Chwarae a'r Saith Nod Craidd

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Chwarae: Rhan hanfodol o Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc

O ran chwarae, mae'r cyd-destun Cymreig yn wahanol i bron bob gwlad arall yn y byd. Mae ein plant yn chwarae yn yr un modd, mae ganddynt yr un anghenion â phlant mewn gwledydd eraill, ond ar lefel lywodraethol mae cefnogaeth ar gyfer chwarae o ran polisi a strategaeth, yn wahanol i fannau eraill, yn ddiamwys a diamheuol.

Golyga hyn fod gan bobl sy'n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n chwarae yng Nghymru fantais dros eu cydweithwyr mewn gwledydd eraill.

Mae Polisi Chwarae Llywodraeth Cymru'n sefydlu agwedd seiliedig ar hawliau. Yn hytrach nag edrych ar drafferthion y byd ac ar agendâu eraill (e.e. atal troseddu, gordewdra, neu addysg gweithlu'r dyfodol) ac argymell ffyrdd y gall chwarae gynnig buddiannau allai o bosibl wella neu gyfrannu, penderfynodd Llywodraeth Cymru a Chwarae Cymru i bleidio achos hawl ac angen plant a phobl ifanc i chwarae fel mater o hawl o fewn eu cymunedau.

Caiff darpariaeth chwarae a gwaith chwarae o safon eu seilio ar yr Egwyddorion Gwaith Chwarae, ac ar Bolisi Chwarae'r Llywodraeth. Mae'r dogfennau hyn yn cydnabod bod chwarae yn hanfodol i blant, o werth sylweddol i'w datblygiad iach ac i fywyd cymunedau ac yn uchel ar agenda plant a phobl ifanc. Mae'r ffaith ei fod yn cefnogi agendâu eraill yn fudd annisgwyl i gymdeithas yn fwy cyffredinol.

Mae Llywodraeth Cymru'n amlinellu ei weledigaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn y ddogfen Plant a Phobl Ifanc: Gweithredu'r Hawliau ac Ymestyn Hawliau: cymorth a gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Caiff hyn ei gefnogi ymhellach gan Partneriaethau Cryfach i Wella Canlyniadau (Gorffennaf 2006) sy'n darparu canllawiau ar ddyletswyddau lleol i gydweithredu ac ar rolau arweiniol mewn awdurdodau lleol, BILl ac Ymddiriedolaethau GIG.

Mae disgwyl y bydd dyletswydd i gydweithredu dan Ddeddf Plant 2004 yn amlwg mewn Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc lleol.

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.