Cyfleoedd ariannu cyfredol

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Cyfleoedd ariannu cyfredol

Dyma grynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Aviva Community Fund 

Mae’r Aviva Community Fund yn cynnig grantiau hyd at £50,000 i gefnogi prosiectau sy’n cynnal gwydnwch mewn cymunedau sy’n wynebu ansicrwydd. 

Mae gan y gronfa ddiddordeb mewn dwy ardal allweddol:

 • Gwydnwch cymunedol: trechu anghydraddoldeb a gwella amgylcheddau i adeiladu cymunedau sy’n cysylltiedig a gwydn
 • Galluoedd ariannol a chynhwysiant: rhoi’r offer i bobl i ddod yn fwy annibynnol yn ariannol.
   

Pwy all ymgeisio? Elusennau cofrestredig yn y DU neu gwmni buddiannau cymunedol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11 Chwefror 2020

Rhagor o wybodaeth

Greggs’ Local Community Projects Fund

Mae’r Greggs’ Local Community Projects Fund yn rhoi grantiau hyd at £2000 i sefydliadau dielw. Mae’r gronfa â diddordeb mewn prosiectau sydd yn gwella gwydnwch mewn cymunedau. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau sesiynol, offer a thripiau.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 23 Chwefror 2020

Rhagor o wybodaeth

Ford Britain Trust

Mae’r Ford Britain Trust yn cynnig grantiau hyd at £250 i brosiectau sydd yn canolbwyntio ar addysg, yr amgylchedd, plant, pobl anabl a gweithgareddau ieuenctid. Hefyd, mae’r ymddiriedolaeth eisiau cefnogi prosiectau sydd yn dangos manteision clir i gymunedau lleol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29 Chwefror 2020

Rhagor o wybodaeth

Grantiau Bychain Plant mewn Angen

Mae Grantiau Bychain Plant mewn Angen eisiau cefnogi prosiectau sydd yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc difreintiedig sydd o dan 18 oed.

Gallwch geisio am hyd at £10,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd – cyfanswm o £30,000.

Pwy all ymgeisio? Elusennau a sefydliadau dielw.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Mawrth 2020

Rhagor o wybodaeth

Les Mills Fund for Children

Mae Les Mills Fund for Children ar agor i elusennau cofrestredig a sefydliadau dielw atebol sydd wedi gwella addysg a lles corfforol ac emosiynol plant 0 i 16 mlwydd oed.

Mae grantiau hyd at £1000 ar gael.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 28 Ebrill, 5 Mehefin, 17 Tachwedd 2020

Rhagor o wybodaeth 

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru yn edrych i ariannu prosiectau sydd yn dod a phobl ynghyd a chreu perthnasau cryf mewn ac ar draws cymunedau. Hefyd, mae eisiau ariannu prosiectau sydd yn gwella’r mannau a’r gofodau sy’n bwysig i gymunedau. Mae grantiau’n amrywio o £300 i £10000.

Pwy all ymgeisio?

 • Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
 • Elusennau cofrestredig
 • Grwpiau neu glybiau sydd wedi eu cyfansoddi
 • Cwmnïau dielw neu gwmniau budd cymunedol
 • Ysgolion
 • Cyrff statudol.


Rhagor o wybodaeth

The Thomas Howell’s Education Fund for North Wales

Gall ysgolion a mudiadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais (oedran ysgol hyd at dan 25) wneud cais am grant gan The Thomas Howell’s Education Fund for North Wales. Mae’r elusen yn ystyried ceisiadau ariannu dair gwaith y flwyddyn.

Ystyrir grantiau i wella’r cyfleoedd addysgiadol sydd ar gael i bobl ifanc yn unrhyw un o chwe sir gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a Wrecsam):

 • sydd dan anfantais oherwydd caledi ariannol
 • sydd yn anabl
 • sydd â dyheadau isel, sydd wedi eu gwahardd, mewn perygl neu sydd â diffyg cyfleoedd.

 

Rhagor o wybodaeth

Grant Gofal Plant Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru ymgeisio am Grant Gofal Plant. Pwrpas y grant yw annog darparwyr yng Nghymru i ehangu lleoedd gofal plant newydd i blant gydag anghenion ychwanegol neu arbennig er mwyn cefnogi Cynnig Gofal Plant 30 awr Llywodraeth Cymru.

