Cyhoeddiadau

 • FFOCWS AR CHWARAE
 • Ail-agor ysgolion – blaenoriaethu chwarae

  Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer penaethiaid, athrawon a llywodraethwyr ysgolion. Mae’n ystyried rôl allweddol chwarae plant wrth hybu iechyd meddwl positif ac mae’n trafod ffyrdd y gall ysgolion hyrwyddo chwarae pan fyddant yn ail-agor.

  Mae’r Ffocws ar chwarae hwn yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Yr hawl i chwarae
  • Chwarae a lles
  • Creu amodau ar gyfer chwarae
  • Dychwelyd i’r ysgol – cefnogi chwarae
  • Camau gweithredu er mwyn rhoi polisi ar waith.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Ailagor parciau, ardaloedd chwarae a mannau agored ar gyfer chwarae plant

  Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad i swyddogion parciau a mannau agored a rheolwyr meysydd chwarae. Mae’n amlinellu rhywfaint o’r ffactorau i’w hystyried wrth lunio penderfyniadau ynghylch pa fannau fydd ac a hyrwyddir ar gyfer chwarae a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol. Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • Lacio’r cyfyngiadau symud – ailagor mannau ar gyfer chwarae
  • Mathau o fannau chwarae a hamdden
  • Sicrhau lle ar gyfer chwarae – cwestiynau i’w hystyried.
    

  Rydym yn sylweddoli dan yr amgylchiadau presennol, ’does fawr yn aros yr un fath a byddwn yn diweddaru’r papur briffio hwn fel y bydd gwybodaeth newydd yn dod i law.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae a chynghorwyr sir

  Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae ar gyfer cynghorwyr sir ledled Cymru yn cynnwys gwybodaeth am ddyletswyddau statudol ar awdurdodau lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant yn eu hardal.

  I hysbysu cynghorwyr, mae Ffocws ar chwarae: chwarae a chynghorwyr sir yn ceisio ateb y cwestiynau canlynol:

  • Pam fod Llywodraeth Cymru wedi deddfu dros chwarae?
  • Beth ydw i angen ei wybod am ddigonolrwydd chwarae?
  • Ydi’r ddyletswydd wedi gwella deilliannau ar gyfer plant?
  • Sut allwn ni wneud yn si?r bod digon o chwarae pan mae cyn lleied o arian?
  • Beth alla’ i ei wneud i gefnogi digonolrwydd chwarae yn y cyngor?
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae a thrafnidiaeth

  Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae ar gyfer swyddogion adrannau polisi a rheoli trafnidiaeth awdurdodau lleol yn darparu gwybodaeth ar sut y mae cynllunio trafnidiaeth yn dylanwadu ar gyfleoedd plant i chwarae. Mae plant a phlant yn eu harddegau angen, ac mae ganddynt hawl i gael, mannau o safon ar gyfer chwarae fel rhan o’u bywyd bob dydd yn eu cymuned eu hunain.

  Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • Bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles
  • Bolisi cenedlaethol a rhyngwladol
  • Effaith y car
  • Gamau gweithredu lleol posibl allai sicrhau digonolrwydd chwarae
  • Ganolbwyntio ar y daith
  • Chwarae stryd.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae ac addysg

  Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae ar gyfer swyddogion addysg awdurdodau lleol yn darparu gwybodaeth ar sut y mae gwasanaethau addysg yn dylanwadu ar gyfleoedd plant i chwarae. Mae plant a phlant yn eu harddegau angen, ac mae ganddynt hawl i gael, mannau o safon ar gyfer chwarae fel rhan o’u bywyd bob dydd yn eu cymuned eu hunain.

  Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • Bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles
  • Bolisi cenedlaethol a rhyngwladol
  • Gamau gweithredu lleol posibl allai sicrhau digonolrwydd chwarae
  • Werthfawrogi chwarae
  • Ystadegau allweddol.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Chwarae a Chynllunio Gwlad a Thref

  Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae ar gyfer swyddogion yn adrannau cynllunio awdurdodau lleol yn darparu gwybodaeth ar sut y mae cynllunio’n dylanwadu ar gyfleoedd plant i chwarae. Mae plant a phlant yn eu harddegau angen, ac mae ganddynt hawl i gael, mannau o safon ar gyfer chwarae fel rhan o’u bywyd bob dydd yn eu cymuned eu hunain.

  Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • Pwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles
  • Polisi cenedlaethol a rhyngwladol
  • Cynllunio ar gyfer chwarae
  • Camau gweithredu lleol posibl allai sicrhau digonolrwydd chwarae
  • Ymgysylltu gyda datblygwyr
  • Amgylchedd chwarae cyfoethog.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Darparwyr ac ymarferwyr gofal plant

  Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae ar gyfer darparwyr ac ymarferwyr gofal plant yn cynnwys gwybodaeth ar sut i gefnogi cyfleoedd gwell i blant chwarae yn eu lleoliadau. Mae plant a phobl ifanc angen ac mae ganddynt hawl i gael amser a mannau o safon ar gyfer chwarae fel rhan o’u bywydau bob dydd. 

  Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • chwarae er mwyn chwarae
  • bwysigrwydd chwarae
  • bolisi cenedlaethol a rhyngwladol 
  • ddarparu lle i chwarae 
  • sicrhau bod deunyddiau ar gael i chwarae 
  • greu amser i chwarae mewn lleoliadau gofal plant
  • sicrhau caniatâd i chwarae 
  • arddulliau ymyrryd ar gyfer chwarae. 
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf

  Ym mis Hydref 2016 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y dylai’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf ddatblygu gwasanaethau sy’n ymdrin â bylchau a nodwyd yn y ddarpariaeth i rieni a phobl ifanc. Mae gan blant hawl i chwarae, ond er bod cydnabyddiaeth gynyddol i hynny, mae angen amlygu o hyd sut gall chwarae a darpariaeth gwaith chwarae â staff gael effaith gadarnhaol ar blant a theuluoedd sy’n profi tlodi.

  Mewn ymateb, mae Chwarae Cymru wedi cynhyrchu'r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae sy'n disgrifio sut y gall gwasanaethau chwarae a gwaith chwarae ymdrin â bylchau mewn darpariaeth gwasanaethau ar gyfer rhieni a phobl ifanc yn ogystal â chyfrannu tuag at atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) a lleddfu’r effaith ar blant a phobl ifanc sy’n byw mewn amgylchiadau anodd.

  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd

  Mae plant a phobl ifanc angen ac mae ganddynt hawl i gael amser a mannau o safon ar gyfer chwarae fel rhan o’u bywydau bob dydd yn eu cymunedau eu hunain.

  Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • bwysigrwydd chwarae ar gyfer iechyd a lles plant
  • chwarae a gweithgarwch corfforol
  • chwarae a lles emosiynol
  • mynd i’r afael a Phrofiadau yn Ystod Plentyndod trwy chwarae
  • creu amser ar gyfer chwarae’r tu allan mewn lleoliadau
  • rôl ysgolion iach
  • rôl gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd wrth hybu chwarae.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image
 • Cynghorau tref a chymuned

  Mae cynghorau tref a chymuned, ac felly gynghorwyr hefyd, yng Nghymru mewn sefyllfa dda i fod yn hyrwyddwyr chwarae ar ran y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac yn byw ynddynt.

  Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • Polisïau cenedlaethol a rhyngwladol yn ymwneud â chwarae
  • Datblygu a rheoli mannau i chwarae
  • Gwneud amser ar gyfer chwarae
  • Sicrhau caniatâd ar gyfer chwarae.
  Gweld ar-lein Lawrlwytho Image

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.