Aelodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Image for Aelodaeth

Cofrestru aelodaeth Chwarae Cymru

Cwblhewch y ffurflen hon i gofrestru os gwelwch yn dda - Aelodaeth am ddim

Enw Cyntaf*
Teitl Swydd
Enw'r Mudiad
Cyfeiriad y Sefydliad (neu gyfeiriad adref i unigolion)*
Cod post*
Rhif ffôn*
Ffacs
Ebost*
Caiff y rhan fwyaf o ohebiaeth ei anfon trwy ebost - cofiwch sicrhau eich bod yn cynnwys cyfeiriad ebost cyfredol.
A yw eich mudiad yn cyflogi gweithwyr chwarae?
Ar ran y sawl a enwir uchod cadarnhaf fy mod / ein bod yn cefnogi:
Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn fy nghofrestru i/y sefydliad i gynrychioli fel Aelod Cyswllt / Aelod Rhyngwladol o Chwarae Cymru
Dewiswch fel sy'n briodol, os gwelwch yn dda
Unigolyn (byw yng Nghymru) Am ddim Sefydliad
(un neu lai aelod o staff llawn amser)
Am ddim
Rhyngwladol (tu allan i Gymru) Am ddim Sefydliad
(mwy nag un aelod o staff llawn amser)
Am ddim
Masnachol / Preifat Am ddim Awdurdod Lleol Am ddim
Os yn ansicr am pa gategori aelodaeth i'w ddewis cysylltwch â ni os gwelwch yn dda: ebost neu galwch +44 (0)2920 486060
Dewiswch eich math o grwp, os gwelwch yn dda
Awdurdod Lleol Cymru
Awdurdod Lleol y DU
Cymdeithas Tai
Darparwr Chwarae Lleol - Cymru
Darparwr Chwarae Lleol - Y DU
Llywodraeth
Cymunedau'n Gyntaf
Sefydliad Cenedlaethol
Sefydliad Gwirfoddol
Gwneuthurwr Meysydd Chwarae
Coleg
Y Cyfryngau
Preifat/Masnachol
Unigolyn
Cyngor Cymuned/Tref
Rhyngwladol
Ysgol
Meddygol
Menter gymdeithasol

Datganiad preifatrwydd

Fel aelod o Chwarae Cymru, byddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn:

  • Anfon gohebiaeth atoch ynghylch eich aelodaeth, yn ogystal â gwybodaeth am fuddiannau aelodaeth, e-fwletinau, cyhoeddiadau, digwyddiadau, arolygon ac ymgynghoriadau ynghylch chwarae plant. Mae prosesu'r wybodaeth yma'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r cytundeb aelodaeth sydd rhyngom.
  • Darparu gwybodaeth ichi am ddyddiadau adnewyddu aelodaeth a ffïoedd a phrosesu'r taliad.

Rhagor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd

Dewiswch unryw allweddeirau sy'n berthnasol i chi, os gwelwch yn dda
Maes Chwarae Antur Llyfrgell / Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant
Clwb ar ôl ysgol AS (Aelod Seneddol)
AC (Aelod Cynuliad) Meithrinfa / Cylch Chwarae
Elusen Rhiant
Cydlynwr Partneriaethau Plant / Pobl Ifanc Gwasanaethau Chwarae Cymru
Coleg Gwasanaethau Chwarae y DU
Cymunedau'n Gyntaf Cynllun Chwarae
Cymdeithas Cymunedol Bws Chwarae
Cyngor Cymuned / Tref Cymdeithas Chwarae
Gwasanaethau Ymgynghorol Dylunydd/Gwneuthurwr Chwarae
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Therapi Chwarae
Addysg a Dysgu Gydol Oes Canolfan Adnoddau
Amgylchedd Ysgol
Iechyd a Diogelwch Gwasanaethau Cymdeithasol
Canolfan Plant Integredig Cludiant/Cynllunio
Dysgwr / Myfyriwr Llyfrgell Teganau
Hamdden / Parciau Hyfforddwr
Gwasanaeth Ieuenctid    
Arall: nodwch:
     

Mae Chwarae Cymru yn ymrwymo i ddiogelu eich data personol ac ni fyddwn byth yn gwerthu neu'n rhannu eich gwybodaeth â chwmnïau marchnata. Bydd Chwarae Cymru bob amser yn prosesu pob data personol yn gyfreithlon ac yn deg ac yn dryloyw yn y modd yr ydym yn gwneud hyn. Mae Polisi Preifatrwydd Chwarae Cymru yn dweud wrthych sut rydym ni yn casglu ac yn storio'ch data, pam mae arnom ei angen a'r hyn a wnawn gydag ef.

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.