Ond darparwyr gofal plant sydd wedi eu lleoli a’u cofrestru yng Nghymru sy’n gymwys i ymgeisio. Bydd angen i chi fod wedi cofrestru gyda gwasanaeth Busnes Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru i gael mynediad at y grant.

Rhagor o wybodaeth

The Ragdoll Foundation – Cynllun Grantiau Agored

Mae Cynllun Grantiau Agored y Ragdoll Foundation yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r celfyddydau a chyfryngau creadigol. Mae grantiau hyd at £50,000 ar gael ond bydd y rhan fwyaf o grantiau rhwng £5,000 ac £20,000. 

Mae’r Sefydliad yn edrych i gefnogi prosiectau sy’n:

 • amlygu p?er y celfyddydau a chreadigrwydd a'u p?er trawsffurfiol i blant a phobl ifanc
 • hybu datblygiad plant trwy eu meddwl dychmygus
 • sicrhau gwerthusiad effeithiol o brosiectau i hyrwyddo rhannu a dysgu
 • dangos sut y gellir clywed pryderon plant.
   

Mae gan y Ragdoll Foundation ddiddordeb mewn ariannu prosiectau a fydd o fudd i blant hyd at 10 mlwydd oed ond ystyrir prosiectau a fydd o fudd i bobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed. 

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Wesleyan

Mae grantiau o hyd at £2,000 ar gael ar gyfer grwpiau ac elusennau cofrestredig gydag incwm o £250,000 neu lai sy’n gweithio yn ninas a sir Gaerdydd. Mae’r Sefydliad Wesleyan yn anelu at gynnig cefnogaeth yn y meysydd canlynol: 

 • Iechyd – prosiectau sy’n gweithio i wella iechyd a lles y gymuned leol
 • Addysg – prosiectau sy’n gweithio i hyrwyddo addysg a dysgu gydol oes
 • Cymdeithasol – prosiectau sy’n creu datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol, gan hyrwyddo cydlyniant cymunedol a datblygu gwytnwch mewn cymunedau.

 
Mae elusennau cofrestredig, grwpiau nid er elw cyfansoddiadol a mudiadau sy’n rhedeg prosiectau a gweithgareddau er budd eu cymuned leol yn gymwys i ymgeisio ar gyfer y grant. 

Rhagor o wybodaeth

Track 2000 Grant Legacy Fund

Mae Track 2000 yn darparu grantiau ar gyfer elusennau bychain cofrestredig a grwpiau gwirfoddol sy'n gwneud gwahaniaeth i unigolion, teuluoedd a chymunedau yn ne Cymru. Gall Track 2000 ariannu prosiect neu fudiad gyda rhwng £5,000 a £35,000 ar gyfer costau cyllid neu gyfalaf. Gall prosiectau barhau am hyd at ddwy flynedd. 

Mae grantiau ar gael ar gyfer: 

 • Addysg a hyfforddiant
 • Gwelliannau amgylcheddol
 • Cryfhau cymunedau difreintiedig.
   

Rhagor o wybodaeth

The Steve Morgan Foundation

Mae’r Steve Morgan Foundation yn cefnogi prosiectau sy’n cael effaith bositif ar les bobl a safon byw yng Ngogledd Cymru, Glannau’r Mersi, Swydd Gaer, a Gogledd Swydd Amwythig.

Mae’r Rhaglen Prif Grant yn cynnig cefnogaeth i elusennau, sefydliadau a grwpiau cymdeithasol sy’n helpu: plant a theuluoedd, yr henoed, rhai gydag anableddau a rhai sy’n ynysig yn gymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch neu galwch 01829 782808

Rhagor o wybodaeth

Foyle Foundation

Mae Cynllun Grantiau Bychain y Foyle Foundation wedi ei ddylunio i gefnogi elusennau bychain yn y UK, yn bennaf y rheiny sy’n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel cymuned leol, ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae’r Foyle Foundation yn bwriadau rhoi grantiau blwyddyn rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer costau craidd, offer neu ariannu prosiect i elusennau sy’n gallu dangos y byddai grant o’r fath yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Carriers for Causes

Ariennir rhaglen grantiau ‘Carriers for Causes’ One Stop drwy’r arian a godir o’r tâl 5c am fagiau siopa yn siopau One Stop yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i brosiectau sydd o fudd i gymunedau lleol o fewn dwy filltir i un o siopau One Stop ym Mhrydain.

