Chwarae Ysbyty

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Gellir cefnogi lles plant a phobl ifainc sy’n gleifion mewn ysbytai neu sefyllfaoedd cymunedol, fel hosbisau plant, trwy ddarpariaeth chwarae. Dylid cynnwys chwarae a strategaethau chwarae therapiwtig priodol yng nghynllun gofal y plentyn a’u hystyried fel rhan arferol ac allweddol o dderbyn plentyn i’r lleoliad.

Gan fod chwarae’n allweddol i dwf a datblygiad iach plentyn cydnabyddir bod sicrhau y caiff mynediad i chwarae ei gynnal pan fo plant yn derbyn triniaethau meddygol a llawfeddygol, yn bwysicach fyth.

Mae’r National Association of Health Play Specialists (NAHPS) yn ystyried bod y canlynol yn bwyntiau pwysig ar gyfer cefnogi’r plentyn tra’n defnyddio chwarae mewn unrhyw sefyllfa gofal iechyd (pan gaiff ei hwyluso gan Arbenigwr Chwarae Iechyd cymwysedig a chofrestredig).

Mae Chwarae:

  • yn creu amgylchedd ble y caiff straen a phryder ei leddfu
  • yn helpu’r plentyn i adennill ei hyder a’i hunan barch
  • yn darparu allanfa ar gyfer teimladau fel dicter a rhwystredigaeth
  • yn helpu’r plentyn i ddeall triniaeth a salwch, gan fod modd i’r plentyn, trwy chwarae, ddysgu’n effeithlon y wybodaeth synhwyraidd a concrid y mae ei angen i baratoi ar gyfer unrhyw driniaeth mewn ysbyty
  • yn helpu gydag asesu a diagnosio
  • yn cyflymu gwellhad ac adferiad.

 

Er mwyn hyfforddi i fod yn Arbenigwr Chwarae Iechyd, bydd angen yn gyntaf ichi feddu ar gymhwyster lefel 3, sydd wedi ei gydnabod a’i gymeradwyo, sy’n berthnasol i ofal plant. Yr unig raglen astudio sy’n arwain at gofrestriad proffesiynol a thrwydded i ymarfer mewn sefyllfaoedd gofal iechyd yw’r ‘Radd Sylfaen mewn Arbenigedd Chwarae Gofal Iechyd’.

Cynhelir y cwrs dros ddwy flynedd academaidd a bydd disgwyl ichi fynychu un diwrnod llawn yr wythnos. Mae’n cynnwys asesiadau academaidd yn ogystal ag asesiadau o sgiliau ymarferol a ddefnyddir yn y gweithle. Os nad yw’r dysgwyr yn gweithio mewn sefyllfa gofal iechyd tra’n cwblhau’r cwrs, bydd angen iddynt gwblhau o leiaf 200 o oriau o brofiad ymarferol mewn sefyllfa gofal iechyd dan oruchwyliaeth Arbenigwr Chwarae Ysbyty cofrestredig.

Darparwyd y testun ar gyfer y dudalen hon gan Sandra Dumitrescu

Taflen wybodaeth

Mae’r daflen wybodaeth hon yn anelu i ddisgrifio rôl arbenigwr chwarae iechyd o ran cefnogi’r broses chwarae er mwyn galluogi plant sy’n sâl i gyfaddasu i’r lleoliad gofal iechyd ac i gyfranogi mwy yn y gofal y maent yn ei dderbyn, ac mae’n archwilio’r gwahanol fathau o ymyriadau chwarae a ddefnyddir i gynorthwyo plant a theuluoedd i ddeall salwch a thriniaethau’n well.

Mae’r daflen wybodaeth hefyd yn disgrifio’r pwysigrwydd darparu cyfleoedd a gofodau chwarae ar gyfer plant mewn ysbytai neu sefyllfaoedd cymunedol, fel hosbisau plant.

Lawrlwytho Chwarae mewn ysbytai | gweld ar-lein

Ffynonellau eraill ar chwarae mewn ysbyty:

National Association of Hospital Play Staff (NAHPS)
Hospital Play Staff Education Trust (HPSET)
 

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.