Gorchestion nodedig Chwarae Cymru

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae chwarae’n bwysig i bob plentyn ac i’n cymunedau i gyd. Ers 1998, mae Chwarae Cymru wedi eiriol ac ymgyrchu’n llwyddiannus dros chwarae, ac wedi annog a chefnogi Llywodraeth Cymru i wneud ymrwymiadau arloesol rhyngwladol ar ran plant.

Mwy o ariannu ar gyfer chwarae plant

 • Yn 2000, yn dilyn gwaith lobïo gan Chwarae Cymru, dosbarthodd Llywodraeth Cynulliad Cymru Grant Chwarae o £1 miliwn ar gyfer creu darpariaeth chwarae mynediad agored wedi ei staffio. Er mai’r bwriad yn wreiddiol oedd i’r ariannu yma fod ar gael am flwyddyn yn unig, parhaodd y grant fel elfen o gyllid grant gwahanol yn y blynyddoedd ers hynny.  
 • Yn 2006, derbyniodd Chwarae Cymru gytundeb tair blynedd ar gyfer helpu i drosglwyddo rhaglen Chwarae Plant £13 miliwn Cronfa’r Loteri FAWR, i gefnogi cynyddu cynhwysedd a phrosiectau chwarae strategol yng Nghymru.

 • Yn ddiweddarach, cefnogodd Chwarae Cymru awdurdodau lleol i wneud y defnydd gorau o ariannu oedd ar gael trwy’r Grant Cynyddu Cyfleoedd i Chwarae yn 2014, 2015 a 2017. 


Cydnabyddiaeth genedlaethol gynyddol i chwarae

 • Cynorthwyodd Chwarae Cymru Lywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu Polisi Chwarae 2002 – y cyntaf yn y byd. Yn ogystal, cynorthwyodd Chwarae Cymru gyda’r gwaith o ddatblygu Cynllun Cyflawni Polisi Chwarae Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006).

 • Yn 2012, deddfodd Llywodraeth Cymru ar gyfer chwarae plant. Mae cyfleoedd chwarae wedi eu cynnwys ym Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Mae hwn yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ‘asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant yn eu hardaloedd, cyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol’. Trwy ymateb i ymgynghoriadau, cynorthwyodd ein haelodau i sicrhau bod pwysigrwydd chwarae â man amlwg yn y ddeddfwriaeth Gymreig arloesol yma. Elfen arloesol arall - mae’n bosibl mai dyma’r datblygiad pwysicaf i ddigwydd ar gyfer chwarae plant yng Nghymru.

 • Yn 2014 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cymru - gwlad lle mae cyfle i chwarae, cyfarwyddyd statudol ar asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol. Mae Chwarae Cymru wedi parhau i ddarparu cefnogaeth a chyngor i bob rhanddeiliad o ran gweithredu’r cyfarwyddyd yma.

 • Yn 2017 gweithiodd Chwarae Cymru’n agos gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru ar raglen Pob Plentyn Cymru sy’n cydnabod pwysigrwydd allweddol chwarae i iechyd corfforol ac emosiynol plant.

Gweithlu dynamig

 • Datblygodd Chwarae Cymru Yr Hawl Cyntaf…fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae ac Yr Hawl Cyntaf – Prosesau Dymunol. Mae’r cyhoeddiadau hyn yn anelu i gefnogi pobl sy’n gweithio gyda phlant i ddadansoddi amgylcheddau chwarae ac mae’n cynnig fframwaith ar gyfer asesu ansawdd yr hyn y darperir ar ei gyfer, a’i brofi gan blant.

 • Arweiniodd Chwarae Cymru adolygiad y DU o’r Gwerthoedd a Rhagdybiaethau Gwaith Chwarae. Yn dilyn ymgynghoriad, mabwysiadodd y sector yr Egwyddorion Gwaith Chwarae ac fe’u cymeradwywyd gan SkillsActive, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Gwaith Chwarae, yn 2005. Bellach, mae’r Egwyddorion Gwaith Chwarae’n ffurfio sail i’r safonau galwedigaethol ar gyfer gwaith chwarae yn y DU.

