I ddysgwyr - cwestiynau cyffredin

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Lefel 2

A oes angen imi fod yn weithiwr chwarae i astudio P3?

Gall unrhyw un sy'n gweithio (unai'n gyflogedig neu fel gwirfoddolwr) mewn man ble fo plant yn chwarae, ennill llawer o'r cyrsiau hyn a chynyddu ansawdd y profiadau chwarae yn eu sefyllfaoedd chwarae.

Mae'r cyrsiau'n ychwanegu at ddealltwriaeth, hyder a chymhwysedd athrawon, cynorthwywyr dysgu, goruchwylwyr amser cinio, gweithwyr gofal plant, gweithwyr ieuenctid a chymunedol a llawer mwy.

Er mwyn cyflawni'r cymhwyster P3 bydd angen ichi gwblhau asesiad y cwrs, sy’n cynnwys amrywiaeth o waith ysgrifenedig a nifer penodol o oriau'n gweithio â phlant sy'n chwarae gweler isod.

Pa fath o ymrwymiad fydd angen imi ei wneud?

Er mwyn ennill y cymhwyster hwn bydd gofyn i chi fod yn bresennol yn 80% o'r cwrs yn ogystal â chwrdd â’r gofynion asesu ac ymarfer gwaith chwarae.

GWOBR – tua 30 awr o oriau addysgu a 15 awr ychwanegol o waith cartref, a 35 awr o ymarfer gwaith chwarae. Bydd yr asesiadau yn cymryd tua 25 awr o waith.

TYSTYSGRIF – tua 25 awr o oriau addysgu a 15 awr ychwanegol o waith cartref, a 35 awr o ymarfer gwaith chwarae. Bydd yr asesiadau yn cymryd tua 25 awr o waith.

DIPLOMA 33 – tua 45 awr o oriau addysgu a 20 awr ychwanegol o waith cartref, a 70 awr o ymarfer gwaith chwarae. Bydd yr asesiadau yn cymryd tua 60 awr o waith.

Gall yr oriau ymarfer gwaith chwarae fod am dâl neu yn ddi-dâl (gwirfoddol) a gellir eu cyflawni mewn unrhyw leoliad addas ble y byddwch yn hwyluso chwarae plant. Mae'r oriau hyn yn bwysig gan eu bod yn caniatáu amser i chi roi ar waith yr hyn yr ydych wedi ei ddysgu ac maent yn rhan o ofynion y cwrs. 

A yw'n cynnwys llawer o waith academaidd?


Dyluniwyd y cwrs i fod yn un ymarferol, hwyliog ac sy'n ymwneud â phrofiadau felly bydd yn apelio i unrhyw un sydd am ddysgu, waeth beth fo'u cefndir academaidd.

Rhoddir llawlyfr i bob dysgwr (unai yn y Gymraeg neu'r Saesneg) i gefnogi eu dysg wrth iddynt symud ymlaen trwy'r cwrs. Mae'r llawlyfr hefyd yn cynnwys ffurflenni y bydd angen ichi eu cwblhau a'u dychwelyd er mwyn ennill y cymhwyster.

Bydd galw am ychydig o waith ysgrifenedig, ond mae pwyslais y cwrs ar eich perthynas â'r plant y byddwch yn gweithio â hwy, eich meddylfryd ar modd y byddwch yn rhoi eich dysg ar waith.

Allai ddefnyddio fy iaith fy hun?

Ar hyn o bryd gallwn drosglwyddo'r cyrsiau, asesu dysgwyr a derbyn gwaith ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Sut gâf i fy asesu?

Cewch eich asesu mewn nifer o wahanol ffyrdd:

 1. Trwy gael eich arsylwi gan aseswr, wrth ichi weithio
 2. Trwy gwblhau arsylwadau o blant yn chwarae
 3. 
Trwy wneud cofnodion myfyriol ac adroddiadau ar feysydd o’ch ymarfer â phlant yn chwarae
 4. Trwy gwblhau astudiaethau achos a thrafodaethau a gaiff eu hasesu
 5. Trwy gwestiynau
   
Lefel 3


Beth yw’r gwahaniaeth rhwng lefel 2 a lefel 3?

Mae’r ddau gymhwyster yn rhannu strwythur ac ethos cyffredin. Y gwahaniaeth allweddol yw bod lefel 3 yn galw am ddealltwriaeth llawer dyfnach ac ehangach a’i fod yn galw am fwy o ymroddiad gan y dysgwr, yn y dosbarth yn ogystal ac yn y gweithle.


Alla’ i symud ymlaen yn syth i lefel 3 heb feddu ar gymhwyster lefel 2?

Gallwch. Fodd bynnag, byddem yn argymell yn gryf y dylai pob dysgwr gyflawni cymhwyster gwaith chwarae lefel 2 gyntaf (fel P3 lefel 2) a meddu ar rywfaint o wybodaeth am ddamcaniaethau ac arfer gwaith chwarae.
 

Pa fath o ymrwymiad fydd angen imi ei wneud?

Er mwyn ennill y cymhwyster hwn bydd gofyn i chi fod yn bresennol yn 80% o'r cwrs yn ogystal â chwrdd â’r gofynion asesu ac ymarfer gwaith chwarae.

GWOBR – tua 45 awr o oriau addysgu a 15 awr ychwanegol o waith cartref, a 20 awr o ymarfer gwaith chwarae. Bydd yr asesiadau yn cymryd tua 40 awr o waith.

TYSTYSGRIF – tua 72 awr o oriau addysgu a 26 awr ychwanegol o waith cartref, a 60 awr o ymarfer gwaith chwarae. Bydd yr asesiadau yn cymryd tua 60 awr o waith.

DIPLOMA – tua 92 awr o oriau addysgu a 34 awr ychwanegol o waith cartref, a 100 awr o ymarfer gwaith chwarae. Bydd yr asesiadau yn cymryd tua 85 awr o waith.

A yw’n galw am lawer o waith academaidd?

Mae P3 lefel 3 yn cynnwys llawer mwy o waith na lefel 2. Disgwylir i ddysgwyr gynhyrchu amrywiol fathau o waith ysgrifenedig a dylent feddu ar lefel rhesymol o addysg cyffredinol fydd yn ddigonol iddynt allu ymdopi â chymhwyster lefel 3.

Fel gyda lefel 2, bydd pob dysgwr yn derbyn llawlyfr i gefnogi eu dysg wrth iddynt symud ymlaen.

Alla’ i ddefnyddio fy iaith fy hun?

Ar hyn o bryd gallwn drosglwyddo'r cyrsiau, asesu dysgwyr a derbyn gwaith ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Sut gawn ni ein asesu?

Cewch eich asesu mewn nifer o wahanol ffyrdd:

 1. Trwy arsylwad gan asesydd wrth ichi weithio
 2. Trwy gwblhau arsylwadau a myfyrdodau o blant yn chwarae
 3. Trwy drafodaethau wedi eu asesu yn y dosbarth
 4. Trwy gadw cofnodion myfyriol yn eich dyddiadur a chreu adroddiadau ar feysydd o’ch arfer gyda’r plant
 5. Trwy astudiaethau achos gyda chwestiynau perthnasol
 6. Trwy gwblhau papurau briffio
 7. Trwy gyflwyniad
 8. Trwy adroddiad gwerthuso terfynol
   


 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.