Rhaid i brosiectau gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol:

 • Gwella bywydau pobl ifanc.
 • Gwella bywydau pobl hŷn.
 • Hyrwyddo gweithgarwch corfforol.
 • Gwella iechyd neu lesiant.
 • Cynyddu diogelwch cymunedol.
 • Gwarchod neu wella'r amgylchedd lleol.
   

Dyma rai enghreifftiau o brosiectau cymwys, ond nid yw wedi'i gyfyngu i'r rhain:

 • Digwyddiadau cymunedol untro megis treuliau diwrnod hwyl yn y gymuned, gwersyll haf i bobl ifanc, costau gwibdeithiau ar gyfer clybiau neu fudiadau cymunedol
 • Prynu eitemau i gynnal prosiect megis cyfarpar meddygol arbenigol, deunyddiau celf a chrefft ar gyfer gweithdy, deunyddiau marchnata ar gyfer achlysur arbennig
 • Gwella adeiladau cymunedol megis peintio, gwaith ailwampio mewn hosbis, cytiau sgowtiaid neu geidiaid neu ganolfan gymunedol.
   

Rhaglen dreigl yw hon, a derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn.

Rhagor o wybodaeth

Bags of Help Tesco

Defnyddir cynllun grantiau cymunedau lleol Bags of Help Tesco i ariannu miloedd o brosiectau cymunedol ledled y DU. Erbyn hyn mae Bags of Help ar agor i geisiadau gan grwpiau cymunedol drwy’r amser.

Yn dilyn proses o lunio rhestr fer bydd pleidlais fisol rhwng tri prosiect cymunedol mewn siopau Tesco yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Ym mhob rhanbarth bydd y prosiect sydd wedi derbyn y mwyaf o bleidleisiau ym mhob siop yn eu rhanbarth yn derbyn grant hyd at £5000. Bydd y prosiect yn yr ail safle yn derbyn hyd at £2000 a’r trydydd yn derbyn hyd at £1000. Rhoddir grantiau i fudiadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys elusennau/cwmniau cofrestredig), ysgolion, cynghorau plwyf/trefol ac awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Gymunedol Viridor a Prosiect Gwyrdd

Gall cynlluniau cymunedol ledled y De fanteisio ar gronfa ac ynddi £50,000 y flwyddyn dros y 25 mlynedd nesaf trwy bartneriaeth werdd newydd. Mae Viridor, y cwmni sy'n gweithio gyda'r 'Prosiect Gwyrdd' sef partneriaeth rhwng cynghorau, wedi cyhoeddi lansiad Cronfa Gymunedol newydd i gefnogi prosiectau yng Nghaerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Gall mudiadau a phrosiectau cymunedol wneud cais am hyd at £3000.

Rhagor o wybodaeth

Fields in Trust County Fund

Mae Fields in Trust yn cynnig grantiau i safleoedd sydd wedi eu gwarchod dan y ‘Queen Elizabeth II Fields Challenge’.

Mae’r ariannu ar gael i brosiectau sy’n cwrdd â un o’r amcanion canlynol:

 • Cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon neu chwarae
 • Gwella adnoddau ar gyfer chwaraeon neu chwarae
 • Adeiladu cydlyniant cymunedol a lles
 • Gwella’r amgylchedd leol.
   

Mae enghreifftiau o’r hyn y bydd Fields in Trust yn ei ariannu yn cynnwys: offer meysydd chwarae a gwelliannau i adnoddau sy’n bodoli eisoes.

Mae ariannu dal ar gael yng Nghymru a’r Alban, yn ogystal â nifer o siroedd yn Lloegr.

Rhagor o wybodaeth

Biffa Award

Trwy ei thema Hamdden mae Biffa Award yn cynnig grantiau i brosiectau sy’n trawsnewid mannau agored er budd y gymuned, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae enghreifftiau o brosiectau sy’n disgyn i’r categori hwn yn cynnwys mannau gwyrdd, llwybrau coedwigol, adnoddau chwaraeon a gerddi cymunedol.

Mae grantiau bychain rhwng £250 a £10,000 ar gael.

