Adborth Aelodaeth

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Rydym wedi gofyn i'n haelodau beth maent yn ei werthfawrogi am fod yn aelod o Chwarae Cymru. Dyma ddetholiad o'r sylwadau rydym wedi eu derbyn:

‘Rydyn ni’n bendant wedi elwa o ddefnyddio’r llyfrgell gyfeirio a’r adnoddau gwych sydd gennych inni eu gweld yno. Hefyd, rydw i wedi cysylltu gyda Chwarae Cymru am nifer o wahanol resymau, i ofyn am gyngor a chefnogaeth ar waith chwarae ac mae’r ymateb wedi bod yn werthfawr. Mae Chwarae Cymru yn eiriolwyr gwych dros chwarae!’
Ymgynghorydd Gwaith Chwarae annibynnol

‘Y prif beth yr ydw i’n ei gael o fy aelodaeth gyda Chwarae Cymru yw cefnogaeth, mae rhywun ar ben arall y ffôn bob tro y bydda’ i am holi ynghylch rhywbeth. Mae eu deunyddiau, taflenni briffio a chylchgronau wedi bod yn hynod o ddefnyddiol wrth eiriol dros chwarae gyda gweithwyr proffesiynol eraill a rhieni.’
Swyddog Chwarae awdurdod lleol

‘Rydym yn teimlo bod bod yn aelod o Sefydliad Cenedlaethol sy’n cynrychioli chwarae plant yn gaffaeliad mawr… Mae bod yn aelod yn golygu ein bod yn clywed beth sy’n digwydd ar lefel genedlaethol ac yn ennill sgiliau newydd o’r wybodaeth arbenigol sydd o amgylch y bwrdd.
Rydym yn teimlo bod y wybodaeth reolaidd ar ddeddfwriaethau a diwygiadau’n amhrisiadwy. Mae’r cylchlythyrau, bwletinau, cyhoeddiadau ac ymchwil yn asedau gwerthfawr i ni hefyd a gan ein bod yn dîm mor fychan rydym yn gwybod y gallwn alw ar staff i’n cynorthwyo gydag unrhyw fater sy’n ymwneud â chwarae. Rydych chi’n gwneud gwaith gwych wrth lobïo, ymgyrchu dros hawl plant i chwarae.’

Swyddog Cefnogi Datblygu prosiect chwarae lleol

‘Prin iawn yw’r sefydliadau y gallwch ymaelodi â nhw gan wybod bod hawl y plentyn i chwarae’n elfen greiddiol ohonynt. Daw hyn i’r amlwg yn holl lenyddiaeth a digwyddiadau Chwarae Cymru, gan roi inni ddarlun ehangach o nid yn unig yr hyn sydd ei angen yng Nghymru ond hefyd yr hyn y mae wedi ei gyflawni’n ystod ei oes. Mae bod yn aelod wedi fy helpu gyda fy ngwaith proffesiynol personol, trwy ddysgu oddi wrth yr ystod eang o wybodaeth a rennir gan Chwarae Cymru trwy ei gylchgrawn, taflenni gwybodaeth a digwyddiadau.’
Ymgynghorydd chwarae annibynnol

‘Mae Chwarae Cymru’n bwysig i ddatblygiad chwarae yng Nghymru fel grŵp lobïo ar lefel strategol yn ogystal â thrwy adroddiadau a gwybodaeth a ddarperir sy’n helpu i sicrhau gweithlu chwarae o safon yng Nghymru.’
Swyddog Chwarae

'O ddigwyddiadau i gynadleddau, cefnogaeth hyfforddiant a datblygiad P3, bu Chwarae Cymru a'u staff cyfeillgar, deallus yn adnodd gwych a chefnogol i fy rôl fel Swyddog Datblygu Chwarae Rhondda Cynon Taf.'

'Gweledigaeth gytûn a chefnogaeth gan sefydliad chwarae cenedlaethol, digwyddiadau a chyfarfodydd ar y cyd a mynediad i'r wybodaeth a'r hyfforddiant diweddaraf. Mae'r staff ar gael i gynnig cefnogaeth i staff chwarae a datblygu, nid yn unig ar lefel genedlaethol, ond yn lleol hefyd.'

'I ystyried sut i ddylanwadu ar bolisïau er budd chwarae a iechyd a lles plant mewn mannau awyr agored. I ganiatáu i flaenoriaethau Chwarae Cymru ffurfio fy meddwl ac fy arfer proffesiynol personol.'

'Yn bennaf, gwybod ein bod yn cefnogi'r sefydliad cenedlaethol dros chwarae plant ac, o ganlyniad i hynny, yn elwa o'r gwaith y maent yn ei wneud.'

'Mae'n fy ngalluogi i gadw lan â'r holl newyddion a deddfwriaethau chwarae diweddaraf.'

'Bu Chwarae Cymru'n allweddol wrth sicrhau bod chwarae ar yr agenda genedlaethol, a cheir tystiolaeth o hyn yng Nghynllun Cyflawni Polisi Chwarae Cymru ac efallai'n bwysicach fyth, cyfeirir yn benodol mewn dogfennau tlodi plant bod chwarae o fudd uniongyrchol i blant a phobl ifainc sy'n byw mewn tlodi.'

'Rwy'n gwerthfawrogir e-fwletinau sy'n tynnu sylw at yr hyn sy'n newydd ar wefan Chwarae Cymru ac hefyd y prisiau gostyngol ar gyfer cynadleddau a chyhoeddiadau ac yn bennaf oll cyd-rannu cefnogaeth, arfer gorau a gwybodaeth sydd, yn ei dro, yn gyfle inni gefnogi hawl plant i chwaraen lleol ac yn genedlaethol.'

'Rhannu arfer gorau a gwybodaeth, bod yn rhan o sefydliad cenedlaethol sy'n cefnogi hawl plant i chwarae.'

'I gadw llygad ar faterion sy'n effeithio ar chwarae plant, nid dim ond yng Nghymru, ond ar draws y DU ac yn rhyngwladol.'

Os yr hoffech chi ddarparu adborth am fuddiannau aelodaeth Chwarae Cymru ebostiwch ni
 

 

 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.