Adnoddau Erthygl 31

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ar 30 Medi 2013 lansiodd yr International Play Association (IPA) ymgyrch fyd-eang i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ynghylch pwysigrwydd chwarae ym mywyd pob plentyn. Mae’n anelu i chwalu’r rhwystrau cynyddol yn amodau byw plant sy’n cael effaith negyddol ar le ac amser plant i chwarae.

Y catalydd ar gyfer yr ymgyrch yma yw gweld Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn mabwysiadu Sylw Cyffredinol 17 ar Erthygl 31 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

I gefnogi'r ymgyrch mae IPA hefyd wedi cynhyrchu ffilm fer newydd a bywiog - gwylio'r ffilm

Adnoddau plant a phobl ifanc

Er mwyn cefnogi’r ymgyrch hon, gofynnodd yr IPA i Chwarae Cymru gynhyrchu adnoddau chwarae-gyfeillgar i hyrwyddo Erthygl 31 fydd yn helpu plant (ac oedolion) i ddeall y negeseuon allweddol a geir yn y Sylw Cyffredinol. 

Fel rhan o’r adnoddau yma creodd y cartwnydd Les Evans symbol rhyngwladol i hybu’r hawl i chwarae. Mae’r adnoddau hefyd yn cynnwys cerdyn post, poster A3 a phoster A4 â’r negeseuon allweddol arnynt.

Lawrlwytho'r logo (lliw)

Lawrlwytho'r logo (du a gwyn)

Lawrlwytho poster A3

Lawrlwytho'r poster A4

Lawrlwytho'r cerdyn post

Os ydych chi angen fersiynau ansawdd uchel o'r adnoddau hyn ar gyfer argraffu cysylltwch â ni

Hefyd i gefnogi't ymgyrch mae IPA wedi cynhyrchu ffilm fer newydd a bywiog sydd nawr ar gael - gwylio'r ffilm

Datblygu'r adnoddau

Fe wnaethom gwrdd â grwpiau o blant a phobl ifainc i ddatblygu adnoddau sy’n disgrifio cyrhaeddiad Erthygl 31.

Wrth ymgymryd â’r gwaith yma fe wnaethom gyfeirio at Safonau Cenedlaethol Cymru ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifainc. Mae’r saith safon yma’n anelu i wella proses cyfranogaeth plant a phobl ifainc wrth lunio penderfyniadau. Maent yn hybu cyfranogaeth plant a phobl ifainc wrth lunio penderfyniadau, cynllunio ac adolygu unrhyw gamau fydd yn effeithio arnynt.

Er mwyn cynhyrchu’r adnoddau plant a phobl ifainc fe weithiodd Chwarae Cymru gyda’r grwpiau canlynol:

Artworks – prosiect celfyddydau ieuenctid Plant y Cymoedd
Roedd y grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o Theatr Ieuenctid Penygraig sy’n cwrdd yn rheolaidd i ddyfeisio a chreu eu dramâu eu hunain. Yn ogystal, roedd yn cynnwys cynrychiolwyr o raglen Flight Wings 16+, sydd ar gyfer pobl ifainc sy’n gwirfoddoli mewn prosiectau cymunedol ac sydd hefyd â’u grwpiau creadigol eu hunain. Roedd nifer o’r bobl ifainc wedi bod ar gynllun cyfnewid i Wlad Pwyl yn ddiweddar ac roedd ganddynt ddiddordeb byw mewn cyfnewidfeydd diwylliannol.

Cynllun Chwarae Llandeilo Ferwallt
Mae Cymdeithas Chwarae Llandeilo Ferwallt yn elusen fechan leol; mae’n darparu cynllun chwarae haf yn ystod gwyliau haf yr ysgol i blant sy’n bump i 13 mlwydd oed (bydd plant dan bump oed yn mynychu â rhiant / gofalwr). Bob blwyddyn bydd tua 350 o blant yn dod i chwarae. Bydd y cynllun chwarae’n defnyddio tir yr ysgol gynradd leol a chreu ystod o gyfleoedd chwarae yn cynnwys adeiladu cuddfannau; creu hamogau; cynnau tân a choginio; gweithgareddau celf a chrefft; chwarae mewn drysfa anferth.

Fforwm Ieuenctid Caerffili
Bwriad Fforwm Ieuenctid Caerffili yw rhoi cyfle i bobl ifainc ddweud eu dweud ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw a chwarae rhan weithredol yn y broses o lunio penderfyniadau’n lleol. Mae’r fforwm wedi ei ffurfio o bobl ifainc rhwng 11-25 oed o bob ardal ym mwrdeistref Caerffili, a etholir i gynrychioli clybiau ieuenctid, ysgolion a phrosiectau ieuenctid. Gallant hefyd fynychu i gynrychioli eu hunain. Bydd y bobl ifainc yn codi materion i’w trafod bob blwyddyn gan weithio gydag aelodau etholedig a swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i wella canlyniadau ar gyfer pobl ifainc y bwrdeistref.

Panel Ieuenctid Treftadaeth Ceredigion
Mae Panel Ieuenctid Treftadaeth Ceredigion yn grŵp o bobl ifainc o Geredigion sydd rhwng 14 a 25 mlwydd oed sydd â diddordeb mewn hanes a threftadaeth. Crewyd y grŵp fel rhan o brosiect dan arweiniad ieuenctid Amgueddfa Ceredigion – ‘Difyrrwch yn y Dref’. Mae’n cynnig cyfle i bobl ifainc ar draws Ceredigion i ddysgu sut y byddai pobl ifainc y gorffennol yn mwynhau eu hunain yn y sir a rhannu sut y byddant yn cael hwyl heddiw.

Prosiect ‘Chwarae ein Ffordd Ni’ Llysgenhadon Ifanc Mencap Cymru
Mae’r prosiect ‘Chwarae ein Ffordd Ni’ yn cefnogi pobl ifainc sydd ag anabledd dysgu i greu cyfleoedd cynaliadwy ar gyfer cymdeithasu a hamddena’n annibynnol. Mae wedi cefnogi pobl ifainc o 10 ardal awdurdodau lleol ar draws Cymru i wneud ffrindiau newydd, rhoi tro ar bethau newydd a herio’r rhwystrau i hamdden cynhwysol. Mae’r prosiect yn herio canfyddiadau ac ofnau’r bobl ifainc a rhai eu rhieni, hyfforddwyr a darparwyr gwasanaethau hamdden gan ganiatáu i’r llysgenhadon gyflawni pethau nad oeddent yn credu oedd yn bosibl.

Gwirfoddolwyr Rhyngwladol Cyfnewid UNA
Mae Cyfnewid UNA yn elusen gofrestredig wedi ei lleoli yng Nghaerdydd sy’n creu cyfleoedd gwirfoddoli rhyngwladol sy’n dod â phobl o wahanol ddiwylliannau ynghyd. Caiff y prosiectau eu creu â mudiadau lleol yng Nghymru. Yn 2013, gweithiodd gwirfoddolwyr rhyngwladol o Ffrainc, Yr Almaen, Japan a Thwrci gyda staff a gwirfoddolwyr Prosiect Ieuenctid Blaenllechau i drosglwyddo cynllun chwarae pythefnos o hyd ar gyfer plant lleol rhwng 5 a 14 oed. Mae’r prosiect yn bodoli ers dros ddeng mlynedd ac mae’r gwirfoddolwyr yn cyfrannu gemau a gweithgareddau rhyngwladol i’r prosiect yn ogystal â safbwynt amlddiwylliannol.
 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.