 • Er mwyn datblygu arfer gwaith chwarae cyfoes, gweithiodd Chwarae Cymru gyda’r Scottish Qualifications Authority (SQA) i gynnig cymwysterau Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) ar lefel 2 a 3. Er mwyn cefnogi’r hyfforddiant arloesol yma, fe wnaethom gynhyrchu deunyddiau dysgu ysbrydoledig.

 • Rhwng Chwarae Cymru, Llywodraeth Cymru ac ariannu Ewropeaidd, rydym wedi buddsoddi dros £1.5 miliwn yn y gwaith o ddatblygu, peilota a throsglwyddo Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3).

 • Mae Chwarae Cymru wedi parhau i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae’n ateb anghenion y gweithlu. Mae’r gwaith yma wedi cynnwys datblygu dau gymhwyster sydd wedi eu hanelu at y bobl hynny sy’n gweithio mewn cynlluniau chwarae dros y gwyliau - Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) a Gwobr Lefel 3 mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol (MAHPS) (Agored Cymru). 

Golyga hyn i gyd fod y bobl sy’n gweithio gyda’n plant wedi derbyn yr hyfforddiant gorau posibl.

Gwell ymwybyddiaeth o chwarae

 • Trwy’r wefan a thrwy gyhoeddi e-fwletinau rheolaidd, cylchgronau, taflenni gwybodaeth, llyfrau a phosteri, mae Chwarae Cymru’n hyrwyddo chwarae plant yn eang iawn. Caiff ein gwefan ei hystyried yn rhyngwladol fel un o’r rhai mwyaf effeithlon wrth gyflwyno gwybodaeth amserol am chwarae plant.

 • Mae Chwarae Cymru’n darparu hyfforddiant, seminarau a chynadleddau ar gyfer pawb sy’n darparu a chefnogi chwarae plant – gan gynnwys Cynhadledd Fyd-eang 2011 yr International Play Association (IPA).

 • Derbyniodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, Wobr Hawl i Chwarae’r IPA ar ran pob un yng Nghymru sy’n ymdrechu i wneud Cymru’n wlad chwarae-gyfeillgar. Cymru yw’r wlad gyntaf i dderbyn y wobr arobryn yma. Arweiniodd hyn at weld Chwarae Cymru’n sefydlu ymgyrch Cymru – Gwlad Chwarae-gyfeillgar.

 • Cefnogodd Chwarae Cymru waith yr IPA gyda Phwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn i ddrafftio a mabwysiadu Sylw Cyffredinol sy’n egluro i lywodraethau ar draws y byd ystyr a phwysigrwydd Erthygl 31 o’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn. Gweithiodd Chwarae Cymru gyda phlant Cymru i ddatblygu adnoddau i hyrwyddo’r hawliau a amlinellir yn Erthygl 31 o GCUHP ar ran yr IPA i gyd-fynd â lansiad y Sylw Cyffredinol.

 • Gweithiodd Chwarae Cymru gyda Phrifysgol Swydd Gaerloyw i gynhyrchu dau adroddiad sy’n cyflwyno canfyddiadau dau brosiect ymchwil graddfa fechan, y cyntaf yn archwilio sut y bu i awdurdodau lleol ymateb i gyflwyno’r ddyletswydd i asesu cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant, a’r ail yn brosiect dilynol yn edrych yn ôl dros y flwyddyn flaenorol ac ymlaen at gychwyn ail ran y Ddyletswydd, i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant.

Mae hyn i gyd wedi cyfrannu at weld mwy o blant yn cael amser, rhyddid a chaniatâd i chwarae. Mae gwaith i’w wneud o hyd i sicrhau bod Cymru’n wlad ble y caiff chwarae ei barchu am ei bwysigrwydd allweddol i blentyndod – ychwanegwch eich llais er mwyn ein helpu i wneud mwy.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.