Ymchwil Digonolrwydd Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Mae Chwarae Cymru wedi gweithio gyda Phrifysgol Swydd Gaerloyw i gynhyrchu adroddiad sy’n cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil ar raddfa fechan sy’n edrych yn ôl dros y flwyddyn diwethaf ac ymlaen i gychwyn ail ran y Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae, er mwyn sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant.

Pwrpas yr ymchwil Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol oedd i:

  • Edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd dros y 12 mis diwethaf yn dilyn cyflwyno’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae
  • Edrych ar sut y mae awdurdodau lleol dethol wedi ymbaratoi ar gyfer ymateb i’r cam arfaethedig o gychwyn y dyletswydd i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol.

 

Casglwyd data ar gyfer yr adroddiad hwn trwy amrywiol ddogfennau, mynychu a chadw cofnodion mewn cyfarfodydd rhanbarthol i ymgynghori ar fersiwn drafft y Canllawiau Statudol ar gyfer ail rhan y Dyletswydd, a chyfweliadau lled-strwythuredig â rhanddeiliaid lleol a chenedlaethol.

Arianwyd y prosiect ymchwil hwn gan Lywdoraeth Cymru.

Lawrlwytho: Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol (ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd)

Mae Tuag at Sicrhau Cyfleoedd Chwarae Digonol: Astudiaeth fer i’r paratoadau a wnaethpwyd ar gyfer cychwyn ail ran Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae Llywodraeth Cymru i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol, a ysgrifennwyd gan yr ymchwilwyr Stuart Lester a Wendy Russell, yn ddilyniant i adroddiad cynharach (Welingtons Croen Llewpard … ) wnaeth archwilio’r modd y gwnaeth awdurdodau lleol ymateb i gyflwyniad y dyletswydd i asesu cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant.
 

Welingtons Croen Llewpard, Het Silc a Phiben Sugnwr Llwch: Dadansoddiad o ddyletswydd Asesiad Digonolrwydd Chwarae, Cymru

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil graddfa fechan oedd yn archwilio sut y bu i awdurdodau lleol ymateb i gyflwyno’r dyletswydd i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae ar gyfer plant, rhan cyntaf y Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae, fel yr amlinellwyd ym Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, Adran 11.

Mae’n defnyddio data o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae (ADC) 20 o awdurdodau lleol, ynghyd â dogfennau perthnasol eraill, cyfweliadau a nodiadau o gyfarfodydd rhanddeiliaid tri astudiaeth achos o awdurdodau lleol, nodiadau a gasglwyd wrth fynychu cyfarfodydd rhanbarthol i rannu profiadau ar draws awdurdodau lleol, cyfweliadau â swyddogion Llywodraeth Leol a swyddogion allweddol o bartneriaid cenedlaethol (Chwarae Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) ac arolwg arlein ar gyfer rhanddeiliaid allweddol oedd ynghlwm â’r broses ADC.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Stuart Lester a Wendy Russell o Brifysgol Swydd Gaerloyw gyda chymorth Dr Owain Jones a Nick Lewis o athrofa The Countryside and Communities Research Institute (CCRI) a leolir ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw.

Ariennir yr astudiaeth ar y cyd gan Brifysgol Swydd Gaerloyw a Chwarae Cymru.

Lawrlwytho'r Crynodeb Gweithredol

Mae copïau electronig o’r adroddiad ymchwil ar gael ar gais – cofiwch ein ebostio neu galwch 029 2048 6050

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant yn rheolaidd a gwaith chwarae

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.