Rhagor o wybodaeth

Community Plus gan Sefydliad Santander

Gall elusennau cofrestredig yn y Deyrnas Unedig sydd â phrosiectau lleol o fudd i bobl dan anfantais ymgeisio am grantiau gwerth hyd at £5,000 i gynorthwyo â chostau penodol prosiectau lleol.

Bwriedir y cyllid i gynorthwyo â chost cyflogau, cyfarpar a deunyddiau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â phrosiectau sydd o fudd i bobl dan anfantais yn ardal leol yr ymgeisydd. Mae Santander am ariannu elfen gyfan yn hytrach na gwneud cyfraniad at gyllideb ehangach.

Mae modd ymgeisio unrhyw bryd.

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Plant Archesgob Cymru

Sefydlwyd y gronfa i gefnogi plant mewn angen a’u teuluoedd a chymunedau lleol. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cynnwys cynlluniau chwarae cymunedol.

Gall grantiau amrywio o £100 i £5000.

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau.

Rhagor o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyllido categorïau gwaith megis: pobl oedrannus; plant a phobl ifanc; pobl gydag anableddau neu broblemau iechyd meddwl; pobl sy'n ceisio goresgyn problemau fel caethiwed, cam-drin, problemau perthynas, hanes o droseddu; a dysgu gydol oes.

Rhaid i ymgeiswyr fod â statws elusennol, cyfansoddiad ac wedi gweithredu ers tair blynedd o leiaf, ynghyd â throsiant arferol o lai na £40,000 y flwyddyn.

Rhoddir grantiau hyd at £3,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Morrisons

Gall elusennau cofrestredig sydd ar waith yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban ymgeisio am grantiau i gefnogi prosiectau newydd sy’n gwella bywydau pobl neu gymunedau lleol yn uniongyrchol ledled Prydain Fawr.

Mae'r cyllid ar gyfer prosiectau y mae grwpiau'n dymuno eu cychwyn ond nad oes ganddynt ddim arian ar eu cyfer.

Dylai'r prosiectau fod o fudd i'r gymuned leol a gallant ymwneud ag ystod eang o feysydd gan gynnwys: iechyd, addysg, y celfyddydau a diwylliant, cymuned.

Er nad oes terfyn penodol ar y cyllid, mae grantiau blaenorol wedi bod rhwng £5,000 ac £20,000.

Rhagor o wybodaeth

Sefydliad Garfield Weston

Mae'r Sefydliad yn darparu arian ar gyfer prosiectau yn y DU ym meysydd cyffredinol y canlynol: addysg; y celfyddydau; iechyd; cymuned; ieuenctid; crefydd a lles. Does dim blaenoriaethau penodol ar gyfer ariannu a chefnogir ystod eang o weithgarwch elusennol.

Mae’r sefydliad yn rhoi grantiau sydd dros £1,000

Rhagor o wybodaeth

Marsh Christian Trust 

Mae grantiau o £250 i £4,000 ar gael i helpu sefydliadau bychain ledled y DU i dalu am gostau rhedeg amrywiol, megis: costau gwirfoddolwyr, dyddiau hyfforddi a chynnal a chadw offer.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb mewn ariannu elusennau sy'n gweithio ym meysydd:

 • Llenyddiaeth, celfyddydau a threftadaeth
 • Lles cymdeithasol
 • Achosion amgylcheddol a lles anifeiliaid
 • Addysg a hyfforddiant
 • Gofal iechyd. 

 
Mae'r Ymddiriedolaeth yn ariannu elusennau cofrestredig gydag incwm blynyddol llai na £250,000 sydd wedi cael eu sefydlu ers mwy nag un blwyddyn ariannol.

Rhagor o wybodaeth

True Colours Trust UK Small Grants Programme

Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer elusennau bychain a phrosiectau yn y DU sy’n gweithio gyda phlant anabl a’u teuluoedd o ddydd i ddydd.

Hoffai'r Ymddiriedolwyr gefnogi:

 • Offer chwarae anghenion arbennig / mynediad at chwarae a hamdden 
 • Pyllau Hydrotherapi 
 • Ystafelloedd amlsynhwyraidd
 • Bysiau mini
 • Prosiectau brodyr a chwiorydd
 • Cefnogaeth galaru
 • Cefnogaeth teulu / cefnogaeth cyfoedion wedi ei arwain gan rieni.

 
Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.