Beth mae P3 yn ei gynnwys?

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae'r cyrsiau'n rhannu agwedd sy'n cyfuno theori â sgiliau gwaith chwarae ymarferol. Mae'r cyrsiau'n cynnig cyfle i ddysgwyr i fyfyrio ar yr hyn y maent wedi ei ddysgu, yn ogystal â'i roi ar waith.

Mae chwarae cynhwysol ac anghenion plant anabl wedi eu gwreiddio ym mhob un o'r cyrsiau.

Lefel 2

Mae P3 lefel 2 yn cynnig cyflwyniad hygyrch i ddeall chwarae ym mywydau plant a sut y gallem ei hwyluso fel gweithwyr chwarae. Mae’n amlinellu agwedd sy’n seiliedig ar yr Egwyddorion Gwaith Chwarae ac sy’n pwysleisio’r sgiliau, y ddealltwriaeth a’r agweddau sydd eu hangen ar weithiwr chwarae cynorthwyol.

Lefel 2 – Gwobr
Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth cliriach i ddysgwyr am chwarae a gwaith chwarae. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio rôl y gweithiwr chwarae wrth greu amgylchedd sy'n cefnogi chwarae a byddant yn deall sgiliau sylfaenol ac arddulliau ymyrryd gweithiwr chwarae. Byddant hefyd yn gallu myfyrio ar eu harfer.

Bydd y cwrs Gwobr yn delio â: chwarae a'i bwysigrwydd biolegol, esblygiadol, cymdeithasol, datblygiadol a seicolegol; Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae; cyflwyniad i'r Cylch Chwarae; y cwricwlwm gwaith chwarae a'r theori rhannau rhydd a rôl y gweithiwr chwarae wrth gefnogi amgylchedd chwarae effeithiol; natur cydadferol gwaith chwarae; arddulliau ymyrryd, ymatebion a pherthnasau priodol; arfer myfyriol; cynhwysiad a model cymdeithasol anabledd; Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn; iechyd a diogelwch i weithwyr chwarae; pwysigrwydd risg mewn chwarae; asesu risg; amddiffyn plant (Sylwer - ni ddylid ystyried bod yr elfen hon yn gwneud y tro yn lle hyfforddiant amddiffyn plant pwrpasol gan gorff priodol).

Lefel 2 – Tystysgrif
Mae'r cwrs Tystysgrif yn adeiladu ar waith y Wobr, gan ddatblygu ac ehangu ar ei negeseuon allweddol. Caiff hefyd ei seilio ar Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae.

Bydd y cwrs yn delio â: mannau chwarae affeithiol; cyflwyniad i ddatblygiad dynol a theori chwarae; asesu risg dynamig; mathau chwarae; cyflwyniad i amddifadiad chwarae; eiriol dros chwarae plant; rhyw a chwarae; ymddygiad a pherthnasau; cyfathrebu; bwyd; gwahaniaethu a rhagfarn; gweithdrefnau hanfodol a'r gyfraith; a bydd yn atgrynhoi a datblygu dealltwriaeth o'r Egwyddorion Gwaith Chwarae, ac ymateb gweithiwr chwarae i chwarae plant.

Lefel 2  Diploma
Bydd y cwrs Diploma'n parhau i ddatblygu ac atgrynhoi gwaith y Wobr a'r Dystysgrif.

Bydd yn cynnwys: risg emosiynol; cyd-destun cymdeithasol ehangach y plentyn a'i effaith ar yr amgylchedd chwarae; arsylwi; datblygu'r amgylchedd chwarae a chreadigedd ymhellach; hunan-adeiladu a rhannau rhydd; ymgynghori â phlant a chyfranogaeth; monitro a gwerthuso; diogelu plant; mentora a goruchwyliaeth; hanes gwaith chwarae; gweinyddu a chyllid; polisïau; galluogi plant; a bydd yn ail-edrych ac yn datblygu dealltwriaeth o'r Egwyddorion Gwaith Chwarae, y Cylchdro Chwarae, arfer cynhwysol, ymyrraeth, risg ag amddifadiad chwarae.

Lefel 3

Nod y cymhwyster lefel 3 yw darparu dysgwyr gyda dealltwriaeth dyfnach am bwysigrwydd chwarae ym mywyd plant a rôl y gweithiwr chwarae yng nghyd-destun yr Egwyddorion Gwaith Chwarae. Mae’n darparu’r wybodaeth, y sgiliau ar agweddau sydd eu hangen i gefnogi chwarae plant a’u arfer trefniadol eu hunain mewn modd effeithlon.


Lefel 3 - Gwobr
Mae’r wobr yn cwmpasu: golwg manwl ar yr Egwyddorion Gwaith Chwarae; mathau chwarae; y cwricwlwm gwaith chwarae; y cylchdro chwarae; Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP); angen plant i chwarae; rhwystrau i chwarae; cynllunio ac archwiliadau chwarae; asesiadau risg-budd a pheryglon a gwiriadau safle; sgiliau personol a phroffesiynol gweithiwr chwarae; polisïau a gweithdrefnau (Cymru); gwaith papur; arfer myfyriol a sbardunau personol.


Lefel 3 - Tystysgrif
Mae’r Dystysgrif yn cwmpasu: buddiannau chwarae; rhwystrau i chwarae; amddifadiad chwarae; y rhywiau mewn gwaith chwarae; anghenion a dewisiadau chwarae; datblygu a chynnal perthnasau gyda phlant ag oedolion a pham eu bod yn bwysig; defnyddio dadansoddiadau risg-budd yn yr amgylchedd yn cynnwys asesu dynamig a chynorthwyo oedolion sydd ofn risg; arsylwi a gwerthuso chwarae; ymyrryd; gofynion rheolyddol ac arfau gwerthuso; gwerth chwarae; datblygu argymhellion ar gyfer gwella arfer; modelau arfer myfyriol; myfyrdod cymheiriaid; anghenion a chynlluniau datblygiad proffesiynol; arfer gwaith chwarae cynhwysol yn cynnwys agweddau ymarferol yn ogystal â damcaniaethol tuag at weithio â phlant ac oedolion; eiriol dros gynhwysiant; deall anghenion cymhleth a gofynion penodol; deall deddfwriaethau, polisïau a gweithdrefnau diogelu; gweithio gydag eraill ar faterion diogelu; a chefnogi unigolion gaiff eu heffeithio gan faterion diogelu.

Lefel 3 - Diploma 
Mae’r Diploma yn cwmpasu: archwilio syniadau sy’n berthnasol i chwarae trwy ddisgyblaethau eraill yn cynnwys ystyried chwarae therapiwtig; creadigedd; diwylliant plant ac elfen gorfforol chwarae; effaith mannau chwarae yn cynnwys darpariaethau chwarae, mannau affeithiol a hyblygrwydd cyfansawdd; effaith ymyrraeth gweithwyr chwarae; myfyrio ar fannau chwarae ac ymddygiad chwarae; recriwtio, dethol a chefnogi staff; cyfathrebu a rheolaeth; gweithdrefnau ariannol ac ariannu; myfyrio unigol ac fel grŵp; adolygu datblygiad personol a phroffesiynol; damcaniaethau datblygiadol a sut y maent yn cydberthyn ag arfer gwaith chwarae; deall buddiannau chwarae yn y gymuned; eiriolaeth a rhwydweithio; a chyflwyniad i feddwl beirniadol.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.