Meysydd chwarae ac amseroedd chwarae ysgolion

Rhestr Bostio

Image for Meysydd chwarae ac amseroedd chwarae ysgolion

Bydd plant yn dweud mai amser chwarae yw adeg pwysicaf y diwrnod ysgol iddyn nhw. Mae ganddynt hawl i gael lle ac amser i chwarae fel rhan o’u diwrnod ysgol.

Yng Nghymru mae amser rhydd plant yn mynd yn llai a llai ac mae cyfleoedd ar gyfer chwarae yn yr awyr agored yn lleihau’n raddol. Felly mae amser chwarae yr ysgol yn hanfodol i blant, o ran cael hwyl ac ymlacio yn ogystal ag o ran eu hiechyd a’u lles. Mae’n rhan o’u 'cydbwysedd gwaith / bywyd'.

Mae angen i feysydd chwarae ysgolion ddarparu amgylchedd chwarae cyfoethog ar gyfer plant.

Amser chwarae yn yr Ysgol

Dylai’r diwrnod ysgol ganiatáu amser a lle i blant ymlacio a chwarae’n rhydd â’u ffrindiau. Bydd plant yn treulio cryn dipyn o amser yn yr ysgol, felly dylid dylunio’r gofod i fod yn gynhwysol a hyblyg. Bydd plant yn dweud mai amser chwarae yw adeg pwysicaf y diwrnod ysgol iddyn nhw.

Dywed 73% o’r plant a gyfwelwyd gan ICM, fel rhan o ymchwil National Playday (2009), mai’r ysgol yw’r prif gyfle y maent yn ei gael i chwarae â’u ffrindiau. Mae 55% o blant yn dweud y byddant weithiau’n rhuthro eu cinio yn yr ysgol fel bod ganddynt amser i chwarae, a dywed 84% o rieni eu bod yn erbyn cwtogi amser chwarae yn yr ysgol.

Mae’r gwaith ymchwil yn dangos bod amser i chwarae yn yr ysgol yn cael ei ystyried yn elfen bwysig iawn gan y plant yn ogystal â’u rhieni. Canfyddodd yr ymchwil bod 88% o rieni ac 80% o blant yn teimlo bod plant yn hapusach yn eu gwersi os y byddant yn cael rhyddid i chwarae adeg amser chwarae, ac mae’r ffigwr hwn yn codi i 99% ar gyfer rhieni plant 5-6 mlwydd oed. Mae 94% o rieni’n mynnu ei bod yn bwysig neilltuo amser ar gyfer chwarae yn ystod oriau ysgol.

Rydym wedi datblygu awgrymiadau ar gyfer ffyrdd y gellid cynnwys chwarae mewn amrywiol feysydd o'r cwricwlwm.

Lawrlwytho Syniadau ar gyfer datblygu'r cwricwlwm

Meysydd chwarae ysgolion

Mae dylunio meysydd chwarae a thirlunio ysgolion yn cynnig cyfleoedd i wella ansawdd yr amser a dreulir y tu allan, i’r disgyblion yn ogystal â’r staff. Bydd gwell dylunio meysydd chwarae ysgol yn cefnogi buddiannau cadarnhaol megis:

  • lleihau ymddygiad ymladdgar ar faes chwarae’r ysgol
  • darparu profiadau cymdeithasol cadarnhaol ar gyfer plant
  • cynnydd mewn talu sylw a gweithgarwch yn yr ystafell ddosbarth.
     

 

Rhestr Bostio