Mannau Chwarae wedi eu Hadeiladu gan y Gymuned

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Caiff mannau chwarae wedi eu hadeiladu gan y gymuned eu datblygu, eu hadeiladu a'u cynnal a'u cadw gan bobl leol i ateb anghenion y gymuned leol.

Gall datblygu man chwarae gan ddefnyddio offer ac arwynebau wedi eu gwneuthuro fod yn broses ddrud ond yn aml, gyda'r arweiniad cywir, mae ystod o sgiliau i'w cael yn barod mewn cymunedau y gellir eu defnyddio i greu mannau chwarae o safon ac i sicrhau bod arian ac adnoddau'n ymestyn ymhellach. Ar yr un pryd, gall cydweithio ar fan chwarae feithrin ymdeimlad o gydlyniad a pherchenogaeth cymunedol.

Tra bo canllawiau ar gael ynghylch arwynebau diogelwch ac offer i'w ddefnyddio mewn mannau chwarae, caiff y rhain eu cam ddeall yn aml iawn, ac os yw ymdrin â biwrocratiaeth yn profi'n anodd, mae'n werth ceisio cyngor proffesiynol. Yn ogystal, nid oes raid i fannau chwarae wedi eu hadeiladu gan y gymuned gael eu hadeiladu'n gyfan gwbl gan y gymuned, gellir trefnu i rai elfennau o'r gwaith dylunio ac adeiladu gael ei wneud gan eraill.

O ran Iechyd a Diogelwch, asesiadau risg a chanllawiau diogelwch, ceir llawer o gamddealltwriaeth a cham-hysbysrwydd ac yn aml iawn caiff iechyd a diogelwch ei feio fel rheswm dros BEIDIO â darparu mannau chwarae cyffrous. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn cydnabod yn llwyr yr angen i blant brofi a chreu risg fel rhan o'u chwarae. Mae'r Play Safety Forum (PSF) HSE wedi cyhoeddi datganiad-ar-y-cyd er mwyn hybu agwedd gytbwys tuag at reoli risg mewn chwarae plant. Pwysleisia'r datganiad: tra'n cynllunio a darparu cyfleoedd, y nod fydd nid dileu risg, ond pwyso a mesur y risgiau a'r buddiannau - fydd yr un plentyn yn dysgu am risg os yw wedi ei lapio mewn gwlân cotwm.

Lawrlwytho'r datganiad - Children's Play and Leisure: promoting a balanced approach

Mae'r HSE hefyd wedi cymeradwyo'r canllaw Managing Risk in Play Provision (Play England, 2013), sy'n cynnig cyngor ynghylch ymdrin â deddfwriaethau ac arweiniad ar gyflawni asesiadau risg-budd mewn mannau chwarae.

Lawrlwytho Design for Play - canllaw ar gynllunio a dylunio mannau chwarae

Lawrlwytho Mannau chwarae: cwynion cyffredin ac atebion syml

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.