Caeau Chwarae Antur

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Bydd llawer ohonom yn meddwl am gaeau chwarae antur fel ardaloedd chwarae gydag offer chwarae pren sefydlog. Mae gwir gae chwarae antur yn llawer mwy na hyn, mae'n sefyllfa mynediad agored wedi ei staffio gan weithwyr chwarae hyfforddedig, ble y gall plant gael hyd i ddeunyddiau a chefnogaeth fel y gallant adeiladu ac addasu eu gofod chwarae eu hunain i weddu i'w anghenion eu hunain.

Mae'n amgylchedd chwarae cyfoethog sy'n gwneud iawn am y diffyg gofod naturiol hygyrch ble y gall plant chwarae yn annibynnol o oedolion.

Mae cae chwarae antur yn le ble y gall plant adeiladu cuddfannau neu dai pen coed, creu tanau gwersyll, cloddio gerddi, cael ymladdfa ddŵr, chwarae yn y mwd a'r glaw. Mae'n fan y dylai plant allu ei alw yn le i'w hunain - ble y gallant gyfeirio eu chwarae eu hunain, bod yn ddigymell, yn swnllyd, yn fudr, yn afler, yn wirion, a ble y gallant brofi eu hunain yn erbyn eu hamgylchedd a phobl eraill.

Mae'n le cynhwysol ble y gall plant chwarae a chymdeithasu gydag eraill ar eu telerau eu hunain a dilyn eu agenda eu hunain. Ceir ethos o gyfranogi a hunangymorth; caiff plant eu cynnwys mewn prosesau gwneud penderfyniadau a chynllunio ac fe'u cefnogir i ddilyn eu hysgogiad eu hunain. Cedwir nifer y rheolau i'r lleiaf posibl - gall rhestr hirfaith fod yn llethol ac afresymol ... ac yn rhwydd i'w anghofio.

Mae'n le ble y gall plant wynebu a dysgu i reoli risg. Gall plant arbrofi, gwthio'n erbyn y ffiniau, dyfeisio, adeiladu a chwalu gan wybod bod gweithwyr chwarae hyfforddedig wrth law i'w cefnogi os bydd angen.

Mae caeau chwarae antur yn darparu gofod awyr agored a gweithwyr chwarae - nid oes ganddynt yn angenrheidiol adeiladau neu strwythurau parhaol. Gellir defnyddio ethos y cae chwarae antur ar draws ystod eang o ddarpariaeth chwarae - o glybiau y tu allan i'r ysgol i gynlluniau chwarae a gwasanaethau rhodwyr chwarae. Er enghraifft, efallai nad yw'n briodol cael safle sefydlog mewn ardal wledig gyda phoblogaeth wasgaredig ble fo teithio annibynnol yn anodd i blant, ond fe allai fod yn bosibl i weithwyr chwarae ymweld â nifer o safleoedd yn rheolaidd i gefnogi egwyddorion y cae chwarae antur ar lefel leol mewn gofod priodol.

Rhagor o wybodaeth am hanes chwarae antur


Datblygu Meysydd Chwarae Antur

Mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi datblygu caeau chwarae antur trwy Gymru gyfan, trwy'r fenter Canolfan Plant Integredig ac yn y Cynllun Cyflawni'r Polisi Chwarae.

Bydd caeau chwarae antur llwyddiannus yn tyfu'n araf gyda chyfraniad y gymuned gyfan - yn blant ac oedolion - trwy ymgynghori, rhannu gwybodaeth a cheisio denu pobl leol i chwarae rhan weithredol.

Mae cae chwarae antur yn ofod cymhwysol, y plant a'u anghenion chwarae a chymdeithasol yw'r rheswm pam fod y cae chwarae'n bodoli, felly mae angen eu cynnwys o'r dechrau cyntaf - waeth beth fo'u cofnod ymddygiad neu unrhyw nam neu angen penodol sydd ganddynt. Mae'n hanfodol bod ymdeimlad o berthyn a pherchenogaeth.


Caeau Chwarae Antur yng Nghymru

Rhyl Adventure Playground
Rhydwen Close Playing Fields
Rhydwen Drive
Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2AY

Ffôn - 01745 344751

Y Fenter
Garner Road
Wrecsam
LL13 8SF

Ffôn - 01978 355761

Maes Chwarae Antur Cwm Gwenfro
Queensway
Wrecsam
LL13 8UW

(cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth - Gwenfro Valley, C/O The Venture, Garner Road, Wrecsam LL13 8SF)

Ffôn - 01978 355761

The Land 
C/O Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam
21 Stryd Egerton
Wrecsam LL11 1ND

Ffôn - 01978 312556

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.