lleol i ddatblygu cyfleoedd chwarae er budd plant, gofalwyr a theuluoedd ifainc. Mae’r rhwydwaith chwarae’n cefnogi trosglwyddiad cynlluniau chwarae cynhwysol, digwyddiadau a sesiynau chwarae cymunedol, sesiynau aros a chwarae, diwrnodau chwarae gwledig ac ymgynghoriadau plant.

Ebostio Brecknock Play Network | 01874 612222

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.