Ydy hawliau plant yn cael eu gwireddu yng Nghymru?

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae ‘Grŵp Monitro CCUHP Cymru’ yn gynghrair genedlaethol o gyrff anllywodraethol (NGOs) ac asiantaethau academaidd, sy’n gyfrifol am fonitro a hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yng Nghymru. Yn gynnar ym mis Gorffennaf 2015, cyhoeddodd a chyflwynodd ei adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Paratowyd yr adroddiad ar gyfer Pumed Adroddiad Cyfnodol y Deyrnas Unedig o dan CCUHP, ac mae’n cyfleu persbectif ‘Grŵp Monitro CCUHP Cymru’ o ran i ba raddau mae’r gyfraith, polisi ac ymarfer yng Nghymru wedi symud ymlaen ers i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn ryddhau ei Sylwadau Terfynol ar y Deyrnas Unedig yn 2008 i Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Er bod argymhellion yr adroddiad wedi’u bwriadu ar gyfer Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, mae’r materion a godir yn uniongyrchol berthnasol i’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan holl awdurdodau lleol Cymru. Ei nod yw helpu awdurdodau lleol i ddatblygu gwasanaethau sy’n diwallu’r anghenion o ran cyflawni hawliau plant yn eu hardaloedd.

Mae pennod chwech o’r adroddiad yn cynnwys adran ar chwarae, a luniwyd gan Gyfarwyddwr Cynorthwyol Chwarae Cymru, Marianne Mannello, ac mae’n darparu diweddariad cynnydd o ran polisi a deddfwriaeth, materion sy’n destun pryder ac argymhellion allweddol i Lywodraeth Cymru. 

Lawrlwytho'r adroddiad 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.